Υποχώρηση 15,5% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης στο α' εξάμηνο του 2015, διαμορφούμενος στα 7,7 εκατ. ευρώ έναντι 9,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014, κυρίως λόγω της διακοπής της συνεργασίας με πελάτη της εταιρίας στον τομέα «παραγωγή τρίτων για πελάτες» στο εξωτερικό. Αφαιρούμενης της ως άνω διακοπείσας συνεργασίας, οι πωλήσεις α' εξαμήνου είναι αυξημένες κατά 17,5% σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2014, καλύπτοντας ήδη μεγάλο μέρος της απώλειας, η οποία βαίνει ποσοστιαία μειούμενη σε σχέση με αυτήν του πρώτου τριμήνου.
Το μικτό κέρδος κατά την τρέχουσα περίοδο ανήλθε σε 2,1 εκατ. ευρώ έναντι 2,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9%. 
Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,3 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2014, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε κέρδη 0,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών εξόδων και αποσβέσεων ,διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,03 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,26 εκατ. ευρώ το 2014.
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την εταιρία, στο πρώτο μισό του έτους ολοκληρώθηκαν με επιτυχία δύο από τα νέα projects της εταιρίας (επέκταση συμφωνίας με τη Sysco Guest Supply, έναν από τους μεγαλύτερους διανομείς ξενοδοχειακών καλλυντικών διεθνώς και έναρξη παραγωγής και προώθησης παγκοσμίως μίας νέας σειράς προϊόντων με το όνομα OLIVE CARE), τα οποία εντάσσονται στο συνολικό δυναμικό εξαγωγικό πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας.
Σημειώνεται ότι κατά το α' εξάμηνο του 2015 οι εξαγωγές ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει ποσοστό 31,2% του συνολικού κύκλου εργασιών. Το 26% περίπου αφορά πωλήσεις επώνυμων προϊόντων Παπουτσάνης στο εσωτερικό και το εξωτερικό, το 28% πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά, και το υπόλοιπο 46% παραγωγές τρίτων και βιομηχανικές πωλήσεις.
Σύμφωνα με την εταιρία, αν και οι συνέπειες από τις εξελίξεις των τελευταίων μηνών και της επακόλουθης αβεβαιότητας δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί πλήρως, η διοίκηση της εταιρίας έχει αναπτύξει σχέδιο δράσης, προκειμένου να αμβλύνει τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις και σε επίπεδο καθημερινής λειτουργίας και σε εμπορικό επίπεδο, κυρίως όσον αφορά στην εγχώρια αγορά.
Σε κάθε περίπτωση, ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της Παπουτσάνης παραμένει η σημαντική δραστηριότητά της στο εξωτερικό, η οποία μάλιστα αναμένεται να αναπτυχθεί κατά το β' εξάμηνο και χάρη στην προαναφερθείσα νέα συμφωνία στον χώρο των ξενοδοχειακών, αλλά και χάρη σε νέα υπό ανάπτυξη projects και συμφωνίες που αναμένονται να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκειά του.