Μίνι ασφαλιστικό: Τι αλλάζει σε ΕΦΚΑ, ΤΕΚΑ, ΜΤΠΥ και ΝΑΤ από το 2024

Αγγελική Μαρίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Μίνι ασφαλιστικό: Τι αλλάζει σε ΕΦΚΑ, ΤΕΚΑ, ΜΤΠΥ και ΝΑΤ από το 2024
Το νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, με στόχο να ψηφιστεί πριν από τις γιορτές, ρυθμίζει ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις ρυθμίσεις οφειλών, την ασφαλιστική κάλυψη φοιτητών, τα μπόνους αποδοτικότητας των υπαλλήλων που εμπλέκονται στην διαδικασία απονομής συντάξεων, την παράταση της δυνατότητας εθελοντικής μετάβασης των ασφαλισμένων από τον e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ σε ότι αφορά το επικουρικό σκέφος της ασφάλισής τους κ.α. 

Αλλαγές σε λειτουργικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον e-ΕΦΚΑ, το ΤΕΚΑ και άλλα ασφαλιστικά ταμεία, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και λοιπές διατάξεις».

Το νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, με στόχο να ψηφιστεί πριν από τις γιορτές, ρυθμίζει ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφαλιστική κάλυψη φοιτητών, τις ρυθμίσεις οφειλών, τα μπόνους αποδοτικότητας των υπαλλήλων που εμπλέκονται στην διαδικασία απονομής συντάξεων, την παράταση της δυνατότητας εθελοντικής μετάβασης των ασφαλισμένων από τον e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ σε ότι αφορά το επικουρικό σκέφος της ασφάλισής τους κ.α.

ΕΦΚΑ

Μεταξύ των αλλαγών που προβλέπει για τον e-ΕΦΚΑ το νομοσχέδιο ανήκουν και οι ακόλουθες:

  • αναστολή της αύξησης των επιτοκίων που επιβαρύνουν ρυθμισμένες ή μη οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης με στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων του πληθωρισμού και των αυξήσεων της ΕΚΤ στις υποχρεώσεις του νοικοκυριών.
  • ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών για τον κίνδυνο ατυχημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την περίοδο που διεξάγουν την πρακτική άσκηση που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του πτυχίου τους. Παράλληλα διασφαλίζεται η ασφάλισή τους για παροχές σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ, σε περίπτωση που δεν καλύπτονται ιατροφαρμακευτικά από άλλες διατάξεις.

Εξάλλου, στο προσωπικό του Φορέα που συμμετέχει στα κλιμάκια, ομάδες, υποομάδες εργασίας και στις ομάδες εργασίας που συστάθηκαν ή συστήνονται και λειτούργησαν εντός των ετών 2021, 2022, και 2023 με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, καθορίζεται αποζημίωση -εφόσον επιτευχθούν οι ποσοτικοί στόχοι- η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο των 7.200 ευρώ το έτος.

Τέλος προβλέπεται πως οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων του ΕΦΚΑ (καθώς και οι εκτελούντες χρέη αναπληρωτών τους), των οποίων η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως την 31η.12.2023, λόγω συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας, δύνανται, κατόπιν αιτήματός τους, να παραμείνουν στην υπηρεσία τους για ακόμη έναν χρόνο (έως την 31η.12.2024), με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την απονομή των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, την πραγματοποίηση ελέγχων για την εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας

ΤΕΚΑ

Από 1/1/2023, δόθηκε η δυνατότητα σε εργαζόμενους που είναι ήδη ασφαλισμένοι στην επικουρική του e-ΕΦΚΑ και έχουν γεννηθεί από 1/1/1987 και μετά, να μεταβούν από τον e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ. Η διαδικασία γίνεται απλά με την υποβολή αίτησης στο be.teka.gov.gr, “Πλατφόρμα 1” μέχρι 31/12/2023. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται για έναν ακόμα χρόνο, μέχρι τις 31/12/2024.

Στόχος είναι η ευρύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των ασφαλισμένων σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του ΤΕΚΑ και τα οφέλη της νέας επικουρικής ασφάλισης και του κεφαλαιοποιητικού συστήματος για τους νέους ασφαλισμένους, όπως είναι ο έλεγχος των αποταμιεύσεών τους και η απευθείας χρηματοδότηση της δικής τους σύνταξης.

Επισημαίνεται ότι οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι (αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες) που δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο be.teka.gov.gr, “Πλατφόρμα 2” χωρίς χρονικό περιορισμό εφόσον έχουν γεννηθεί από 1/1/1987 και εντεύθεν.

Υπενθυμίζεται πως στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης συστήνονται 100 θέσεις προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 25 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, 45 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 15 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), 10 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 5 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

ΜΤΠΥ

Το άρθρο 144 του νομοσχεδίου τροποποιεί το δικαίωμα εγγραφής των δημοσίων υπαλλήλων στο Μετοχικό Ταμείο Δημοσίων Υπαλλήλων.

Κάθε δημόσιος υπάλληλος που μετέχει υποχρεωτικά ή προαιρετικά στο Μ.Τ.Π.Υ., αμέσως μετά τον διορισμό του, οφείλει να καταβάλει για δικαίωμα εγγραφής ποσό ίσο με τις ακαθάριστες αποδοχές του πρώτου μήνα της μισθοδοσίας του. Το ποσό αυτό εξοφλείται σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις που παρακρατούνται υποχρεωτικά από τις αποδοχές του. Το ποσό του δικαιώματος εγγραφής που δεν εξοφλήθηκε για οποιονδήποτε λόγο εντός του πρώτου έτους από τον διορισμό, υπολογίζεται στο σύνολο του ισχύοντος μηνιαίου ακαθαρίστου μισθού κατά τον χρόνο της εξόφλησης.

Σε περίπτωση αναδρομικής αναπροσαρμογής των αποδοχών του μήνα υπολογισμού του δικαιώματος εγγραφής, ο μέτοχος υποχρεούται να καταβάλει τη διαφορά σε δώδεκα (12) άτοκες μηνιαίες δόσεις, με παρακράτηση από τη μισθοδοσία του. Το δικαίωμα εγγραφής δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.

NAT

Αλλαγές προβλέπει το νομοσχέδιο στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου. Συγκεκριμένα στην παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4892/2022 (Α΄ 28), περί Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πέμπτο εδάφιο η φράση «των περ. γ) και δ) της παρ. 1» αντικαθίσταται από τη φράση «της περ. γ) και ο συνταξιούχος ναυτικός της περ. δ) της παρ. 1» και η φράση «από τριπλάσιο αριθμό εφοπλιστών και ναυτικών, εν ενεργεία και συνταξιούχων» αντικαθίσταται από τη φράση «από τριπλάσιο αριθμό εφοπλιστών και συνταξιούχων ναυτικών του Ν.Α.Τ., αντιστοίχως,», β) προστίθεται νέο έκτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«Το μέλος της περ. α) της παρ. 1 επιλέγεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Το μέλος της περ. β) της παρ. 1 προτείνεται από συνέλευση των εργαζομένων, η οποία συγκαλείται από τον σύλλογο των εργαζομένων στο Ν.Α.Τ.. Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τουλάχιστον οι μισοί από το σύνολο των εργαζομένων στο Ν.Α.Τ.. Η ψηφοφορία είναι μυστική και για την εκλογή απαιτείται σχετική πλειοψηφία. Τα μέλη της περ. γ) και ο συνταξιούχος ναυτικός της περ. δ) της παρ. 1 επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από τριπλάσιο αριθμό εφοπλιστών και συνταξιούχων ναυτικών του Ν.Α.Τ., αντιστοίχως, οι οποίοι υποδεικνύονται από τις οικείες και κατά την κρίση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μάλλον αντιπροσωπευτικές οργανώσεις.

Τα τρία μέλη από τους εν ενεργεία ναυτικούς της περ. δ) της παρ. 1 επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από τριπλάσιο αριθμό εν ενεργεία ναυτικών του Ν.Α.Τ., οι οποίοι υποδεικνύονται από τις οικείες και κατά την κρίση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μάλλον αντιπροσωπευτικές δευτεροβάθμιες οργανώσεις και, ελλείψει αυτών, πρωτοβάθμιες οργανώσεις. Τα μέλη της περ. γ) της παρ. 1, τα οποία προτείνονται από την οργάνωση των εφοπλιστών για την επιλογή του μέλους το οποίο εκπροσωπεί συγχρόνως και τα πλοία ξηρού και υγρού φορτίου ολικής χωρητικότητας μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) κόρων, υποδεικνύονται κατόπιν συνεννόησης με την, κατά την κρίση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μάλλον αντιπροσωπευτική των πλοίων της εν λόγω κατηγορίας οργάνωση.

Σε περίπτωση παράλειψης υπόδειξης των μελών των περ. β), γ) και δ) της παρ. 1 από τις οικείες οργανώσεις εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη διαβίβαση σχετικού αιτήματος από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τα μέλη επιλέγονται και ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης χωρίς αυτή».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Μίνι ασφαλιστικό: Τεκτονικές αλλαγές στα επιδόματα - Οι εργασιακές διατάξεις που μπήκαν στο παρά 5'

Μίνι ασφαλιστικό: Οι 6+2 ευεργετικές διατάξεις για συντάξεις και επιδόματα - Τι αλλάζει στην επαγγελματική ασφάλιση

Γεωργιάδης: Τα οφέλη από την κωδικοποίηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider