ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ

1.64€
Μεταβολή 5.53%
Τελ. ενημ: 17:25:02 - 2021-06-11
 • Υψηλό Ημέρας 2.02
 • Χαμηλό Ημέρας 1.088
 • Άνοιγμα 1.56
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 1.554
 • Όγκος 1.650.532
 • Τζίρος 2682296.27
 • Αγορά 1,64€
 • Πώληση 0,00€
 • Κεφαλαιοποίηση 351406084.92
 • Αριθμος Μετοχών 214272003
 • Κωδ. ISIN GRS191213008
 • BBGID BBG000DJN8D6
 • Κλάδος Κατασκευές

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες1,3661,65519,2711.046.2403.7883.266.171
30 Ημέρες1,2771,65523,4043.911.86510.9062.563.972
3 Μήνες1,1751,6671,8067.644.82535.2581.574.111
6 Μήνες1,1751,77020,1596.574.82673.0791.159.564
12 Μήνες0,8201,77060,78213.785.828190.3551.169.552
2021-06-10 | 18:04:36
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - Ανακοίνωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση ονομαστικής αξίας

Ανακοίνωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου,

 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ης Απριλίου 2021 (μετ' αναβολή της από 02.04.2021) αποφάσισε, μεταξύ των άλλων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα δύο Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών  (€212.129.282,97), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από  ένα Ευρώ και τρία λεπτά (€1,03) σε 4 λεπτά του Ευρώ (€0,04), προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Την 07.06.2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2558733, η με αριθμό 63563/07/06/2021 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή - Γενική Διεύθυνση Αγοράς - Δ/νση Εταιρειών - Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε.) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις από 22.04.2021 αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ και δώδεκα λεπτά (€8.570.880,12), διαιρούμενο σε 214.272.003 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,04 η κάθε μια.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του XA ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της στις 10.06.2021.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι € 0,04 ανά μετοχή. 

 

Κηφισιά, 10 Ιουνίου 2021

Ανακοίνωση Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση Ονομαστικής αξίας
2021-06-07 | 17:51:11
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν.3556/2007
Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε ΔΨ
2021-06-03 | 17:41:51
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν.3556/2007

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας 3556/2007
2021-06-01 | 18:18:20
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ»

(η «Εταιρεία»)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16)

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΓΣ
2021-06-01 | 14:46:06
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ -ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΓΣ

Οικονομικό Ημερολόγιο 2021 - Ημερομηνία διεξαγωγής ΤΓΣ

 

 

Η εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία»), στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και σε συνέχεια της από 29.03.2021 ανακοίνωσής της, ενημερώνει ότι η ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της θα είναι η 22α  Ιουνίου 2021.

Κηφισιά, 01.06.2021

2021-05-28 | 17:27:01
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - Νέος Οικονομικός Διευθυντής στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση

 

 Νέος Οικονομικός Διευθυντής της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ο κ. Δημοσθένης Ρέβελας

 

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΝΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΚΤΩΡ
2021-05-27 | 17:50:48
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1ο 3ΜΗΝΟ 2021

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1ο 3ΜΗΝΟ 2021

RESULTS PRESENTATION Q1 2021
2021-05-27 | 17:40:20
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 1ου Τριμήνου 2021

 

Δελτίο Τύπου
Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 1ου Τριμήνου 2021

PRESS RELEASE Q1 2021
2021-05-25 | 13:15:00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - Πρόσκληση σε Τηλεδιάσκεψη (Αποτελέσματα 1ου 3μήνου 2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Σας προσκαλούμε όπως λάβετε μέρος στην τηλεδιάσκεψη της Διοικήσεως της Εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ  με  θέμα:

«Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ A' Τριμήνου 2021»

(Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο Χ.Α. και θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας την 27η Μαΐου 2021, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.)

Conference Call Invitation Q1 2021 GR
2021-05-21 | 17:36:14
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ανακοίνωση

 

Παραίτηση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου – Εκλογή Νέου Μέλους - Ανασυγκρότηση σε Σώμα

Ανασυγκρότηση σε Σώμα 21 05 2021
2021-05-17 | 09:09:08
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

ΑΚΤΩΡ: Ολοκλήρωση ενδιάμεσης χρηματοδότησης ύψους 50εκ μέσω έκδοσης ομολογιακού δανείου

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η θυγατρική της εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ολοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους €50 εκατ. (“Bridge Financing”). Διοργανωτής της έκδοσης ήταν η τράπεζα Eurobank Α.Ε.. Η πρόσκληση συμμετοχής απευθύνθηκε σε ελληνικές τράπεζες και στους μεγαλύτερους μετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Στην κάλυψη συμμετέχουν οι: Reggeborgh Invest BV, Optima Bank ΑΕ, Eurobank Α.Ε. και Εθνική Τράπεζα Α.Ε..

Σημειώνεται ότι στις 22.04.2021 εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ η Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου («ΑΜΚ») με μετρητά, υπέρ των παλαιών μετόχων, με συνολικά προς άντληση κεφάλαια που θα ανέλθουν μέχρι του ποσού €120,5 εκατ. Από αυτά, τα €100 εκατ. περίπου, θα διοχετευθούν στην ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, η οποία θα τα αντλήσει μέσω ισόποσης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, κυρίως για την κάλυψη υποχρεώσεών της από δραστηριότητες του εξωτερικού και υποχρεώσεών της στην ελληνική αγορά, καθώς και για την ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης με στόχο την ομαλή εκτέλεση υφιστάμενων έργων αλλά και την ενεργητική διεκδίκηση νεών κατασκευαστικών έργων.

Με το Bridge Financing υποστηρίζονται οι χρηματοδοτικές ανάγκες της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, η διάρκεια του οποίου είναι βραχυπρόθεσμη και η αποπληρωμή του θα λάβει χώρα με το προϊόν της ΑΜΚ της ΑΚΤΩΡ ATE, μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, όπως προαναφέρθηκε. Με τη χρηματοδότηση αυτή διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

 

 

Κηφισιά, 17 Μαΐου 2021

Ανακοίνωση Σημαντικού Γεγονοτος -Bridge Finance
2021-05-13 | 10:10:09
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν.3556/2007
Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

REGGEBORGH ΑΣΚΗΣΗ CALL OPTION
2021-05-07 | 17:44:05
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το Ν.3556/2007

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν.3556/2007

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

 

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε ΔΨ 07052021
2021-04-27 | 18:18:15
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν.3556/2007, γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν.3556/2007
Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

Ανακοινωση Ρυθμιζόμενης Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε ΔΨ
2021-04-23 | 18:17:36
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - Πρόσκληση σε Τηλεδιάσκεψη (Αποτελέσματα Restricted Group 2020)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

Conference Call Invitation RG 2020
2021-04-23 | 10:17:47
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 22 04 2021

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 22.04.2021

Ανακοίνωση αποφάσεων ΕΓΣ 22.04.2021
2021-04-22 | 09:41:29
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

Ανακοίνωση 

Ανακοίνωση 22 04 2021
2021-04-21 | 19:29:57
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το Ν.3556/2007

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν.3556/2007

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου (άρθρο 10 (η))

Ανάκληση Πληρεξουσίου για συμμετοχή σε ΕΓΣ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας 3556/2007
2021-04-21 | 10:29:59
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)