Σταθερή στα 4,8 εκατ. ευρώ έμεινε η προ φόρων κερδοφορία της Ευρωπαϊκής Πίστης το α’ εξάμηνο του 2015. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας αύξηση της τάξης του 7,1% σημείωσαν τα καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και άλλων συναφή έσοδα στα 86,6 εκατ. ευρώ, έναντι 80,9 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του έτους 2014.

Η καθαρή θέση της εταιρείας διαμορφώθηκε, στα 72,8 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 11,2% ή 7,3 εκ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 2014.

Το ενεργητικό της εταιρείας αυξήθηκε κατά 7,9% στα 338 εκατ., έναντι 313,2 εκατ. τον Ιούνιο 2014.

Επιπλέον, ανακοίνωσε ενίσχυση των αποθεμάτων της κατά 8,2%, στα 247,5 εκ. ευρώ, σε σχέση με τον Ιούνιο του 2014. Το 66% του ως άνω ποσού είναι επενδεδυμένο σε ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης (Α+). Το υπόλοιπο είναι κατανεμημένο σε ταμειακά ισοδύναμα (15%), ακίνητα (13%) και μετοχές - συμμετοχές (6%).

Ταμείο ποσού 14,8 εκατ. το οποίο συνδυαζόμενο με τον μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και την μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, της δίνουν τη δυνατότητα να είναι απόλυτα συνεπής στην καταβολή των πάσης φύσεως υποχρεώσεών της, πληρώνοντας αμέσως.

Περαιτέρω αύξηση στον αριθμό του προσωπικού της κατά 13,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2014, με τις συνολικές θέσεις απασχόλησης να ανέρχονται στις 430, έναντι 379 τον Ιούνιο 2014 και 399 τον Δεκέμβριο 2014.

Παράλληλα η Εταιρία έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία της για την εφαρμογή από 1/1/16 της οδηγίας «Φερεγγυότητα ΙΙ» καλύπτοντας ήδη και τις ποσοτικές αλλά και τις ποιοτικές απαιτήσεις της σχετικής οδηγία.