Καθαρές ζημιές ύψους 30 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 11,45 χιλ. ευρώ κατέγραψε ο όμιλος ΕΚΤΕΡ το α’ τρίμηνο του 2015, ενώ ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα  3,1 εκατ. ευρώ από 3,04 εκατ. ευρώ το 2014.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 44 χιλ. ευρώ έναντι 22 χιλ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 3,06 εκατ. ευρώ από 2,87 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2014.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της μητρικής το α΄ τρίμηνο του 2015 ανήλθαν σε 110,7 χιλ. ευρώ έναντι 4,02 χιλ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 24,85 χιλ. ευρώ έναντι 25,25 χιλ. ευρώ.