Tip of the Day

Πώς θα αξιολογούνται οι επενδυτικές προτάσεις του Φαιστός

08-09-2021 | 08:24
Μοιράσου το

Με βήμα ταχύ δημιουργήθηκε αλλά και προχωρά όλο αυτό το διάστημα η Συμμετοχές 5G συνάπτοντας μέσα σε λίγους μήνες συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες του χώρου και ερευνητικά ιδρύματα αλλά και δρομολογώντας τις απαραίτητες διαδικασίες για την έναρξη του Επενδυτικού Ταμείου Φαιστός.  

Όπως όλα δείχνουν μάλιστα, η έναρξη των επενδύσεων του Ταμείου Φαιστός σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν σχέση με το 5G αποτελεί θέμα μηνών κι όχι ετών, ως είθισται μέχρι σήμερα. 

Για το σκοπό αυτό, εν μέσω θέρους, η Συμμετοχές 5G ολοκλήρωσε τον επενδυτικό κανονισμό που θα διέπει την λειτουργία του ταμείου Φαιστός και βάσει αυτού θα αξιολογούνται οι λύσεις που οι ενδιαφερόμενοι προτείνουν προς επένδυση. Σε αυτόν καθορίζονται οι επιχειρήσεις που μπορούν να υποβάλλουν επενδυτική πρόταση, η διαδικασία υποβολής της πρότασης καθώς και τα στάδια αξιολόγησης μέχρι και την τελική έγκριση ή απόρριψη αυτής. 

Απαραίτητα κριτήρια για την κατάθεση πρότασης

Ειδικότερα και σύμφωνα με κανονισμό Αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων της Συμμετοχές 5G Επενδυτική Πρόταση μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και:

 • Εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε συνεργαζόμενη τρίτη χώρα, όπως οι τελευταίες ορίζονται από το άρθρο 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και 
 • Δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή και ανάπτυξη προϊόντων ή και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G (ή σχετικές με αυτές) στην Ελλάδα.

Η δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών μπορεί ενδεικτικά να αφορά τους ακόλουθους κλάδους:

 1. μεταφορές – εφοδιαστική (logistics),
 2. μεταποίηση,
 3. βιομηχανία,
 4. αγαθά και δίκτυα κοινής ωφέλειας,
 5. υγεία,
 6. τουρισμός,
 7. πληροφόρηση και
 8. μέσα ενημέρωσης.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν τις επενδυτικές τους προτάσεις (αιτήσεις) στην Συμμετοχές 5G A.E. σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: [email protected] 

Κατά την διαδικασία αυτή οι αιτούντες λαμβάνουν αυτοματοποιημένα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μήνυμα επιβεβαίωσης της υποβολής της αίτησης, με χρονοσήμανση η οποία δημιουργείται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα. 

Προκαταρκτικός Έλεγχος

Αφού κατατεθεί η πρόταση διενεργείται προκαταρκτικός έλεγχος ως προς το πεδίο εφαρμογής, ο οποίος θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 20 περίπου ημερών. Για την ακρίβεια εντός πέντε ημερών από την υποβολή της Αίτησης, η Επενδυτική Πρόταση ανατίθεται σε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από δύο Διαχειριστές, με σκοπό την έναρξη της διαδικασίας προκαταρκτικής αξιολόγησης. Οι τελευταίοι θα πρέπει να εξετάσουν εάν η επενδυτική πρόταση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ταμείου Φαιστός, όπως αυτό ορίζεται ρητά στο άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4727/2020,  εντός 2 εβδομάδων.

Αν από την εξέταση των πρώτων στοιχείων η ομάδα των διαχειριστών καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Επενδυτική Πρόταση καταρχάς εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Φαιστός, ζητείται από τον φορέα προς χρηματοδότηση να υποβάλει αναλυτικό πενταετές επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό πλάνο (Business and Financial Plan) το οποίο εστιάζει στη σχεδιαζόμενη χρήση των αιτούμενων κεφαλαίων και τις αναμενόμενες αποδόσεις, εντός 30 ημερών.

Έλεγχος και Προκαταρκτική αξιολόγηση 

Ακολουθεί το πρώτο στάδιο ελέγχου και η προκαταρκτική αξιολόγηση. Σε αυτό, η ομάδα εργασίας αξιολογεί την εκ πρώτης όψης (prima facie) ελκυστικότητα της Επενδυτικής Πρότασης σε σχέση με τους ακόλουθους παράγοντες:

 • δραστηριότητα στην Ελλάδα. Το κριτήριο αυτό εξετάζεται λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς διεθνείς κανόνες και πρότυπα, ιδίως τα Πρότυπα Φορολογικών Συμβάσεων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), καθώς και την ερμηνεία τους από τον ΟΟΣΑ και τον ΟΗΕ αντίστοιχα, 
 • τις ικανότητες της ομάδας προσώπων που ασκούν τη διοίκηση (Management Team),
 • τη δυνατότητα εφαρμογής της Επενδυτικής Πρότασης σε παγκόσμιο επίπεδο, 
 • την πρωτοτυπία και καινοτομία της Επενδυτικής Πρότασης,
 • τη δυνατότητα υλοποίησης/λειτουργίας της Επενδυτικής Πρότασης, 
 • τη δυνατότητα επίδρασης, ανάπτυξης και πωλήσεων, 
 • τον κύκλο εργασιών και τα περιθώρια κέρδους,
 • την προοπτική από-επένδυσης, Σελίδα 10 από 21 την πολιτική υπεύθυνων επενδύσεων και την υιοθέτηση κριτηρίων ESG (Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και Εταιρικής Διακυβέρνησης – Environmental, Social and Governance) στην επενδυτική διαδικασία. 

Έλεγχος για την επιχειρηματική και επενδυτική ετοιμότητα της Πρότασης

Αν τα παραπάνω κριτήρια πληρούνται, η ομάδα προχωρά σε περαιτέρω λεπτομερή εξέτασή τους, με έμφαση στην επιχειρηματική ετοιμότητα της Επενδυτικής Πρότασης. Σε αυτό το δεύτερο στάδιο ελέγχου, το οποίο περιλαμβάνει και συνέντευξη με τον Αιτούντα, αξιολογούνται

 • τα χαρακτηριστικά υπηρεσίας ή/και προϊόντος,
 • τα κύρια χαρακτηριστικά της αγοράς,
 • η εμπειρία και οι ικανότητες της ομάδας του Αιτούντος,
 • οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες και δεδομένα και
 • το κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό προφίλ του Αιτούντος. 

Ακολουθεί ένα ακόμα στάδιο ελέγχου, το τρίτο, όπου η ομάδα εργασίας ενημερώνει τους υπόλοιπους Διαχειριστές για τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις της σχετικά με την Επενδυτική Πρόταση ώστε σε δύο εβδομάδες όλοι οι διαχειριστές να προβούν στην αξιολόγηση της επενδυτικής ετοιμότητας της πρότασης.

Η τρίτη αξιολόγηση γίνεται σε σχέση με τα ακόλουθα κριτήρια: 

 • Αναλυτικό επιχειρηματικό πλάνο (business plan), 
 • Τεχνολογία και σαφής πορεία ανάπτυξης των προϊόντων, 
 • Ευκαιρίες επένδυσης (συγκρίσιμες περιπτώσεις, ευκαιρίες από-επένδυσης); 
 • Συνεργασία (συνοχή στόχων, ευελιξία, όροι), 
 • Οικοδόμηση σχέσεων, 
 • Διενέργεια επιτόπου συνάντησης και πλήρους επίδειξης (εάν εφαρμόζεται), 
 • Αναζήτηση εξωτερικών επαγγελματικών και προσωπικών συστάσεων, 
 • Διερεύνηση ευκαιριών για συνέργειες, συνεργασία και συν-επένδυση, καθώς και για διασύνδεση με εξωτερικούς ομολόγους ενώ προϋποθέτει μια ακόμα συνέντευξη με τον αιτούντα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα εργασίας των δύο Διαχειριστών ή όλοι οι Διαχειριστές μπορούν να ζητούν από τον Αιτούντα πρόσθετες πληροφορίες, τροποποιήσεις ή/και επικαιροποιήσεις της Επενδυτικής Πρότασης, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας προκαταρκτικής αξιολόγησης, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 10 ημερών. 

Εν συνεχεία και εντός δεκαπέντε ημερών η Επενδυτική Επιτροπή εκδίδει δεόντως αιτιολογημένη απόφαση επί της προκαταρκτικής αξιολόγησης της Επενδυτικής Πρότασης.

Για να λάβει η επενδυτική πρόταση προέγκριση θα πρέπει να λάβει θετική εισήγηση από τα 3/4 των μελών με δικαίωμα ψήφου και μόνο εφόσον ο Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής περιλαμβάνεται μεταξύ των τριών θετικών ψήφων.  

Η απόφαση προέγκρισης μίας Επενδυτικής Πρότασης όμως δεν δημιουργεί υποχρέωση σύναψης σύμβασης ή παροχής χρηματοδότησης, ούτε στερεί από τη Συμμετοχές 5G Α.Ε. τη δυνατότητα να σταματήσει την αξιολόγηση της Επενδυτικής Πρότασης ή/και να την απορρίψει στο επόμενο στάδιο.

Μετά την έκδοση της απόφασης προέγκρισης και εντός τεσσάρων εβδομάδων οι Διαχειριστές ξεκινούν διαπραγματεύσεις με τον υποψήφιο λήπτη της επένδυσης, προκειμένου να συμφωνήσουν σε ένα αρχικό έγγραφο όρων της επένδυσης (Preliminary Term Sheet).

Ακολουθεί διενέργεια νομικού, οικονομικού και τεχνικού ελέγχου (Due Diligence) και μετά το πέρας αυτού και εντός τριών εβδομάδων οι Διαχειριστές ετοιμάζουν σχέδια για τους τελικούς όρους της επένδυσης (Final Term Sheet) και  το Υπόμνημα επί της Επενδυτικής Πρότασης, το οποίο περιλαμβάνει 

 • Περίληψη των ευρημάτων της διαδικασίας του νομικού, οικονομικού και
 • τεχνικού ελέγχου (due diligence),
 • Επιχειρηματολογία υπέρ της έγκρισης της Επενδυτικής Πρότασης,
 • Πρόταση για συγκεκριμένη δομή συμφωνίας και
 • Άλλους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις (εάν υπάρχουν).

Τελική έγκριση από την Επενδυτική Επιτροπή

Ακολουθούν οι διαδικασίες για την τελική έγκριση από την Επενδυτική Επιτροπή, η οποία λαμβάνει υπόψη της το σχέδιο των τελικών όρων της επένδυσης (Final Term Sheet), το Υπόμνημα επί της Επενδυτικής Πρότασης, αλλά και την τελική εισήγηση των δύο Διαχειριστών για την έγκριση ή απόρριψη της Επενδυτικής Πρότασης.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της Επενδυτικής Πρότασης από την Επενδυτική Επιτροπή, το πέμπτο μέλος της  Επενδυτικής Επιτροπής, το οποίο δεν διαθέτει δικαίωμα ψήφου, επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε από την Επενδυτική Επιτροπή είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

Η τελική έγκριση ή απόρριψη αποφασίζεται εντός 10 ημερών από την υποβολή της τελικής εισήγησης. Και σε αυτό το στάδιο η Επενδυτική Επιτροπή πρέπει να βρίσκεται σε απαρτία και η απόφαση έγκρισης να ληφθεί με ειδική πλειοψηφία των 3/4 των μελών με δικαίωμα ψήφου και μόνο εφόσον ο Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής περιλαμβάνεται μεταξύ αυτών των τριών θετικών ψήφων.

Η τελική απόφαση της Επενδυτικής Επιτροπής κοινοποιείται στον υποψήφιο λήπτη της επένδυσης εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της και ο τελευταίος έχει ακόμα πέντε ημέρες για να φροντίσει να λάβει και να υπογράψει τους τελικούς όρους της επένδυσης. 

Διαβάστε περισσότερα άρθρα της στήλης Tip of the Day

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.