Οικονομία | Ελλάδα
15-09-2021 | 07:51

Προωθείται σχέδιο ολιστικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων και αστικών λυμάτων

Προωθείται σχέδιο ολιστικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων και αστικών λυμάτων
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στην προώθηση διακήρυξης Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την αναζήτηση τεχνικού συμβούλου που θα υποστηρίξει τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων στον σχεδιασμό για την εξειδικευμένη διαχείριση στους τομείς των στερεών και υγρών αποβλήτων προχώρησε προ ημερών η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ειδικότερα, πρόκειται για τη «Διακήρυξη Διεθνούς διαγωνισμού, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, για την επιλογή αναδόχου του υποέργου 1 (MIS 5131166) για την “Τεχνική Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων για την εξειδικευμένη διαχείριση στον Τομέα των στερεών αποβλήτων” και του υποέργου 1 (MIS 5131182) για την “Τεχνική Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων για την εξειδικευμένη διαχείριση στον Τομέα των υγρών αποβλήτων” των πράξεων με τίτλο: “Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων” συνολικού προϋπολογισμού πεντακοσίων ενενήντα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ένα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών πλέον ΦΠΑ 24% (590.821,58 ευρώ), ήτοι επτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εξακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (732.618,76 ευρώ).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων για χρονικό διάστημα 24 μηνών, προκειμένου να υλοποιήσει ένα φιλόδοξο αλλά απολύτως αναγκαίο σχεδιασμό, εκσυγχρονίζοντας τις υποδομές διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και το συνολικό σύστημα διαχείρισης και ταυτόχρονα προγραμματίζοντας ορθολογικά την αξιοποίηση και απορρόφηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων με θετική επίπτωση στο ΑΕΠ και προφανή εθνικά οφέλη.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκής Ένωση-Ταμείο Συνοχής. Εχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020. .Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 18/10/2021.

Η προκήρυξη των δύο υποέργων σε ένα ενιαίο διαγωνισμό πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αφενός μεν, με σκοπό να συμβάλλει στην εξειδικευμένη Υποστήριξη της ΓΓ Συντονισμού διαχείρισης Αποβλήτων για να εξυπηρετήσει τον ρόλο της που απορρέει από το θεσμικό πλαίσιο και περιλαμβάνει τη διαχείριση – ολιστικά- των στερεών αποβλήτων και των αστικών λυμάτων, αφετέρου δε, επειδή η δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό δίνεται σε Οικονομικούς Φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά και διαθέτουν ειδική εμπειρία και στους δύο θεματικούς ανωτέρω Τομείς.

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν, θα είναι οι ακόλουθες:

  • Υποστήριξη στην παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των επιμέρους δράσεων του ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 30/2020) μέσω των διαθέσιμων ή νέων εργαλείων παρακολούθησης.
  • Υποστήριξη στην παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των επιμέρους δράσεων του ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 30/2020) μέσω των διαθέσιμων ή νέων εργαλείων παρακολούθησης.
  • Υποστήριξη στην παρακολούθηση των επιμέρους δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων μέσω των διαθέσιμων ή νέων εργαλείων παρακολούθησης.
  • Υποστήριξη στον προγραμματισμό και παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων του ΕΣΔΑ αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων.
  • Υποστήριξη στον προγραμματισμό και παρακολούθηση της υλοποίησης των υπερτοπικών εγκαταστάσεων διαχείρισης υπολειμμάτων επεξεργασίας αστικών αποβλήτων.
  • Υποστήριξη στον προγραμματισμό και προετοιμασία των δράσεων και έργων διαχείρισης αποβλήτων για την βέλτιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πακέτων της περιόδου 2021-2027.
  • Υποστήριξη στην παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής του προγράμματος υλοποίησης των δικτύων και εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών λυμάτων, επικουρικά με την Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων.

Η σύμβαση υποδιαιρείται στις εξής δύο υπηρεσίες:

- ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1: «Τεχνική Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων για την εξειδικευμένη διαχείριση στον τομέα των στερεών αποβλήτων», εκτιμώμενης αξίας 458.344,00 πλέον ΦΠΑ 24 % ήτοι 568.346,56 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

- ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2: «Τεχνική Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων για την εξειδικευμένη διαχείριση στον τομέα των υγρών αποβλήτων», εκτιμώμενης αξίας 132.477,58,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24 % ήτοι 164.272,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

Οι προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά και για τις δύο υπηρεσίες. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες. από την υπογραφή της και σε κάθε περίπτωση τόσο το φυσικό όσο και το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31-12-2023.

Η κατακύρωση του έργου θα γίνει στον υποψήφιο, ο οποίος θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, η οποία θα καλύπτει τους όρους της παρούσας απόφασης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.