Μέσω ειδικής πλατφόρμας τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης που έλαβαν χώρα στο εξωτερικό

Newsroom
Μοιράσου το
Μέσω ειδικής πλατφόρμας τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης που έλαβαν χώρα στο εξωτερικό
Πιστοποιητικό για τον εμβολιασμό
Η διαδικασία ηλεκτρονικής καταγραφής εμβολιασμών και περιστατικών νόσησης από κορονοϊό COVID-19 που έλαβαν χώρα εκτός Ελλάδας στο Μητρώα εμβολιασμένων και νοσησάντων, καθορίστηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής καταγραφής εμβολιασμών και περιστατικών νόσησης από κορονοϊό COVID-19 που έλαβαν χώρα εκτός Ελλάδας στο Μητρώα εμβολιασμένων και νοσησάντων, καθορίστηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Η καταγραφή θα γίνεται μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας και στη συνέχεια θα μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης και να προγραμματιστεί η αναμνηστική δόση στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται στη απόφαση (Αριθμ. 1115 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 31/08.01.2022):

 • Δημιουργείται ειδική ψηφιακή πλατφόρμα καταχώρισης εμβολιασμών και περιστατικών νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19 που διενεργήθηκαν ή έλαβαν χώρα, αντίστοιχα, στο εξωτερικό («Πλατφόρμα»), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).
 • Η Πλατφόρμα αναπτύσσεται, υλοποιείται και συντηρείται από την ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
 • Σκοπός της Πλατφόρμας είναι η καταχώριση των στοιχείων φυσικού προσώπου, κατά περίπτωση: α) στο Μητρώο εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορονοϊού COVID-19 της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 55Α του ν. 4764/2020, εφόσον έχει διενεργηθεί πλήρης εμβολιασμός με αναγνωρισμένα από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού εμβόλια, σε νοσηλευτικό οργανισμό ή ίδρυμα ή οιοδήποτε άλλο φορέα, που διενεργεί νομίμως εμβολιασμούς σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα, ή β) στο Μητρώο νοσησάντων εξωτερικού από τον κορονοϊό COVID-19 της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 192 του ν. 4855/2021, εφόσον έχει λάβει χώρα περιστατικό νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19 σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα.
 • Η καταχώριση πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης του φυσικού προσώπου που υποβάλλεται στην Πλατφόρμα.

Πώς θα υποβάλλεται η αίτηση

 • Το φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στην Πλατφόρμα αφότου αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 • Μετά την είσοδο στην Πλατφόρμα, το φυσικό πρόσωπο καταχωρίζει σε ειδικά πεδία: α) τον Α.Μ.Κ.Α/ Π.Α.Μ.Κ.Α/Π.Α.Α.Υ.Π.Α. και β) τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εφόσον πρόκειται για εμβολιασμό, το φυσικό πρόσωπο καταχωρίζει υποχρεωτικά και την ημερομηνία διενέργειας των δόσεων εμβολιασμού που προηγήθηκαν της τελευταίας.
 • Η διασταύρωση των στοιχείων που καταχωρίζονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιείται από μητρώα φορέων του δημοσίου τομέα και ειδικότερα από: α) τα Μητρώα Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων ή Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά περίπτωση, β) το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και γ) το Εθνικό Μητρώο Α.Μ.Κ.Α. – ΕΜΑΕΣ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.
 • Κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης επισυνάπτονται πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που περιέχουν τις πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 2 σε ψηφιακά επαληθεύσιμη μορφή και ειδικότερα:
 • α) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021, το οποίο φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό και κρυπτογραφική ψηφιακή υπογραφή, με βάση την οποία ελέγχεται η εγκυρότητά του,
 • β) είτε ψηφιακό πιστοποιητικό τρίτης χώρας, για τα πιστοποιητικά COVID-19 της οποίας έχει εκδοθεί εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953, γ) είτε ψηφιακό πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, για τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις της οποίας έχει εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95).
 • Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών, και εφόσον επαληθευθεί η εγκυρότητα των συνυποβαλλόμενων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, ακολουθεί αυτόματη καταχώριση των στοιχείων του φυσικού προσώπου στα Μητρώα του άρθρου 1, κατά περίπτωση.

Έκδοση πιστοποιητικών και προγραμματισμός αναμνηστικής δόσης

Αφότου λάβει χώρα η καταχώριση σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που έχει θέσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών κατά του κορονοϊού COVID-19, όπως εκάστοτε ισχύουν, το φυσικό πρόσωπο δύνανται να εκδίδει:

α) Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορονοϊό COVID-19, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021, ή

β) βεβαίωση εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 και την υπ΄αρ. 1163/17.1.2021 κοινή υπουργική απόφαση, ή

γ) βεβαίωση νόσησης που επιβεβαιώνεται με θετικό διαγνωστικό έλεγχο σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης.

Για τον σκοπό της παρ. 1, τα Μητρώα του άρθρου 1 διασυνδέονται, κατά περίπτωση, με: α) την ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα έκδοσης του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID – 19 της παρ. 3 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την ηλεκτρονική Πλατφόρμα Έκδοσης Βεβαίωσης Εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 και γ) την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης, τηρουμένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας.

Αφότου λάβει χώρα η καταχώριση και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που έχει θέσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών κατά του κορονοϊού COVID-19, όπως εκάστοτε ισχύουν, το φυσικό πρόσωπο δύνανται να προγραμματίσει την ημερομηνία συνεδρίας της αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

20:20

Ερντογάν: Θα ολοκληρώσουμε οπωσδήποτε τον διάδρομο ασφαλείας των 30 χλμ στη Συρία

20:10

Έκκληση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για υποστήριξη των Σύρων προσφύγων και του Λιβάνου

19:56

Οικονόμου: Απέναντι σε αυτή την παρωδία η κυβέρνηση απαντά με τη θεσμική θωράκιση της λειτουργίας της ΕΥΠ

19:51

Κεφαλονιά: Νεκροί ανασύρθηκαν δυο άνδρες όταν το φορτηγό που επέβαιναν έπεσε σε γκρεμό

19:42

Βουλγαρία: Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος αυξήθηκε κατά 3,5% τον Νοέμβριο σε μηνιαία βάση

19:30

Μελόνι: Χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη στο μέτωπο του Νότου, χρειάζεται ευρωπαϊκή διαχείριση σε ό,τι αφορά τους επαναπατρισμούς

19:27

ΣΥΡΙΖΑ: Να απαντήσουν ο κ. Μητσοτάκης και η κα. Βλάχου αν ισχύει ότι ήταν υπό παρακολούθηση η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων

19:09

“Κιβωτός του Κόσμου”: Πέταξαν τον Πατέρα Αντώνιο παράνομα από το σπίτι του λέει ο δικηγόρος του

18:54

Reuters: Ο ΟΠΕΚ+ αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητο το επίπεδο παραγωγής πετρελαίου

18:16

Δόθηκε στην κυκλοφορία η μεσαία λωρίδα στην Κακιά Σκάλα

18:00

Ο ΥΕΘΑ για την Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία

17:41

Πολιτική Προστασία: Σχεδιάζει αναβάθμιση του 112 και καταλόγους καταγραφής ατόμων με αναπηρία

17:24

Πεσκόφ: Η Ρωσία δεν θα δεχτεί ανώτατο όριο τιμής για το πετρέλαιο της

17:00

Τουρισμός: Ρίχνουν ρυθμούς οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις

16:50

Ιράν: Διακόσιοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα στις διαδηλώσεις

16:33

Τσίπρας: Να κάνουμε πράξη το σύνθημα του αναπηρικού κινήματος «Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς»

16:18

Meteo:Τοπικές βροχές την Κυριακή στα δυτικά και λίγες ασθενείς στα κεντρικά και νότια

15:57

Στο Καζακστάν ο ΥΠΕΞ Ν. Δένδιας 4 και 5 Δεκεμβρίου

15:46

Μητσοτάκης: Με μεγάλη χαρά υποδέχτηκα στην Αθήνα τους ηγέτες του ΕΛΚ

15:36

Bloomberg: Η Ρωσία καρπώθηκε ουκρανικά σιτηρά αξίας ενός δισ. δολαρίων

15:06

Γεωργαντας: Η ποιότητα των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα αποτελεί τη σημαντικότερη διαφήμιση της χώρας μας στο εξωτερικό

14:50

Απάντηση του υπουργείου Εσωτερικών στην απόφαση του ΣτΕ για αντισυνταγματικότητα διατάξεων για τους ΟΤΑ

14:33

Σημαντική αύξηση των εμφραγμάτων 2-4 μέρες ύστερα από μία μεγάλη σεισμική δόνηση

14:19

Κ. Λαζαράκης: Ο Έλληνας MW μιλάει για το ελληνικό κρασί και τον «Χάρτη των Γεύσεων»

14:15

Επεισοδιακή καταδίωξη στην Αττική Οδό - Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός

14:10

Σουηδία: Ένα μέλος του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) απελάθηκε στην Τουρκία

13:59

Χάρι Στάιλς, Ντέιζι Ρίντλεϊ και Νίκολα Πελτζ Μπέκαμ τιμήθηκαν από την PETA

13:54

Ανδρουλάκης για την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ: Έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε για μια ζωή με ίσα δικαιώματα

13:49

Χατζηδάκης: Στην τοξική αντιπολίτευση και τα ξεπερασμένα τσιτάτα του ΣΥΡΙΖΑ, εμείς απαντάμε με κοινωνική πολιτική με αποτέλεσμα

13:41

Υπ. Εσωτερικών: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τη δημοτική αστυνομία και την εκλογική διαδικασία κατοίκων εξωτερικού