Στα 2 εκατ. ευρώ διευρύνθηκαν οι ζημιές της ΕΛΓΕΚΑ στο α’ εξάμηνο του 2015, παραμένοντας ωστόσο σε διαχειρίσιμο επίπεδο και με την εταιρεία να προβλέπει ακόμα μεγαλύτερες πιέσεις στο β' εξάμηνο του έτους.

Συγκεκριμένα, κατά το α’ εξάμηνο του 2015, ο όμιλος κατάφερε να περιορίσει τις επιπτώσεις της συρρίκνωσης της δραστηριότητάς του, συγκρατώντας τη συνεπακόλουθη μείωση της λειτουργικής του κερδοφορίας σε διαχειρίσιμα επίπεδα, παρά τις ραγδαίες εξελίξεις στην πολιτική σκηνή και το διαρκώς εντεινόμενο κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί στην εγχώρια οικονομία, αποτέλεσμα του οποίου είναι η συνεχής πτώση της κατανάλωσης και εν γένει της οικονομικής δραστηριότητας, μεγέθη με τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η οικονομική δραστηριότητα του ομίλου.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το α’ εξάμηνο του 2015 διαμορφώθηκε στα 114,6 εκατ. ευρώ έναντι 133,5 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο του 2014, παρουσιάζοντας κάμψη κατά 14,1%. Η εν λόγω μεταβολή οφείλεται πρωτίστως στη διακοπή ζημιογόνων δραστηριοτήτων που έλαβε χώρα μετά το α’ εξάμηνο του 2014 και στην αναδιάρθρωση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του ομίλου με στόχο την επικέντρωση στην πώληση προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλότερα περιθώρια κέρδους και δευτερευόντως στην πτώση της εγχώριας κατανάλωσης που προαναφέρθηκε.

Απτή απόδειξη των παραπάνω αποτελεί η αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους σε 14,7% έναντι 12,9% το α’ εξάμηνο του 2014. Το περιθώριο EBITDA μειώθηκε οριακά σε 3,6% έναντι 4,1%, παρά τη σημαντική πτώση του κύκλου εργασιών, με αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) να διαμορφωθούν σε 4,1 εκατ. ευρώ έναντι 5,4 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο.

Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 2,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2014, ενώ οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 2,0 εκατ. ευρώ, έναντι 1,6 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο.