Έλληνες νομικούς προσλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) για λογαριασμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα το Λουξεμβούργο, και μισθό ο οποίος ξεκινά από 5.937 ευρώ (συν επιδόματα).

Ο διαγωνισμός της EPSO αφορά συνολικά 69 θέσεις νομικών από πέντε χώρες και συγκεκριμένα από Ελλάδα (15 θέσεις), από Δανία (9 θέσεις), από Γαλλία (20 θέσεις), από Κροατία (15 θέσεις) και από Πολωνία (10 θέσεις).

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσλαμβάνει νομικούς υψηλής εξειδίκευσης οι οποίοι πρέπει να είναι ικανοί να μεταφράζουν στη γλώσσα του διαγωνισμού νομικά/νομοθετικά κείμενα, συχνά περίπλοκα, από δύο τουλάχιστον άλλες γλώσσες. Οι γλωσσομαθείς νομικοί χρησιμοποιούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους εργαλεία πληροφορικής και άλλες εφαρμογές γραφείου.

Στα καθήκοντά τους περιλαμβάνονται η μετάφραση νομικών κειμένων (αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Γενικού Δικαστηρίου, προτάσεις των γενικών εισαγγελέων, γραπτά υπομνήματα των διαδίκων, κλπ.) καθώς και εργασίες νομικής ανάλυσης σε συνεργασία με τις γραμματείες και τις λοιπές υπηρεσίες του Δικαστηρίου.

Προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Νομικής που να πιστοποιεί την περάτωση πλήρους κύκλου πανεπιστημιακών σπουδών στο ελληνικό ή στο κυπριακό δίκαιο και να γνωρίζουν απαραιτήτως τη γαλλική γλώσσα για σκοπούς μετάφρασης νομικών κειμένων, καθώς και μία από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Η εξεταστική επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια για την επιλογή βάσει τίτλων:

1. Επαγγελματική πείρα στον τομέα της νομικής μετάφρασης 

2. Επαγγελματική πείρα στη σύνταξη νομικών κειμένων 

3. Επαγγελματική πείρα στον τομέα του δικαίου την οποία ο υποψήφιος έχει αποκτήσει σε δικηγορικό γραφείο, ως αυτοπασχολούμενος νομικός, ως έμμισθος νομικός σε εταιρεία, σε εθνική διοίκηση, σε διεθνή οργανισμό ή σε πανεπιστήμιο 

4. Πτυχίο/πιστοποιητικό/δίπλωμα μετάφρασης ή γλωσσολογικών/γλωσσικών σπουδών σε σχέση με τις γλώσσες που απαιτούνται για τον διαγωνισμό

5. Αποδεδειγμένη γνώση επίσημων γλωσσών της ΕΕ.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον δικτυακό τόπο της EPSO (https://epso.europa.euέως τις 7 Απριλίου 2020.