Καθαρές ζημιές 37 εκατ. ευρώ σημείωσε ο όμιλος εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ το α’ εξάμηνο του 2015 έναντι ζημιών 34,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, για την περίοδο 1.1.2015 έως 30.6.2015, ανήλθε σε 742,8 εκατ. ευρώ έναντι 650,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, σημειώνοντας αύξηση 14,2%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT), για την περίοδο 1.1.2015 έως 30.6.2015, ανήλθαν σε 24,8 εκατ. ευρώ έναντι 20,0 εκατ. ευρώ, για το πρώτο εξάμηνο του 2014, αύξηση 23,8%. Περιλαμβάνουν όμως περαιτέρω απομείωση ποσού 19,8 εκατ. ευρώ συμμετοχών του ομίλου σε εταιρείες μεταλλείων που επιβάρυναν τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2015, ενώ τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της ίδιας περιόδου του 2014, περιελάμβαναν απομείωση ποσού 45,6 εκατ. ευρώ συμμετοχών σε εταιρείες μεταλλείων και αποζημίωση ποσού 9,8 εκατ. ευρώ από έργο παραχώρησης. Αναπροσαρμοσμένα για τις προαναφερόμενες απομειώσεις και αποζημίωση τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης θα ανέρχονταν σε 44,6 εκατ. ευρώ, για το πρώτο εξάμηνο του 2015 έναντι 55,8 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 79,4 εκατ. ευρώ έναντι 72,2 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2014, αυξημένα κατά 10%.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, για το πρώτο εξάμηνο του 2015, ήταν ζημίες 21,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 12,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,214 ευρώ έναντι ζημιών 0,202 ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Ειδικότερα:

O κατασκευαστικός κλάδος του ομίλου (κατασκευή και λατομεία), για το α’ εξάμηνο του 2015, παρουσίασε κύκλο εργασιών 555,5 εκατ. ευρώ έναντι 471,5 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2014, σημειώνοντας αύξηση 17,8%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της κατασκευής διαμορφώθηκαν σε ζημίες 23,1 εκατ. ευρώ (περιλαμβάνουν απομείωση αξίας συμμετοχής σε εταιρείες μεταλλείων ποσού 19,8 εκατ. ευρώ), έναντι ζημιών 32,7 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο 2014. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 29,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 39,4 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2014.
 

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του ομίλου παραμένει υψηλό και ανέρχεται σε 3,7 δις ευρώ.

Ο κλάδος των παραχωρήσεων είχε το πρώτο εξάμηνο του 2015 ενοποιημένα έσοδα 101,7 εκατ. ευρώ έναντι 101,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,6%, λειτουργικά κέρδη (αποτελέσματα εκμετάλλευσης) 29,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 22,3% έναντι των 37,7 εκατ. ευρώ (που όμως περιελάμβαναν αποζημίωση 9,8 εκατ. ευρώ από έργο παραχώρησης), και τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 5,2 εκατ. ευρώ έναντι 14,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, μειωμένα κατά 63,9%.

Στον κλάδο του περιβάλλοντος, ο κύκλος εργασιών για το πρώτο εξάμηνο του 2015 ανήλθε σε 63,0 εκατ. ευρώ έναντι 57,2 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 10,1%, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε κέρδη 7,9 εκατ. ευρώ έναντι 8,9 εκατ. ευρώ, μείωση 10,8% και τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 5,2 εκατ. ευρώ έναντι 6,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, μειωμένα κατά 21,8%.

Ο κλάδος των αιολικών πάρκων παρουσίασε για το πρώτο εξάμηνο του 2015 ενοποιημένα έσοδα 19,2 εκατ. ευρώ έναντι 16,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13,3%, αποτελέσματα εκμετάλλευσης 10,7 εκατ. ευρώ έναντι 7,8 εκατ. ευρώ, αύξηση 37,4% και κέρδη μετά από φόρους στα 4,7 εκατ. ευρώ έναντι 2,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα 2014, αυξημένα κατά 74,5%.

Ο κλάδος της ανάπτυξης ακινήτων παρουσίασε το πρώτο εξάμηνο του 2015 ενοποιημένα έσοδα της τάξης των 3,4 εκατ. ευρώ έναντι 3,1 εκατ. ευρώ αύξηση 9,6%, αποτελέσματα εκμετάλλευσης κέρδη 0,4 εκατ. ευρώ έναντι 0,3 εκατ. ευρώ ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν ζημίες 0,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,4 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, για το πρώτο εξάμηνο του 2015, δεν υπήρξαν πωλήσεις, όπως και στην αντίστοιχη περίοδο του 2014. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,6 εκατ. ευρώ έναντι 0,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 21,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014 και τα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 21,2 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2015, έναντι ζημιών 7,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.