Ελλάδα
22-07-2021 | 07:58

ΓΕΚΕ (President): Στον «δρόμο» της εξόδου από το χρηματιστήριο – Ξεκινάει η δημόσια πρόταση

ΓΕΚΕ (President): Στον «δρόμο» της εξόδου από το χρηματιστήριο – Ξεκινάει η δημόσια πρόταση
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Ξεκινάει σήμερα Πέμπτη 22 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 26 Αυγούστου 2021 η περίοδος αποδοχής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που απηύθυναν στους μετόχους της ΓΕΚΕ οι βασικοί μέτοχοι της εισηγμένης ξενοδοχειακής μονάδας (το γνωστό Presidetn στη Λ. Κηφισίας), σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που εξέδωσε χτες η εταιρεία, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την περασμένη Δευτέρα 19 Ιουλίου.

Το προσφερόμενο από τον Προτείνοντα αντάλλαγμα, σε μετρητά, για κάθε νομίμως και εγκύρως προσφερθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχεται σε 5,75 ευρώ ανά μετοχή.

Η Δημόσια Πρόταση, διάρκειας 5 εβδομάδων περίπου, αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 577.816 Μετοχές κατ’ ανώτατο αριθμό, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 6,86% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Με αυτή τη διαδικασία, επιβεβαιώνονται παλιότερα αλλά και πρόσφατα σενάρια της αγοράς, που είχε αναδείξει το insider, περί επικείμενων εξελίξεων στη ΓΕΚΕ και πιθανότητας εξόδου από το ταμπλό (ή και για πώληση του President).

Υπενθυμίζεται ότι οι Δωροθέα Κεφάλα, Κωνσταντίνος Κεφάλας, Γεώργιος Κεφάλας και Αγγελική Κεφάλα υπέγραψαν την, με ισχύ από 11.05.2021 συμφωνία μετόχων με την οποία συμφώνησαν να συντονιστούν μεταξύ τους, ώστε να επιδιώξουν τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας. Στη Συμφωνία Μετόχων, οι Βασικοί Μέτοχοι συμφώνησαν όπως την συνεπαγόμενη υποχρεωτική δημόσια πρόταση διενεργήσει η Δωροθέα Κεφάλα ενεργώντας στο όνομά της και για λογαριασμό και των λοιπών Βασικών Μετόχων. Σημειώνεται ότι κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν άμεσα ή έμμεσα 7.840.934 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 93,14% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στο Πληροφοριακό Δελτίο σημειώνονται τα εξής:

  • η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, όπως αυτή η τιμή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος (ι) του Νόμου κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 11.05.2021, ανέρχεται σε €4,7392,
  • ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 11.05.2021,
  • ο Προτείνων όρισε την εταιρεία με την επωνυμία «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης αποτίμησης, για τον προσδιορισμό του εύλογου και δίκαιου ανταλλάγματος, δεδομένου ότι, συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις (i) του άρθρου 9, παρ. 6, περίπτωση (β), του Νόμου, καθώς επί των κινητών αξιών, που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης, έχουν διενεργηθεί συναλλαγές σε λιγότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας της οικείας αγοράς, και συγκεκριμένα σε 48 ημέρες εκ των 119 ημερών λειτουργίας, και οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 0,14% του συνόλου αυτών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης. Η τιμή που προέκυψε από την παραπάνω αποτίμηση ανέρχεται σε €5,63 ανά Μετοχή και η σχετική Έκθεση Αποτίμησης δημοσιεύτηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 του Νόμου.

Η Grant Thornton χρησιμοποίησε τις ακόλουθες μεθοδολογίες αποτίμησης: (α) Μέθοδος της προεξόφλησης των ελεύθερων ταμειακών ροών, (β) Μέθοδος των Πολλαπλασίων Χρηματιστηριακών Δεικτών και (γ) Μέθοδος της Χρηματιστηριακής Αξίας, από τις οποίες προέκυψε, η σταθμισμένη τελική τιμή ανά Μετοχή € 5,63.

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν με επιμέλεια του Προτείνοντος, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι μέχρι και την 30.08.2021.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και δοθέντος ότι ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν ήδη συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

‐ Θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όλων των Μετοχών των υπολοίπων μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση.

‐ Θα υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση προς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των μετόχων της Εταιρείας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Τι «παίζει» με το ξενοδοχείο President (ΓΕΚΕ)