Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσίασε η εταιρεία Paperpack, για το α΄ εξάμηνο του 2015. Πιο συγκεκριμένα:

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 0,64% και ανήλθε σε 7.249 χιλ. ευρώ έναντι 7.203 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της περιόδου ανήλθαν σε 1.329 χιλ. ευρώ έναντι 1.215 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Η εταιρεία διατηρεί υψηλά ταμιακά διαθέσιμα τα οποία ανέρχονται σε 2.913 χιλ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι στην τρέχουσα περίοδο μειώθηκε περεταίρω κατά 319 χιλ. ευρώ ο τραπεζικός δανεισμός της, ενώ παράλληλα αύξησε τα αποθέματά της σε α' ύλες κατά 352 χιλ. ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανές επιπτώσεις από το ασταθές οικονομικό περιβάλλον.