Περί τις 8 Δεκεμβρίου 2015 αναμένεται να ολοκληρωθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής, όπως εκτιμά η ίδια η τράπεζα, μετά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών την Πέμπτη.

Η Goldman Sachs International, η Morgan Stanley & Co. International και η Nomura International ενεργούν ως διαχειριστές και σύμβουλοι συντονισμού των προσφορών και η Lucid Issuer Services Limited ενεργεί ως εκπρόσωπος ανταλλαγής για τις προσφορές.

Για περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με την έναρξη της αύξησης κεφαλαίου, οι κάτοχοι τίτλων μπορούν να αναφέρονται στο από 12 Νοεμβρίου 2015 δελτίο τύπου της Εθνικής, τονίζει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα.

Αναλυτικά:

Ο Προσφέρων προβαίνει στην εν λόγω ανακοίνωση σε σχέση με τις προσκλήσεις που είχε προηγουμένως απευθύνει προς επιλέξιμους κατόχους οποιωνδήποτε και όλων των ανεξόφλητων τίτλων που παρατίθενται στον πίνακα που έχει επισυναφθεί ως Παράρτημα στην παρούσα προκειμένου να προσφέρουν τους Υφιστάμενους Τίτλους τους με αντάλλαγμα Νέες Μετοχές (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο) υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Έναρξη της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου

Ο Προσφέρων ανακοινώνει την έναρξη της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου αναμένεται να είναι περί την 8 Δεκεμβρίου 2015. Για περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με την έναρξη της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, οι Κάτοχοι Τίτλων μπορούν να αναφέρονται στο από 12 Νοεμβρίου 2015 δελτίο τύπου του Προσφέροντος, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Προσφέροντος (www.nbg.gr) και στην ιστοσελίδα και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).

Οι Διαχειριστές και ο Εκπρόσωπος Ανταλλαγής

Η Goldman Sachs International, η Morgan Stanley & Co. International plc και η Nomura International plc ενεργούν ως διαχειριστές και σύμβουλοι συντονισμού των Προσφορών και η Lucid Issuer Services Limited ενεργεί ως Εκπρόσωπος Ανταλλαγής για τις Προσφορές.