Noval Property: Η «ακτινογραφία» του χαρτοφυλακίου της ΑΕΕΑΠ και το ΧΑ

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
Noval Property: Η «ακτινογραφία» του χαρτοφυλακίου της ΑΕΕΑΠ και το ΧΑ
Τι αντιπροσωπεύουν σε ποσοστό, αξία, προέλευση μισθωμάτων, μεγέθη οι βασικοί τομείς δράσης της εταιρείας ακινήτων. Εώς τον Οκτώβριο 2022 το όριο για το Χρηματιστήριο.

Σημαντικό χαρτοφυλάκιο με 43 ακίνητα συνολικής μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας 317,5 χιλ. τ.μ. διέθετε η Noval Property ΑΕΕΑΠ κατά την 30.06.2021. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κτίρια γραφείων, εμπορικούς χώρους, τουριστικά καταλύματα/ξενοδοχεία, καθώς και βιομηχανικά κτίρια και αποθήκες.

Ένα εκ των 43 ακινήτων βρίσκεται στη Σόφια της Βουλγαρίας, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται στην Ελλάδα. Όπως προκύπτει από την Κατάσταση Επενδύσεων της 30.06.2021, η αξία αποτίμησης των ακινήτων της Εταιρείας ανέρχεται σε 389,68 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου.

Αναφορικά με την προέλευση του κύκλου εργασιών (περιλαμβανομένων των κρατικών αποζημιώσεων για το α’ εξάμηνο του 2021) ανά κατηγορία ακινήτων αναφέρονται τα εξής: i) από εμπορικούς χώρους προέρχεται το 33% και το 20% για την περίοδο 01.01-30.06.2020 και 01.01-30.06.2021, αντίστοιχα, ii) από γραφεία προέρχεται το 39% και το 56% για την περίοδο 01.01-30.06.2020 και 01.01-30.06.2021, αντίστοιχα, iii) από τουριστικά ακίνητα προέρχεται το 10% για την περίοδο 01.01- 30.06.2020, και iv) από βιομηχανικά ακίνητα προέρχεται το 17% και 23% για την περίοδο 01.01-30.06.2020 και 01.01- 30.06.2021, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο 01.01-30.06.2021, αναφορικά με τα τουριστικά ακίνητα ίσχυε υποχρεωτική έκπτωση 100% επί του μηνιαίου μισθώματος. Το 60% της εν λόγω έκπτωσης, εισπράχθηκε από την Εκδότρια μέσω των προβλεπόμενων κρατικών αποζημιώσεων, αλλά δεν αποτυπώνεται στον Κύκλο Εργασιών στις Εξαμηνιαίες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, αλλά στα «Λοιπά Έσοδα».

Σε επίπεδο προσαρμοσμένου EBITDA της Εταιρείας ανά κατηγορία ακινήτου για την περίοδο 01.01-30.06.2021 οι Εμπορικοί Χώροι εισφέρουν 2,064 εκατ. ευρώ και περιθώριο 48%, τα γραφεία 1,932 εκατ. ευρώ και περιθώριο 44%, τα τουριστικά 155 χιλ. ευρώ και περιθώριο 4% και τα βιομηχανικά 190 χιλ. ευρώ και περιθώριο 4%.

Κατά την 30.06.2021, τα συνολικά Ετησιοποιημένα Μισθώματα της Εταιρείας δυνάμει των μισθωτικών συμβάσεων ανερχόταν σε €21.442 χιλ. Η σταθμισμένη μέση υπολειπόμενη διάρκεια των μισθωτικών συμβάσεων της Εταιρείας κατά την 30.06.2021, εάν υποτεθεί ότι ασκούνται τα δικαιώματα πρόωρης καταγγελίας από τους μισθωτές, ανέρχεται σε 5,69 έτη, ενώ υπό την παραδοχή της μη εξάσκησης των δικαιωμάτων πρόωρης καταγγελίας, ανέρχεται σε 6,95 έτη. Επίσης, σε περίπτωση άσκησης όλων των μονομερών δικαιωμάτων παράτασης των μισθωτών, η σταθμισμένη μέση υπολειπόμενη διάρκεια των μισθωτηρίων συμβολαίων ανέρχεται σε 10,13 έτη.

Αναφορικά με την προέλευση των μισθωμάτων, το 49,1% των Ετησιοποιημένων Μισθωμάτων την 30.06.2021 προέρχεται από εμπορικούς χώρους, το 30,2% γραφεία, το 9,2% από τουριστικά ακίνητα και το 5% από βιομηχανικά ακίνητα. Τα ποσοστά πληρότητας αγγίζουν το 94%-95% για εμπορικούς χώρους, γραφεία και βιομηχανικά και το 100% για τα τουριστικά. Κατά την 30.06.2021, η πληρότητα του χαρτοφυλακίου ανερχόταν σε 95%, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ακίνητα προς ανάπτυξη (κατηγορία «Λοιπά»). Ως προς τα επενδυτικά ακίνητα τα οποία παραμένουν κενά, ή μερικώς μισθωμένα, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι αυτά δύνανται να χρησιμοποιηθούν ή να αναπτυχθούν ανακαινίζοντας/διαμορφώνοντας τις υφιστάμενες ή αναγείροντας νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, επιδιώκοντας την βέλτιστη αξιοποίησή τους, με στόχο, προσδοκώμενα έσοδα μέσω της εκμίσθωσης ή πώλησης αυτών.

Σε σχέση με την Εκτιμηθείσα Αξία του Χαρτοφυλακίου διακρίνονται τα εξής:

Γραφειακοί χώροι: Κατά την 30.06.2021, οι γραφειακοί χώροι αντιπροσώπευαν το 31,4% της Εκτιμηθείσας Αξίας του Χαρτοφυλακίου. Το Χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει βιοκλιματικά κτίρια γραφείων όπως το «The Orbit» επί της Λεωφόρου Κηφισίας 115 στην Αθήνα, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2020 και αποτελεί συγκρότημα γραφείων συνολικής επιφάνειας 39.667 τ.μ., πιστοποιημένο κατά LEED v4 for Core & Shell στο επίπεδο Platinum, και το «The Butterfly» στο Χαλάνδρι Αττικής, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2019 και αποτελεί συγκρότημα γραφείων συνολικής επιφάνειας 10.144 τ.μ, πιστοποιημένο κατά LEED v4 for Core & Shell στο επίπεδο Gold. Αναφορικά με το «The Orbit» σημειώνεται ότι όχι μόνο κατέκτησε την υψηλότερη διάκριση κατά LEED, αλλά διακρίθηκε και στο πλαίσιο της παγκόσμιας καμπάνιας “LEED Earth” του U.S. Green Building Council (USGBC) ως το πρώτο κτίριο στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε με την νέα έκδοση “4” του LEED στο επίπεδο Platinum. Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται ανωτέρω, η Εταιρεία μέσω της THE GRID A.E. συμμετέχει στην ανάπτυξη σύγχρονου συγκροτήματος κτιρίων γραφείων στο Μαρούσι Αττικής το οποίο αναμένεται να στοχεύσει σε πιστοποίηση κατά LEED ελάχιστης κατηγορίας Gold. Η Εταιρεία σκοπεύει να αποκτά ή να αναπτύσσει, είτε η ίδια ή σε συνεργασία με επενδυτές ακινήτων, γραφειακά κτίρια υψηλών προδιαγραφών με σύγχρονες υποδομές στις κύριες περιοχές επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, καθώς αποτελούν κατηγορία ακινήτων με αυξημένη ζήτηση, λόγω της έλλειψης αντίστοιχου προϊόντος.

Εμπορικοί χώροι: Κατά την 30.06.2021, οι εμπορικοί χώροι αντιπροσώπευαν το 36,7% της Εκτιμηθείσας Αξίας του Χαρτοφυλακίου. Το Χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει εμπορικούς χώρους, όπως το εμπορικό κέντρο RIVER WEST συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 19.957 τ.μ. (δεν περιλαμβάνονται υπόγεια και κοινόχρηστοι χώροι) και την υπεραγορά ΙΚΕΑ συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 25.170 τ.μ., στη Λεωφόρο Κηφισού Αττικής, καθώς και το εμπορικό κέντρο MARE WEST στην Κόρινθο, συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 12.996 τ.μ. (δεν περιλαμβάνονται κοινόχρηστοι χώροι). Σημειώνεται ότι εντός του 2021, ολοκληρώθηκαν οι κατασκευαστικές εργασίες ανάπτυξης και επέκτασης (κατά συνολικά περίπου 24.000 τ.μ. επιφάνειας) του εμπορικού κέντρου RIVER WEST στο Αιγάλεω, η οποία περιλαμβάνει την ανάπτυξη και νέων χώρων εστίασης σε κοινό περιβάλλοντα χώρο με το νέο κτίριο που έχει αναγερθεί στο μακροχρόνια μισθωμένο όμορο οικόπεδο των πρώην εγκαταστάσεων της «ΕΛ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕ». Το RIVER WEST OPEN, όπως ονομάζεται το σύνολο των νέων εγκαταστάσεων, αποτελείται από μεγάλα καταστήματα λιανικής και νέους χώρους εστίασης, που λειτουργούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σε συνδυασμό με νέους εξωτερικούς χώρους πρασίνου και αναψυχής. Η συνολική ανάπτυξη καταλαμβάνει έκταση 83,5 στρεμμάτων, η οποία περιλαμβάνει τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις του RIVER WEST, την υπεραγορά της ΙΚΕΑ και το RIVER WEST OPEN. Αναφορικά με αυτή την κατηγορία ακινήτων, η Εταιρεία στοχεύει σε απόκτηση ή/και ανάπτυξη ή/και επέκταση ακινήτων σε αστικές περιοχές υψηλής εμπορικότητας και προβολής.

Τουριστικά ακίνητα: Κατά την 30.06.2021, τα τουριστικά ακίνητα αντιπροσώπευαν το 9,2% της Εκτιμηθείσας Αξίας του Χαρτοφυλακίου. Το κυριότερο ακίνητο αυτής της κατηγορίας αποτελεί το ξενοδοχείο της πλατείας Kαραϊσκάκη στο Δήμο Αθηναίων, όπου λειτουργεί το 5άστερο Wyndham Grand Athens. Επιπλέον η Εταιρεία κατέχει το ξενοδοχείο επιπλωμένων διαμερισμάτων «Κ 29», επίσης στην πλατεία Καραΐσκάκη. Και τα δύο ξενοδοχεία είναι μισθωμένα στη ΖΕΥΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Αναφορικά με αυτή την κατηγορία ακινήτων, η Εταιρεία στοχεύει στην απόκτηση ή/και ανάπτυξη ξενοδοχείων, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε συνδυασμό με κατοικίες.

Κέντρα αποθήκευσης και διανομής (logistics): Το Χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας περιλαμβάνει βιομηχανικά/πρώην βιομηχανικά ακίνητα για τα οποία υπάρχει δυνατότητα ανακατασκευής, μεταξύ άλλων, σε κέντρα αποθήκευσης και διανομής (logistics). Αναφορικά με αυτή την κατηγορία ακινήτων, η Εταιρεία στοχεύει στη μετατροπή των εν λόγω ακινήτων σε logistics.

Οικιστικά: Η Εταιρεία διερευνά επιλεκτικές επενδύσεις σε οικιστικά ακίνητα, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική περιοχή, την εμπορευσιμότητα, και τις αποδόσεις του εκάστοτε ακινήτου.

Οι κυριότεροι μισθωτές της Noval κατά την 30.06.2021 επί τη βάσει του Ετησιοποιημένου Μισθώματος είναι η Housemarket Α.Ε. (22,4%), θυγατρικές της Viohalco (17,8%) και η ΖΕΥΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (9,2%). Το Ετησιοποιημένο Μίσθωμα από τη Housemarket Α.Ε. ανέρχονταν σε €4.800 χιλ. κατά την 30.06.2021. Η σύμβαση μίσθωσης με την Housemarket Α.Ε. λήγει το 2033. Η Housemarket έχει παραιτηθεί από τα δικαιώματα πρόωρης καταγγελίας έως τη λήξη της μίσθωσης. Το Ετησιοποιημένο Μίσθωμα από θυγατρικές της Viohalco ανέρχονταν σε €3.821 χιλ. κατά την 30.06.2021. Οι συμβάσεις μίσθωσης με θυγατρικές της Viohalco λήγουν κατά περίπτωση, όπως ορίζεται στο εκάστοτε μισθωτήριο. Το Ετησιοποιημένο Μίσθωμα από τη ΖΕΥΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («ΖΕΥΣ») ανέρχονταν σε €1.980 χιλ. κατά την 30.06.2021. Η σύμβαση μίσθωσης με την ΖΕΥΣ λήγει το 2030. Η ΖΕΥΣ παρότι δεν της παρέχεται από το νόμο δικαίωμα πρόωρης καταγγελίας, δεδομένου ότι η σύμβαση μίσθωσης συνήφθη μετά τις 28.02.2014, έχει και ρητά παραιτηθεί από τυχόν τέτοια δικαιώματα πρόωρης καταγγελίας έως τη λήξη της μίσθωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου ΑΕΕΑΠ, η Εταιρεία όφειλε να εισάγει υποχρεωτικά τις μετοχές της σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα εντός δύο (2) ετών από τη σύστασή της, ήτοι έως τον Οκτώβριο του 2021. Λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούσαν κατά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις διεθνείς αγορές, ως απόρροια της πανδημίας, κατόπιν σχετικής αίτησης της εταιρείας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορήγησε με την υπ’ αριθμ. 2/928/14.09.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, παράταση για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. μέχρι την 15.10.2022.

Βασικοί μέτοχοι της ΑΕΕΑΠ είναι η Viohalco με 49,02%, ο Ν. Στασινόπουλος (επικαρπία) με 9,16%, ενώ λοιποί μέτοχοι (με κάτω του 5% έκαστος) ελέγχουν συνολικά το 11,83%.

Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση πράσινων ομολόγων (όπως είναι και το ΚΟΔ) θα χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση εν όλω ή εν μέρει ενός επιλέξιμου πράσινου χαρτοφυλακίου το οποίο θα αποτελείται από επιλέξιμα βιώσιμα έργα των ακόλουθων κατηγοριών:

  • Βιώσιμα ή/και Ανθεκτικά Κτίρια ή/και Αστικές Αναπλάσεις: Aγορά γης και ανάπτυξη/κατασκευή πιστοποιημένων βιώσιμων κτιρίων ή απόκτηση υφιστάμενων διεθνώς πιστοποιημένων βιώσιμων κτιρίων ή χρηματοδότηση της αγοράς και ανακαίνισης υφιστάμενων κτιρίων με στόχο τη διεθνή πιστοποίηση του επιπέδου της βιωσιμότητας ή/και ανθεκτικότητάς τους.
  • Ενεργειακή απόδοση: Aγορά γης και ανάπτυξη/κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων ή απόκτηση υφιστάμενων ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων ή χρηματοδότηση της αγοράς και ανακαίνισης υφιστάμενων κτιρίων με στόχο την βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.
  • Ανανεώσιμη ενέργεια: Χρηματοδότηση ή αποπληρωμή ή/και αναχρηματοδότηση για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε κτίρια, όπως εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες.
  • Αποτροπή και έλεγχος της ρύπανσης: Χρηματοδότηση ή αποπληρωμή ή/και αναχρηματοδότηση για παρεμβάσεις σε νέα ή υφιστάμενα ακίνητα με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αεριών θερμοκηπίου, τη μείωση των απορριμμάτων, την ενίσχυση της ανακύκλωσης κ.τ.λ.
  • «Καθαρές» μεταφορές: Χρηματοδότηση ή αποπληρωμή ή/και αναχρηματοδότηση για παρεμβάσεις σε νέα ή υφιστάμενα ακίνητα με σκοπό την ενίσχυση της χρήσης ηλεκτρικών ή υβριδικών οχημάτων.
  • Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και Ανθεκτικότητα: Χρηματοδότηση ή αποπληρωμή ή/και αναχρηματοδότηση για παρεμβάσεις σε νέα ή υφιστάμενα ακίνητα με σκοπό τη βέλτιστη προσαρμογή τους στις συνθήκες που διαμορφώνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής (π.χ. καύσωνας, ξηρασία, πλημμύρα κ.τ.λ.), της πανδημίας, καθώς και λοιπών εκτάκτων συνθήκων που επηρεάζουν την ανθεκτικότητά τους.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Έρχεται η ομολογιακή έκδοση 120 εκατ. ευρώ της Noval Property ΑΕΕΑΠ

Διπλή διάκριση για τη Noval Property στα Property Awards 2021