Οι περισσότερες ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις λειτουργούν σε οριακή οικονομική κατάσταση, καθώς η συνεχιζόμενη ύφεση έχει περιορίσει σημαντικά τα περιθώρια κερδοφορίας. Επιχειρηματίες και υπάλληλοί καλούνται πολλές φορές να εντείνουν τις προσπάθειες του και να εργαστούν για πολλές ώρες προκειμένου να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Ωστόσο, όπως σημειώνουν έμπειροι ασφαλιστές, υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι που μπορούν ανά πάσα στιγμή να κάνουν όλες αυτές τις προσπάθειες να πάνε χαμένες, αν για παράδειγμα ένα γραφείο πιάσει φωτιά και δεν είναι ασφαλισμένο.

Εξάλλου, οι ασφαλιστικές εταιρείες διαθέτουν προγράμματα για κάθε ανάγκη αλλά και… βαλάντιο μέσω ειδικών πακέτων – πολυασφαλιστηρίων και με κόστος που πολλές φορές δεν ξεπερνά αυτό ενός ασφαλιστηρίου αυτοκινήτου. Οι επιλογές είναι πολλές, καθώς κάθε επιχείρηση λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο, ενώ τα δεδομένα αλλάζουν ανάλογα με το είδος δραστηριότητας της. Σε κάθε περίπτωση τα περισσότερα πολυασφαλιστήρια μικρών επιχειρήσεων διαθέτουν τις εξής καλύψεις:

1. Κίνδυνοι περιουσίας

Οι κίνδυνοι περιουσίας αφορούν στις ζημιές που μπορεί να γίνουν στο κτίριο αλλά και στα έπιπλα και τα σκεύη, στα αναλώσιμα, στα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά μηχανήματα που χρησιμοποιεί ο επαγγελματίας για την άσκηση του επαγγέλματός του, στα τυχόν δείγματα εμπορευμάτων ή κατασκευών και γενικώς σε οτιδήποτε υπάρχει εντός των χώρων του γραφείου. Επίσης, στην κατηγορία αυτή των κινδύνων περιλαμβάνονται και οι ζημιές σε διαφημιστικές επιγραφές στην εξωτερική όψη του κτιρίου, σε πινακίδες και στον περιβάλλοντα χώρο.

Το εύρος των καλύψεων εξαρτάται από την επιλογή του επαγγελματία, ξεκινά από τις απλές και βασικές καλύψεις έναντι κινδύνων φωτιάς, κεραυνού και έκρηξης και επεκτείνεται σε πλήθος καλύψεων, έναντι πολλών κινδύνων, όπως πλημμύρας, καθίζησης, κατολίσθησης, τρομοκρατικών ενεργειών, φυσικών φαινομένων, σεισμού, κλοπής, ληστείας, θραύσης υαλοπινάκων, καθώς και σε καλύψεις διαφόρων εξόδων που δημιουργούνται λόγω μιας ζημιάς όπως έξοδα μεταστέγασης, αποκομιδής συντριμμάτων, απώλειας κερδών, νομικής προστασίας κ.λπ.

Οι καλύψεις αυτές λειτουργούν όπως και τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας αλλά πρέπει να διευκρινιστεί ότι ως «γραφεία» λογίζονται όλοι οι χώροι που χρησιμοποιούνται ως γραφεία και όχι μόνο όσοι βρίσκονται σε ειδικώς κατασκευασμένα κτίρια γραφείων. Για παράδειγμα, ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας, το οποίο κατασκευάστηκε για κατοικία, αν χρησιμοποιείται ως ιατρείο ή ως δικηγορικό γραφείο, ασφαλίζεται ως επαγγελματικός χώρος

2. Αστική Ευθύνη Επαγγελματικού χώρου

Με το πρόγραμμα αυτό καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου για ζημιές (Σωματικές Βλάβες-Θάνατο ή/και Υλικές Ζημίες), λόγω ατυχήματος που πιθανώς προκληθεί σε τρίτους με υπαιτιότητά του, από την κατοχή, χρήση και γενικά από τη λειτουργία των χώρων που χρησιμοποιεί ο ασφαλισμένος για την άσκηση της δραστηριότητάς του. Επιπλέον, το ασφαλιστήριο καλύπτει και προστατεύει τον ασφαλισμένο από τις πράξεις ή τις παραλείψεις των υπαλλήλων του, οι οποίοι εργάζονται στο χώρο αυτό και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα, από αμέλεια, να προκληθεί ζημιά σε βάρος κάποιου τρίτου, είτε σε πράγματά του (υλικές ζημιές) είτε σε αυτόν τον ίδιο (σωματικές βλάβες ή θάνατος).

Στους «τρίτους» περιλαμβάνονται οι πελάτες που θα βρεθούν στο γραφείο, οι προμηθευτές, οι επισκέπτες και κάθε άλλο άτομο που τυχόν βρεθεί στο χώρο, εξαιρούνται όμως οι εργαζόμενοι-υπάλληλοι του ασφαλισμένου. Οι καλύψεις μπορεί να επεκταθούν, ώστε να καλύπτουν και την εργοδοτική ευθύνη του ασφαλισμένου επαγγελματία έναντι των υπαλλήλων του, για τις πέραν του Ι.Κ.Α. υποχρεώσεις, αλλά και την ηθική βλάβη του εργαζόμενου, λόγω τραυματισμού του, ή την ψυχική οδύνη των συγγενών του λόγω θανάτου του.

Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει κανείς να υπολογίζει πάντα και το κόστος των νομικών συμβουλών και της εκπροσώπησης, το οποίο μπορεί να μην είναι καθόλου αμελητέο.

3. Ειδικοί κίνδυνοι

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται κίνδυνοι που δεν έχουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ώστε να ενταχθούν σε μία από τις άλλες κατηγορίες ή χρειάζονται εξειδικευμένες ασφαλιστικές ανάγκες όπως για παράδειγμα η κάλυψη νομικής προστασίας, ή η ασφάλιση έργων τέχνης, αν στα συγκεκριμένα γραφεία υπάρχουν συλλογές ή έργα τέχνης. Επίσης, υπάρχουν ειδικά πακέτα ακόμα και για την περίπτωση απώλειας κερδών ή την κάλυψη πιστώσεων.

Το κόστος

Βασικός παράγοντας για τον υπολογισμό του κόστους ενός πολυασφαλιστηρίου είναι η δραστηριότητας της ασφαλισμένης επιχείρησης. Κάθε ασφαλιστική εταιρεία κατηγοριοποιεί την «επικινδυνότητα» μιας επιχείρησης ανάλογα με την δραστηριότητα της και εφαρμόζει ξεχωριστά τιμολόγιο. Όπως και σε κάθε ασφάλιση σημαντικό ρόλο στο ασφάλιστρο παίζει και το ύψος των κεφαλαίων βάσει των οποίων έχει ασφαλιστεί το γραφείο.

Για παράδειγμα, στα προγράμματα της Εθνικής Ασφαλιστικής η ασφάλιση επαγγελματικής στέγης και εξοπλισμού για 200 χιλ. και 100 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, θα έχει ετήσιο ασφάλιστρο 403 ευρώ για επιχειρήσεις της κατηγορίας Α (βιβλιοθήκες, Γυμναστήρια, ιατρεία κλπ) και 604 ευρώ για επιχειρήσεις της κατηγορίας Δ (πρατήρια καυσίμων, εργαστήρια επίπλων, σούπερ μάρκετ κλπ.).