Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 36,4 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΒΖ που πραγματοποιήθηκε στις 23/9/2015. Ταυτόχρονα, εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για απόσβεση ζημιών.

Ειδικότερα, στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΒΖ, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου επτά μέτοχοι που εκπροσωπούν 30.351.351 κοινές ανώνυμες μετοχές (και 30.351.351 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 36.748.909 κοινών ανώνυμων μετοχών (και 36.748.909 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 82,59% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση, ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,73 ευρώ σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920, προς απόσβεση ζημιών της. Μετά τη μείωση το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 11.024.672,70 ευρώ και αποτελείται από 36.748.909 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

Επιπλέον, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών μέχρι του ποσού των 36.438.722,10 ευρώ με καταβολή μετρητών, με την έκδοση έως 121.462.407 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας 0,30 ευρώ, οι οποίες θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους της εταιρίας κατ' ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης. Μετά την αύξηση, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε 47.463.394,80 ευρώ, διηρημένο σε 158.211.316 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.