Η αναβίωση της εταιρείας Κεραμεία Αλλατίνη και η παράταση της διάρκειάς της για 50 επιπλέον έτη - δηλαδή μέχρι τον Φεβρουάριο του 2064 - αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2015, όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία.

Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, την απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της. Τα θέματα ήταν τα εξής:

 • Αναβίωση της εταιρείας σύμφωνα με της διατάξεις του νόμου λόγο λήξεως της Καταστατικής διάρκειας  αυτής.
 • Eκλογή νέου  Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Διάφορες ανακοινώσεις, εξελίξεις και προτάσεις επί εταιρικών θεμάτων.
 • Μετά  από  την  εισήγηση  προς  την Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  του  1ου θέματος της ημερησίας διατάξεως από  τον  Πρόεδρο  αυτής , αποφασίστηκε  ομόφωνα  η  αναβίωση  της εταιρείας  για  άλλα  50  έτη   μέχρι  τον  Φεβρουάριο του  έτους  2064.

  Επί του 2ο  θέματος  εκλογής νέου Δ.Σ. λόγω λήξεως της θητείας του παλαιού και Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η Γ. Σ. μετά από διαλογική συζήτηση παμψηφεί και ομόφωνα αποφασίζει και προβαίνει στην εκλογή του νέου εξαμελούς Δ.Σ. της εταιρείας με τριετή θητεία μέχρι την 30/09/2018, και συγκεκριμένα τριών εκτελεστικών και τριών ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού, τα οποία συγκεντρώνουν τις τυπικές προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ 1 του Ν. 3016/2002.

  Συγκεκριμένα εκλέγονται οι κ.κ.

 • Αχιλλεύς Κώτσιας του Κωσταντίνου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος –Εκτελεστικό  Μέλος
 • Αθανάσιος  Πρίντζιος  του Αντωνίου Αντιπρόεδρος  του  ΔΣ-Εκτελεστικό Μέλος
 • Κωνσταντίνος  Καραβασίλης  του  Δημητρίου Εκτελεστικό Μέλος
 • Ευάγγελος Στάμου του Ιωάννη Μη  Εκτελεστικό και  Ανεξάτητο  Μέλος
 • Ιωάννης Μπαχτσετζής του Ευαγγέλου Μη  Εκτελεστικό και  Ανεξάτητο  Μέλος
 • Αστέριος Τριανταφυλλίδης του Ευαγγέλου,Μη  Εκτελεστικό και  Ανεξάτητο  Μέλος
 • Ακολούθως η Γ.Σ. προβαίνει ομόφωνα στην εκλογή της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 Ν. 3693/2008, απαρτιζόμενη από τα ανωτέρω τρία ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.

  Επί του 3ου θέματος της ημερησίας διατάξεως περί διαφόρων ανακοινώσεων και προτάσεων επί των εταιρικών θεμάτων, εξετάστηκε η καθυστέρηση αξιοποίηση ενός ακινήτου λόγω της μη ένταξης αυτού στο σχέδιο πόλης και τη δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης αυτού ως εκτός σχεδίου με βάση τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Κατόπιν τούτου, ανακοινώθηκε πως οι μέτοχοι επιφυλάσσονται να επανέλθουν, αφού ενημερωθούν επί του θέματος και ζητούν από τη Διοίκηση να προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια.