Το «πράσινο φως» έλαβε o ΟΑΕΔ για να παρατείνει τις συμβάσεις 4.000 εργαζομένων στο πρόγραμμα του Οργανισμού για τα νοσοκομεία και τους φορείς υγείας. 

Το προσωπικό θα εργαστεί για επιπλέον 12 μήνες υπό τους ίδιους όρους και στις ίδιες θέσεις, ενώ η παράταση θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ. 

Υπενθυμίζεται ότι η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ), που έχει ήδη δημοσιευθεί στο Εθνικό Τυπογραφείο, προβλέπει κονδύλι ύψους 60 εκατ. ευρώ το οποίο κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:

  • για το έτος 2020: έως 33.000.000 ευρώ
  • για το έτος 2021: έως 25.000.000 ευρώ
  • για το έτος 2022: έως 2.000.000 ευρώ

Στην περίπτωση που ο Φορέας Υποδοχής δεν αποδεχθεί τον υποδειχθέντα από το ΚΠΑ2 άνεργο, δεν καλύπτεται η συγκεκριμένη θέση. Οι υποδειχθέντες άνεργοι που δεν τοποθετούνται με ευθύνη των Φορέων Υποδοχής τοποθετούνται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου Φορέα Υποδοχής, βάσει της αίτησής τους ή άλλης επιλογής τους, καθ’ υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και με σύμφωνη γνώμη του Φορέα Υποδοχής.

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων, τοποθετούνται στους Φορείς Υποδοχής δεν δύνανται για οποιονδήποτε λόγο να αιτηθούν την μετακίνησή τους καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος.