ΕΚΤ: Ξεκινά να λαμβάνει υπόψη την κλιματική αλλαγή στις αγορές εταιρικών ομολόγων

Newsroom
Μοιράσου το
ΕΚΤ: Ξεκινά να λαμβάνει υπόψη την κλιματική αλλαγή στις αγορές εταιρικών ομολόγων
Θεσπίζει απαιτήσεις δημοσιοποίησης στοιχείων σχετικών με το κλίμα και να βελτιώσει τις πρακτικές διαχείρισης κινδύνων.

Περαιτέρω μέτρα, προκειμένου να συμπεριλάβει παραμέτρους που αφορούν την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής, λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Πιο συγκεκριμένα, αποφάσισε να προσαρμόσει τις διακρατήσεις εταιρικών ομολόγων στα χαρτοφυλάκια που τηρεί το Ευρωσύστημα για σκοπούς νομισματικής πολιτικής και στο πλαίσιο που διέπει τις εξασφαλίσεις, να θεσπίσει απαιτήσεις δημοσιοποίησης στοιχείων σχετικών με το κλίμα και να βελτιώσει τις πρακτικές διαχείρισης κινδύνων.

Όπως σημειώνει η ΕΚΤ, τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί για να είναι απολύτως συμβατά με τον πρωταρχικό στόχο για διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, ενώ σκοπός τους είναι να λάβουν καλύτερα υπόψη τους σχετιζόμενους με το κλίμα χρηματοοικονομικούς κινδύνους καθώς και να στηρίξουν τη μετάβαση προς την πράσινη οικονομία σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα. Επιπλέον, τα μέτρα παρέχουν κίνητρα στις επιχειρήσεις και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να ενισχύσουν τη διαφάνεια σε θέματα σχετικά με τις εκπομπές άνθρακα και να τις μειώσουν.

«Με αυτές τις αποφάσεις μετατρέπουμε τη δέσμευσή μας για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε πράξη», ανέφερε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ. «Εντός των ορίων της εντολής που μας έχει ανατεθεί, λαμβάνουμε περαιτέρω συγκεκριμένα μέτρα για να ενσωματωθεί η κλιματική αλλαγή στις πράξεις νομισματικής πολιτικής μας. Επίσης, στο πλαίσιο του εξελισσόμενου προγράμματος δράσεων για το κλίμα που έχουμε υιοθετήσει, θα ληφθούν περισσότερα μέτρα για την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων μας με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού».

Αναλυτικά, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα μέτρα:

* Εταιρικά ομόλογα: Το Ευρωσύστημα επιδιώκει τη σταδιακή απεξάρτηση των χαρτοφυλακίων εταιρικών ομολόγων που τηρεί από τον άνθρακα, στο πλαίσιο μιας πορείας που ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. Προς τον σκοπό αυτό, το Ευρωσύστημα θα κατευθύνει αυτές τις διακρατήσεις ομολόγων προς εκδότες με καλύτερες κλιματικές επιδόσεις μέσω της επανεπένδυσης των σημαντικών ποσών από εξοφλήσεις που αναμένονται τα προσεχή έτη. Οι καλύτερες κλιματικές επιδόσεις θα μετρούνται σε σχέση με τις μειωμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τους πιο φιλόδοξους στόχους μείωσης των εκπομπών άνθρακα και τη δημοσιοποίηση βελτιωμένων στοιχείων σχετικών με το κλίμα.

Στο πλαίσιο της αλλαγής κατεύθυνσης το μερίδιο των τίτλων στον ισολογισμό του Ευρωσυστήματος που εκδίδονται από επιχειρήσεις με καλύτερες κλιματικές επιδόσεις θα αυξηθεί συγκριτικά με το μερίδιο των επιχειρήσεων με πιο χαμηλές κλιματικές επιδόσεις. Αυτό αποσκοπεί στον μετριασμό των σχετιζόμενων με το κλίμα χρηματοοικονομικών κινδύνων στον ισολογισμό του Ευρωσυστήματος. Παρέχει επίσης κίνητρα στους εκδότες να δημοσιοποιούν βελτιωμένα στοιχεία και να μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα στο μέλλον.

Η ΕΚΤ αναμένει ότι τα μέτρα θα αρχίζουν να εφαρμόζονται από τον Οκτώβριο του 2022. Περαιτέρω λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν λίγο νωρίτερα. Η ΕΚΤ θα αρχίσει να δημοσιεύει, σε τακτική βάση, σχετικές με το κλίμα πληροφορίες για τα εταιρικά ομόλογα από το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Σε κάθε περίπτωση, το ύψος των αγορών εταιρικών ομολόγων θα εξακολουθήσει να καθορίζεται μόνο από παραμέτρους νομισματικής πολιτικής και τον ρόλο που διαδραματίζουν στην επίτευξη του στόχου της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό.

* Πλαίσιο που διέπει τις εξασφαλίσεις: Το Ευρωσύστημα θα περιορίσει το μερίδιο των τίτλων που εκδίδονται από φορείς με υψηλό αποτύπωμα άνθρακα και οι οποίοι μπορούν να παρέχονται ως εξασφάλιση από επιμέρους αντισυμβαλλόμενους όταν δανείζονται από το Ευρωσύστημα. Το νέο καθεστώς ορίων αποσκοπεί στη μείωση των σχετιζόμενων με το κλίμα χρηματοοικονομικών κινδύνων στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Αρχικά, το Ευρωσύστημα θα εφαρμόσει αυτά τα όρια μόνο στα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδονται από επιχειρήσεις εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα (μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις). Και άλλες κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού μπορεί επίσης να συμπεριληφθούν στο νέο καθεστώς ορίων καθώς βελτιώνεται η ποιότητα των δεδομένων που αφορούν το κλίμα. Το μέτρο αυτό αναμένεται να εφαρμοστεί πριν από το τέλος του 2024 εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες τεχνικές προϋποθέσεις. Για να παροτρύνει τις τράπεζες και τους άλλους αντισυμβαλλόμενους να προετοιμαστούν εγκαίρως, το Ευρωσύστημα θα διενεργεί δοκιμές του καθεστώτος ορίων πριν από την πρακτική εφαρμογή του. Περισσότερες λεπτομέρειες, μαζί με το χρονοδιάγραμμα, θα ανακοινωθούν σε εύθετο χρόνο.

Επιπρόσθετα, το Ευρωσύστημα, από εφέτος, θα λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή κατά την επανεξέταση των περικοπών αποτίμησης οι οποίες εφαρμόζονται στα εταιρικά ομόλογα που χρησιμοποιούνται ως εξασφαλίσεις. Ως περικοπή αποτίμησης νοείται η μείωση που εφαρμόζεται στην αξία των εξασφαλίσεων με βάση το επίπεδο κινδύνου τους.

Σε κάθε περίπτωση, όλα τα μέτρα θα διασφαλίζουν ότι θα εξακολουθήσει να υπάρχει ευρύ φάσμα εξασφαλίσεων, προκειμένου η νομισματική πολιτική να συνεχίσει να εφαρμόζεται αποτελεσματικά.

* Απαιτήσεις δημοσιοποίησης σχετικών με το κλίμα στοιχείων για τις εξασφαλίσεις: Το Ευρωσύστημα θα κάνει αποδεκτούς μόνο εμπορεύσιμους τίτλους και δανειακές απαιτήσεις από επιχειρήσεις και οφειλέτες που συμμορφώνονται με την οδηγία για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD) ως εξασφαλίσεις στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος (μόλις εφαρμοστεί πλήρως η οδηγία). Καθώς σημειώνεται καθυστέρηση στην εφαρμογή της CSRD, τα νέα κριτήρια επιλεξιμότητας αναμένεται να ισχύσουν από το 2026.

Η εν λόγω απαίτηση θα ισχύσει για όλες τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της CSRD. Θα συμβάλει στη δημοσιοποίηση βελτιωμένων στοιχείων και στην παραγωγή καλύτερων δεδομένων για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους επενδυτές και την κοινωνία των πολιτών.

Για να παροτρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη να ευθυγραμμιστούν με τους νέους κανόνες εγκαίρως, η ΕΚΤ θα διενεργήσει δοκιμές ένα έτος πριν από την πρακτική εφαρμογή.

Ωστόσο, σημαντικό μέρος των τίτλων που μπορούν να παρέχονται ως εξασφαλίσεις στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος, όπως τιτλοποιημένες απαιτήσεις και καλυμμένα ομόλογα, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της CSRD. Προκειμένου να διασφαλιστεί η διενέργεια κατάλληλης αξιολόγησης των σχετιζόμενων με το κλίμα χρηματοοικονομικών κινδύνων και για τους εν λόγω τίτλους, το Ευρωσύστημα στηρίζει τη δημοσιοποίηση βελτιωμένων και εναρμονισμένων δεδομένων που σχετίζονται με το κλίμα όσον αφορά αυτούς τους τίτλους και, ενεργώντας ως καταλύτης, συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές για να το επιτύχει.

* Αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων: Το Ευρωσύστημα θα ενισχύσει περαιτέρω τα εργαλεία και τις δυνατότητες που διαθέτει για την αξιολόγηση κινδύνων προκειμένου να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το κλίμα. Για παράδειγμα, σύμφωνα με ανάλυση της ΕΚΤ, παρά την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, τα ισχύοντα πρότυπα δημοσιοποίησης στοιχείων δεν είναι ακόμη ικανοποιητικά.

Με σκοπό τη βελτίωση της αξιολόγησης των κινδύνων που αφορούν το κλίμα από εξωτερικούς φορείς, το Ευρωσύστημα θα παροτρύνει τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας να γίνουν πιο διαφανείς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνουν τους κλιματικούς κινδύνους στις αξιολογήσεις τους και να λάβουν πιο φιλόδοξα μέτρα όσον αφορά τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης στοιχείων για τους κλιματικούς κινδύνους. Το Ευρωσύστημα βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές όσον αφορά αυτό το θέμα.

Επιπλέον, το Ευρωσύστημα συμφώνησε ένα σύνολο κοινών ελάχιστων προτύπων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα εσωτερικά συστήματα πιστοληπτικής αξιολόγησης των εθνικών κεντρικών τραπεζών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τους σχετικούς με το κλίμα κινδύνους στις αξιολογήσεις τους. Τα εν λόγω πρότυπα θα αρχίσουν να ισχύουν στο τέλος του 2024.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Nomura: Πολλές μεγάλες οικονομίες θα πέσουν σε ύφεση το 2023 - Συρρίκνωση 1% για ΗΠΑ και Ευρωζώνη

Μούλερ (ΕΚΤ): Όχι πάνω από ένα τέταρτο της μονάδας η πρώτη αύξηση των επιτοκίων

ΕΤΕπ: Μόνο το 27% των εταιρειών στην Ελλάδα σχεδιάζει να επενδύσει σε μέτρα για το κλίμα

Όλες οι ειδήσεις

15:51

ΑΔΑΕ: Υπάρχουν ευρήματα για την παρακολούθηση Ανδρουλάκη - Συνεχίζουμε την έρευνα

15:43

Κορονοϊός: 1 στους 8 ασθενείς είναι πιθανό να αναπτύξουν σύνδρομο «long COVID»

15:35

Corriere della Sera: Η κεντροδεξιά απόλυτο «φαβορί» των ιταλικών βουλευτικών εκλογών

15:27

Βρετανία: Θα γίνει χώρα «αναδυόμενης αγοράς», κατά την Saxo Bank

15:22

Transneft: Διακόπηκαν οι παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου μέσω της Ουκρανίας

15:18

Την άμεση σύγκληση της ειδικής μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

15:09

Κομισιόν: Οι εθνικές αρχές των κρατών να εξετάσουν διεξοδικά υποθέσεις παρακολουθήσεων

14:57

Πυρκαγιά σε δασική έκταση σε δύσβατο σημείο στη Σαμοθράκη

14:56

Ισπανία: Σε άνοδο οι χρεοκοπίες επιχειρήσεων

14:55

Attica Group: Ξεκίνησαν τα δρομολόγια των Aero Highspeed

14:49

Σακελλαροπούλου: Θεμελιώδης συνθήκη της κοινωνίας η προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας

14:44

Κομισιόν: Αναπροσαρμόζεται το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων των εμβολίων της Moderna

14:40

Ο EMA ξεκίνησε την κυλιόμενη αξιολόγηση επικαιροποιημένου εμβολίου των Pfizer και BioNTech

14:29

Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Τσιρώνης

14:14

Οικονόμου: Σε μεγάλη πλάνη όσοι νομίζουν ότι μπορούν να δημιουργηθούν συνθήκες αστάθειας στην Ελλάδα

13:52

Στις ΗΠΑ τουρκική αντιπροσωπεία τη Δευτέρα για τα F16

13:46

Ουγγαρία: Σε υψηλό 24 ετών ο πληθωρισμός τον Ιούλιο -Κατά 50% εκτοξεύτηκαν οι τιμές σε ψωμί και τυρί

13:42

Γερμανία: Απώλειες πάνω από 260 δισ. ευρώ εξαιτίας του πολέμου και των υψηλών τιμών ενέργειας

13:19

Αλλάζει όψη η Λεωφόρος Συγγρού - Φυτεύονται 300 φοίνικες

13:16

Τουρκία: 406.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού σε μία εβδομάδα

13:03

Κι όμως, Κίνα και Ταϊβάν χρειάζονται η μία την άλλη

12:51

Ανδρουλάκης για Τουρκία: Νέα σημαντική κλιμάκωση ο απόπλους του τουρκικού γεωτρύπανου

12:35

Κωνσταντινόπουλος: Απαιτούμε να ειπωθεί δημόσια ο λόγος της παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη

12:16

Ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στα Πετράλωνα

12:00

Έρχονται συμπράξεις, εξαγορές και συγχωνεύσεις για τη διαχείριση των ακινήτων χαρτοφυλακίων NPLs

11:55

Σε ρυθμούς... θέρους το Χρηματιστήριο -Διατηρεί τις 860 μονάδες

11:54

Έρευνα EY: Προτεραιότητα η εφαρμογή του 5G για τις επιχειρήσεις

11:44

Οικονόμου για παρακολουθήσεις: Απαντήσεις για όλα με θεσμικό τρόπο

11:36

Αυξημένος και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιών στη Bόρεια, Aνατολική και Nότια Ελλάδα

11:12

Απειλές Ακάρ για το Καστελόριζο: «Αν θέλει ο Θεός, μπορεί και να έρθουμε»