ΓΕΚΕ Α.Ε. (ΚΟ)

5,750€
Μεταβολή 0%
Τελ. ενημ: 17:25:02 - 2021-09-24
 • Υψηλό Ημέρας 6.3
 • Χαμηλό Ημέρας 5.2
 • Άνοιγμα 0
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 5.75
 • Όγκος 0
 • Τζίρος 0
 • Αγορά 5,75€
 • Πώληση 0,00€
 • Κεφαλαιοποίηση 48407812.5
 • Αριθμος Μετοχών 8418750
 • Κωδ. ISIN GRS398003004
 • BBGID BBG000C3LKF5
 • Κλάδος Ξενοδοχεία & Πανσιόν

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες5,7505,7500,001603184
30 Ημέρες5,6505,8001,7722.921715.721
3 Μήνες5,6005,8001,7729.3271382.544
6 Μήνες4,1207,40025,0043.3332731.971
12 Μήνες3,1607,40047,4451.7134371.157
2021-09-24 | 16:23:45
ΓΕΚΕ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

 

Η εταιρεία ΓΕΚΕ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ανακοινώνει ότι έλαβε γραπτή ενημέρωση από τους μετόχους κκ. Δωροθέα Κεφάλα, Κωνσταντίνο Κεφάλα, Γεώργιο Κεφάλα και Αγγελική Κεφάλα, που αθροιστικά κατέχουν ποσοστό 97,83% και δυνάμει της προηγούμενης από 14.5.2021 γνωστοποίησης έχουν ήδη ενημερώσει την Εταιρεία και το επενδυτικό κοινό ότι ενεργούν συντονισμένα για τον έλεγχο της Εταιρείας, ότι απέκτησαν την 22/09/2021 140  κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας με αξία 5,75 ευρώ ανά μετοχή και την 23/09/2021 20 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας με αξία 5,75 ευρώ ανά μετοχή, ώστε να κατέχουν 8.236.576 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας και ποσοστό που αντιστοιχεί σε 97,83% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
2021-09-21 | 16:06:08
ΓΕΚΕ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

 

Η εταιρεία ΓΕΚΕ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ανακοινώνει ότι έλαβε γραπτή ενημέρωση από τους μετόχους κκ. Δωροθέα Κεφάλα, Κωνσταντίνο Κεφάλα, Γεώργιο Κεφάλα και Αγγελική Κεφάλα, που αθροιστικά κατέχουν ποσοστό 97,75% και δυνάμει της προηγούμενης από 14.5.2021 γνωστοποίησης έχουν ήδη ενημερώσει την Εταιρεία και το επενδυτικό κοινό ότι ενεργούν συντονισμένα για τον έλεγχο της Εταιρείας, ότι απέκτησαν την 16/09/2021 191  κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας με αξία 5,75 ευρώ ανά μετοχή και την 17/09/2021 6.580 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας με αξία 5,75 ευρώ ανά μετοχή, ώστε να κατέχουν 8.236.416 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας και ποσοστό που αντιστοιχεί σε 97,83% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
2021-09-16 | 17:39:14
ΓΕΚΕ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ SQUEEZE OUT

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι την 15/09/2021 κοινοποιήθηκε από την κα Δωροθέα Κεφάλα (ο «Προτείνων») η υποβολή προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αιτήματός της για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο από 19/07/2021 Πληροφοριακό Δελτίο. Η υποβολή αιτήματος για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς γίνεται σύμφωνα με σχετική ρητή πρόβλεψη της παραγράφου 1.5.2 του ως άνω Πληροφοριακού Δελτίου.

Ειδικότερα ο Προτείνων αιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3461/2006 και της Απόφασης υπ' αρ. 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την εξαγορά των μετοχών των υπόλοιπων μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν την από 10.06.2021 Δημόσια Πρόταση, ήτοι κατά την 09/09/2021 189.315 μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 2.25% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Επιπλέον, κατ' αντιστοιχία με τη Δημόσια Πρόταση, από το καταβλητέο προς τους μετόχους προσφερόμενο αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν:

 1. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.1.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερεθεισών Μετοχών, ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζόμενων μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (i) το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας της υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.), με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των € 20 και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχθέντα Μέτοχο ανά Λογαριασμό Αξιογράφων και
 2. Ο φόρος που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας συναλλαγής.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ SQUEEZE OUT
2021-09-16 | 15:00:58
ΓΕΚΕ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

 

Η εταιρεία ΓΕΚΕ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ανακοινώνει ότι έλαβε γραπτή ενημέρωση από τους μετόχους κκ. Δωροθέα Κεφάλα, Κωνσταντίνο Κεφάλα, Γεώργιο Κεφάλα και Αγγελική Κεφάλα, που αθροιστικά κατέχουν ποσοστό 97,75% και δυνάμει της προηγούμενης από 14.5.2021 γνωστοποίησης έχουν ήδη ενημερώσει την Εταιρεία και το επενδυτικό κοινό ότι ενεργούν συντονισμένα για τον έλεγχο της Εταιρείας, ότι απέκτησαν την 13/09/2021 70  κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας με αξία 5,75 ευρώ ανά μετοχή και την 14/09/2021 70 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας με αξία 5,75 ευρώ ανά μετοχή, ώστε να κατέχουν 8.229.645 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας και ποσοστό που αντιστοιχεί σε 97,75% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
2021-09-13 | 16:15:16
ΓΕΚΕ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

 

Η εταιρεία ΓΕΚΕ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ανακοινώνει ότι έλαβε γραπτή ενημέρωση από τους μετόχους κκ. Δωροθέα Κεφάλα, Κωνσταντίνο Κεφάλα, Γεώργιο Κεφάλα και Αγγελική Κεφάλα, που αθροιστικά κατέχουν ποσοστό 97,71% και δυνάμει της προηγούμενης από 14.5.2021 γνωστοποίησης έχουν ήδη ενημερώσει την Εταιρεία και το επενδυτικό κοινό ότι ενεργούν συντονισμένα για τον έλεγχο της Εταιρείας, ότι απέκτησαν την 08/09/2021 2.423  κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας με αξία 5,75 ευρώ ανά μετοχή, την 09/09/2021 360 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας με αξία 5,75 ευρώ ανά μετοχή και την 10/09/2021 70 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας με αξία 5,75 ευρώ ανά μετοχή, ώστε να κατέχουν 8.229.505 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας και ποσοστό που αντιστοιχεί σε 97,75% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
2021-09-10 | 17:17:04
ΓΕΚΕ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ
2021-09-08 | 16:16:05
ΓΕΚΕ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

 

Η εταιρεία ΓΕΚΕ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ανακοινώνει ότι έλαβε γραπτή ενημέρωση από τους μετόχους κκ. Δωροθέα Κεφάλα, Κωνσταντίνο Κεφάλα, Γεώργιο Κεφάλα και Αγγελική Κεφάλα, που αθροιστικά κατέχουν ποσοστό 97,68% και δυνάμει της προηγούμενης από 14.5.2021 γνωστοποίησης έχουν ήδη ενημερώσει την Εταιρεία και το επενδυτικό κοινό ότι ενεργούν συντονισμένα για τον έλεγχο της Εταιρείας, ότι απέκτησαν την 03/09/2021 101  κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας με αξία 5,75 ευρώ ανά μετοχή, την 06/09/2021 70 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας με αξία 5,75 ευρώ ανά μετοχή και την 07/09/2021 2.070 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας με αξία 5,75 ευρώ ανά μετοχή, ώστε να κατέχουν 8.226.652 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας και ποσοστό που αντιστοιχεί σε 97,71% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
2021-09-03 | 18:46:46
ΓΕΚΕ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
2021-09-02 | 18:09:03
ΓΕΚΕ Α.Ε. - Ανακοίνωση

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
2021-08-30 | 17:23:37
ΓΕΚΕ Α.Ε. - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Δ. ΚΕΦΑΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΓΕΚΕ Α.Ε ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩ 5,75 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση
2021-08-12 | 14:24:41
ΓΕΚΕ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

 

 

 

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

 

 

(ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ  121913101000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 1932/06/Β/86/99)

 

 

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και την από 02/08/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την 10η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 43, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 

 

 

 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης  01.01.2020 – 31.12.2020 μετά των εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών  από κάθε ευθύνη αποζημίωσης  για τα πεπραγμένα της  χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020.

 3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών – λογιστών από το σώμα των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της  χρήσης  2021.

 4. Συζήτηση και Έγκριση επί της Εκθέσεως Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

 5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 6. Ανακοίνωση πεπραγμένων επιτροπής ελέγχου για την χρήση 2020.

 7. Λοιπά  θέματα  και διάφορες ανακοινώσεις.

   

   

  Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018 , η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους της για τα ακόλουθα:

   

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

   

  Η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 05.09.2021 (ημερομηνία καταγραφής) δηλ. κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

  Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής όπως αυτή καθορίζεται ανωτέρω. Την ιδιότητα του Μετόχου φέρει όποιος εμφανίζεται ως τέτοιος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (ΕΧΑΕ), ενώ η ιδιότητα του Μετόχου αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο τρόπο, και πάντως βάσει έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή μέσω ηλεκτρονικής πιστοποίησης.

  Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

   

   

  2.           ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

   

  Εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 10.09.2021, παρατίθενται κατωτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με ορισμένα από τα δικαιώματα των Μετόχων της Εταιρείας, και πιο συγκεκριμένα των προβλεπόμενων στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

  (α)           Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας, μπορούν, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο έως την 26.08.2021, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη θα δημοσιοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 28.08.2021, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, καθώς και σε έγχαρτη μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 κατωτέρω, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους αιτούντες Μετόχους. Αν τα πρόσθετα αυτά θέματα δεν δημοσιευθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω και το νόμο, οι αιτούντες Μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, και να προβούν οι ίδιοι στην ως άνω δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρείας.

   

  (β)           Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη της συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο έως την 03.09.2021 τα δε σχέδια αποφάσεων θα δημοσιεύονται και θα τίθενται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, καθώς και σε έγχαρτη μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 κατωτέρω, , έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο έως την 04.09.2021.

   

  (γ)           Με αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συγκληθείσα Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερα έως την 04.09.2021, μπορεί να ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να παρέχει στην συγκληθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί να παράσχει τις σχετικές πληροφορίες, όταν αυτές διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

  Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας, μπορεί να ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή οποιαδήποτε σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

  Στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου (γ), το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

   

  (δ)           Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο έως την 04.09.2021, μπορεί να ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά

  Σε κάθε περίπτωση, κατά την άσκηση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα, οι Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την ιδιότητα του Μετόχου καθώς και, εκτός από την πρώτη περίπτωση της υποπαραγράφου (γ) ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν. Η απόδειξη της ιδιότητας του Μετόχου μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και, πάντως, βάσει έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ, ή μέσω ηλεκτρονικής πιστοποίησης.

   

   

  3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

   

  Κάθε Μέτοχος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση, για περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.

  Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως ή τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

  Ως προς το διορισμό και την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου και τις υποχρεώσεις του αντιπροσώπου του μετόχου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 και 5 του ν. 4548/2018. Πιο συγκεκριμένα: 

  Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο Αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου Μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας υποπαραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος Μετόχου: (α) είναι Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το Μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της διοίκησης της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από το Μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από το Μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

  Ο διορισμός, η αντικατάσταση και η ανάκληση αντιπροσώπου του Μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης.

  Κάθε Μέτοχος φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω Μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.

  Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (http://www.president.gr) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί από το Μέτοχο για τον διορισμό Αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 43, Αθήνα ή αποστέλλεται στο fax: 210-6924900 εντός της προθεσμίας που ορίζεται ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση, το έντυπο οφείλει να είναι συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Μέτοχο. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210-6989000.

  Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, τη δυνατότητα ψήφου εξ' αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι΄ αλληλογραφίας, καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα.

   

   

  4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

   

  Τα έγγραφα που θα υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων επί των προτεινόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο θεμάτων ημερησίας διατάξεως, η παρούσα πρόσκληση, το σχέδιο εντύπου διορισμού αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, πληροφορίες σχετικά με το συνολικό αριθμό μετοχών και τα δικαιώματα ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν, καθώς και τα λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας, όπως τα ανωτέρω περιγράφονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, θα αναρτηθούν και θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.president.gr) από την ημέρα της παρούσας πρόσκλησης, ενώ τυχόν σχέδια αποφάσεων που θα προταθούν από μετόχους θα αναρτηθούν και θα είναι διαθέσιμα στην ως άνω ιστοσελίδα της Εταιρείας από την ημέρα παραλαβής τους από την Εταιρεία. Τα ανωτέρω έγγραφα θα διατίθενται στους Μετόχους και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 43, Αθήνα. Μέτοχοι οι οποίοι αδυνατούν για τεχνικούς λόγους να ανακτήσουν τα ανωτέρω έγγραφα από την ιστοσελίδα της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας να τους αποστείλει αυτά χωρίς χρέωση στη διεύθυνση που θα υποδείξουν προς την Εταιρεία.

   

   

  Αθήνα, 12 Αυγούστου 2021

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

   

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
2021-08-12 | 12:58:18
ΓΕΚΕ Α.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

 

 

 

 

 

 

 Η ΓΕΚΕ Α.Ε., στο πλαίσιο της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 αντί της Παρασκευής 3 Σεπτεμβρίου 2021.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
2021-07-30 | 14:20:22
ΓΕΚΕ Α.Ε. - ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006

ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006

ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006
2021-07-30 | 14:19:55
ΓΕΚΕ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΚΕΦΑΛΑ

Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Ανώνυμος Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΕΚΕ» σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της κυρίας Δωροθέας Κεφάλα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ