Νέο διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε η εταιρεία Κούμπας με απόφαση της 29/06/2015. Τα νέα μέλη είναι τα εξής:

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Κούμπας του Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Τσιρώνης του Χρήστου 

Μέλη

Ουαλίντ Αβδος του Φουάντ 

Θεόδωρος Κυρλής του Κων/νου 

Νικόλαος Παπαδάτος του Ιωάννου 

Γεώργιος Γκέκας του Κωνσταντίνου 

Κων/να Μουσχουντή του Νικολάου 

Η θητεία του ως άνω Δ.Σ. θα λήξει στις 30/6/2017.

Επίσης, η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, όπως εξελέγη από την ΤΓΣ της 26/6/2015, έχει ως ακολούθως:

Θεόδωρος Κυρλής του Κων/νου – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Αναστάσιος Τσιρώνης του Χρήστου – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Γκέκας του Κων/νου - Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος