Τη συνέχιση των ενεργειών της διοίκησης με στόχο την άρση της επιτήρησης μετοχών, ανακοίνωσε η Ακρίτας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, παρά τη δεδομένη αρνητική οικονομική συγκυρία και τον κατακερματισμό του κατασκευαστικού κλάδου με τον οποίο είναι συνυφασμένο το τελικό προϊόν της, η Ακρίτας έχει καταφέρει να εκπληρώνει πλήρως τις υποχρεώσεις της προς το Δημόσιο, τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους εργαζομένους. Σε αυτό έχει συμβάλλει ιδιαίτερα το μεσοπρόθεσμο επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο έχει καταρτίσει συνεπικουρούμενο από τη στήριξη και χρηματοδότηση των τραπεζών.

Ωστόσο οι δραματικές εξελίξεις στη χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 αποτέλεσαν τροχοπέδη στην ομαλή υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν αποκλίσεις των πωλήσεων σε σχέση με τα προβλεπόμενα αλλά και καθυστέρηση της προσυμφωνημένης νέας χρηματοδότησης από τις τράπεζες.

Επιπρόσθετα, αρνητικά επέδρασε και η μη εκταμίευση υπόλοιπου νέας χρηματοδότησης ύψους 3,2 εκατ. ευρώ από τις πιστώτριες τράπεζες για την ολοκλήρωση του χρηματοδοτικού σκέλους του εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου συνολικού ύψους  6,5 εκατ. ευρώ, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2015 αλλά καθυστέρησε εξ αιτίας της επιβολής των capital controls.

Με τη διαβεβαίωση των πιστωτριών τραπεζών η συγκεκριμένη εκταμίευση των 3,2 εκατ. ευρώ αναμένεται να υλοποιηθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2015 γεγονός που θα προσδώσει στην Ακρίτας ικανό κεφάλαιο κίνησης να ολοκληρώσει το μεσοπρόθεσμο επιχειρηματικό σχέδιο της.

Παρά την αρνητική συγκυρία στην οποία η εταιρεία φάνηκε μερικώς προετοιμασμένη η επίδραση των capital controls συνέβαλε στην ανάσχεση της ανοδικής πορείας των πωλήσεων μετά τη λήψη της ενδιάμεσης χρηματοδότησης από την Alpha Bank τον Μάιο του 2015.

Οι ενέργειες τις οποίες η εταιρεία έχει θέσει ως προτεραιότητα για την επιστροφή σε θετικά λειτουργικά αποτελέσματα και κατ' επέκταση στην αντιμετώπιση των αιτιών που την οδήγησαν στην υπαγωγή στην κατηγορία επιτήρησης περιγράφονται παρακάτω:

  1. Αποκατάσταση δυσλειτουργιών στην παραγωγική διαδικασία, λόγω έλλειψης επαρκούς κεφαλαίου κίνησης και επαναφορά όγκου παραγωγής σε υψηλότερο επίπεδο.
  2. Διατήρηση ενός ορθολογικού μίγματος πωλήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, με στόχο τη βελτίωση του μικτού περιθωρίου πωλήσεων και την αναστροφή του δείκτη EBITDA.
  3. Εξασφάλιση αποθεμάτων πρώτων υλών.
  4. Ποιοτική αναβάθμιση του πελατολογίου με έμφαση στις εξαγωγές.
  5. Αξιοποίηση της κυρίαρχης θέσης στην Εθνική Αγορά και της αυξημένης προσβασιμότητας σε ξένες αγορές.
  6. Εκπόνηση και υποβολή νέου επιχειρηματικού σχεδίου, μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, του οποίου οι βασικές κατευθύνσεις έχουν ήδη προσυμφωνηθεί με τις 4 συστημικές τράπεζες, με σκοπό την ριζική αναδιάρθρωση-αναδιάταξη των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού με σκοπό την ταχεία επάνοδο της εταιρίας στην κερδοφορία από το 2016.