Στα 20,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties για το πρώτο εξάμηνο του 2015 έναντι καθαρών κερδών 24,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα καθαρά κέρδη, μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από αποτίμηση καθώς και της αρνητικής υπεραξίας, ανήλθαν στα 20,4 εκατ. ευρώ έναντι 20,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Ειδικότερα, η πορεία των βασικών μεγεθών του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν η ακόλουθη:

1. Τα έσοδα από μισθώματα παρουσιάζουν αύξηση κατά 21% (27,6 εκατ. ευρώ έναντι 22,8 εκατ. ευρώ) λόγω των νέων επενδυτικών ακινήτων που αποκτήθηκαν εντός της περιόδου καθώς και της ενσωμάτωσης των εσόδων προερχομένων από τις νέες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2014.

2. Τόσο οι χρεωστικοί τόκοι (0,94 εκατ. ευρώ έναντι 1,09 εκατ. ευρώ) όσο και οι πιστωτικοί τόκοι (0,28 εκατ. ευρώ έναντι 4,05 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν λόγω των μειωμένων χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων και των πτωτικών επιτοκίων.

3. Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε 0,14 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,38 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου. Από την απόκτηση των νέων επενδυτικών ακινήτων κατά την κλειόμενη περίοδο προέκυψε κέρδος από αναπροσαρμογή 1,94 εκατ. ευρώ, ενώ για το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της 31ης Δεκεμβρίου 2014 πρόκυψε ζημιά ποσού 1,80 εκατ. ευρώ.

4. Οι φόροι αυξήθηκαν κατά 40% (2,83 εκατ. ευρώ έναντι 2,02 εκατ. ευρώ) λόγω της ενσωμάτωσης των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2014. στον υπολογισμό της πρόβλεψης του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

Οι βασικοί δείκτες του Ομίλου διαμορφώνονται ως εξής:

  • Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις): 8,6x
  • Δανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 7%
  • Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις σε ακίνητα: 8%
  • Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): 20,4 εκατ. ευρώ

Τα διαθέσιμα του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2015 ανήλθαν σε 157 εκατ. ευρώ από 185 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2014 και οι δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 61 εκατ. ευρώ από 64 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2014. Η μείωση των διαθεσίμων οφείλεται κυρίως στη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 30,4 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2014, καθώς και στην απόκτηση δυο ακινήτων επένδυσης εντός της κλειόμενης περιόδου.

Την 30η Ιουνίου 2015, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται στα 845 εκατ. ευρώ ή 8,34 ανά μετοχή.