Αισθητά βελτιωμένα παρουσιάστηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Ιονικής Ξενοδοχειακής στο α΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 3,4 εκατ. ευρώ έναντι 3,2 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 15,0 εκατ. ευρώ έναντι 14,7 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 434 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών 127 χιλ.  Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.