Σε υποβάθμιση των προοπτικών των ελληνικών τραπεζών από θετικές σε σταθερές προχώρησε ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Moody's την Τρίτη. Η έκθεση του οίκου αφορά τις Alpha Bank, Attica Bank, Εθνική Τράπεζα, Παγκρήτια, και Τράπεζα Πειραιώς, ενώ για την Eurobank δεν γίνεται αναφορά. 

Η Moody's αναθεώρησε τις προοπτικές των πέντε ελληνικών τραπεζών εξαιτίας του αρνητικού αντίκτυπου του Covid-19 στην οικονομία και στα σχέδια των τραπεζών για περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας και της ποιότητας των περιουσιακών τους στοιχείων. Όπως επισημαίνει, η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας εξαιτίας της πανδημίας όχι μόνο θα επιβαρύνει την ήδη αδύναμη κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών, αλλά θα αποτελέσει επίσης μια σημαντική πρόκληση στην ικανότητά τους να μειώσουν τα NPEs. Η αναθεώρηση του outlook λαμβάνει επίσης υπόψη τη βελτίωση στη χρηματοδότηση των τραπεζών και τη ρευστότητα, οι οποίες δύσκολα θα επηρεαστούν σημαντικά.

Η Moody's αναμένει ότι οι οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα θα επιδεινωθούν, με απότομη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας το 2020, και ύφεση που θα φτάσει το 5%. Ο οίκος αναμένει επιστροφή της Ελλάδας σε αναπτυξιακούς ρυθμούς 4% το 2021. Ως αποτέλεσμα αυτής της οικονομικής επιβράδυνσης, η ποιότητα των assets των τραπεζών θα παραμείνει αδύναμη, με τα NPEs να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, περίπου στο 40% των ακαθάριστων δανείων που αναφέρθηκαν στο τέλος του 2019.  Οι μέχρι πρότινος υψηλές προσδοκίες  για τις προοοπτικές των ελληνικών τραπεζών λάμβαναν υπόψη τις προσδοκίες βελτίωσης της ποιότητας των assets των ελληνικών τραπεζών, κυρίως μέσω τιτλοποιήσεων ή πωλήσεων το 2020. Ωστόσο αυτές οι διαδικασίες θα καθυστερήσουν και πιθανώς θα ολοκληρωθούν το 2021.

Alpha Bank

Η επιβεβαίωση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας σε Caa1 εξισορροπεί τις μελλοντικές προοπτικές για περαιτέρω βελτιώσεις στην ποιότητα και την κερδοφορία των περιουσιακών στοιχείων της, έναντι των αρνητικών επιπτώσεων από την ύφεση που αναμένεται το 2020. Η άμεση πρόκληση της τράπεζας βρίσκεται στα πολύ υψηλά NPEs, που φτάνουν το 44,8% των ακαθάριστων δανείων τον Δεκέμβριο του 2019. Η στρατηγική της Alpha Bank για το 2020-22 προβλέπει την επιτάχυνση της μείωσης των NPEs, την οποία η Moody's αναμένει να καθυστερήσει, δεδομένης της τρέχουσας συγκυρίας στην ελληνική οικονομία. Η αξιολόγηση της τράπεζας λαμβάνει επίσης υπόψη τους σχετικά υψηλούς δείκτες ρυθμιστικών κεφαλαίων με αναφερόμενο δείκτη CET1 στο 17,9% τον Δεκέμβριο του 2019 και την αδύναμη κερδοφορία της τράπεζας (κέρδος προ φόρων 145 εκατ. ευρώ το 2019), η οποία όπως επισημαίνει η Moody's θα πιεστεί το 2020, αν και έχει καλές προοπτικές να βελτιωθεί σημαντικά όταν η οικονομία ανακάμψει το 2021 και η τράπεζα ολοκληρώσει τις τιτλοποιήσεις των NPEs.

Attica Bank

Η επιβεβαίωση της αξιολόγησης της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας σε Caa3 αντικατοπτρίζει το υψηλό επίπεδο των NPEs, που φτάνει 46% των ακαθάριστων δανείων τον Δεκέμβριο του 2019, το οποίο αν και είναι σημαντικά χαμηλότερο σε απόλυτους όρους (περίπου 850 εκατ. ευρώ) από άλλες τράπεζες, παραμένει η πιο άμεση πρόκληση και ο μεγαλύτερος κίνδυνος φερεγγυότητας για την τράπεζα. Η Moody's λαμβάνει υπόψη επίσης τα μετριοπαθή επίπεδα κεφαλαίου της τράπεζας, με δείκτη κεφαλαίου CET1 11,4% τον Δεκέμβριο του 2019, ο οποίος είναι χαμηλότερος από αυτόν των μεγαλύτερων εγχώριων τραπεζών, και περιλαμβάνει επίσης υψηλό επίπεδο αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (DTC). Οι ζημίες προ φόρων της τράπεζας ανήλθαν σε 23,7 εκατ. ευρώ για το 2019, ενώ όπως αναφέρει ο οίκος η τράπεζα θα επανέλθει στην κερδοφορία το 2020, λόγω των μειωμένων κινδύνων της πανδημίας στην ελληνική οικονομία.

Εθνική Τράπεζα

Η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Εθνικής Τράπεζας παραμένει στο Caa1. Aυτή αντικατοπτρίζει την άμεση πρόκληση της τράπεζας να μειώσει το πολύ υψηλό επίπεδο των NPEs της, το οποίο τον Δεκέμβριο του 2019 αντιπροσώπευε το 31,3% των ακαθάριστων δανείων. Παράλληλα, η τράπεζα πρέπει να βελτιώσει την κερδοφορία της (βασικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων 235 εκατ. ευρώ το 2019). Η αξιολόγηση της Εθνικής λαμβάνει επίσης υπόψη το επαρκές ρυθμιστικό της κεφάλαιο, με δείκτη κεφαλαίου CET1 16,1% τον Δεκέμβριο του 2019, συμπεριλαμβανομένου ενός υψηλού επιπέδου DTC. Ακόμη ενσωματώνει τις βελτιώσεις και τις προοπτικές για την ποιότητα και την κερδοφορία των assets, καθώς και την ισχυρότερη θέση χρηματοδότησης/ρευστότητας. Τέλος, αντισταθμίζει τους κινδύνους που απορρέουν από τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορονοϊού στην ελληνική οικονομία.

Παγκρήτια Τράπεζα

Η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Παγκρήτιας Τράπεζας παραμένει στο Caa3. Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη το σχετικά στενό franchise της τράπεζας, το οποίο καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), κυρίως στην Κρήτη. Η αξιολόγηση λαμβάνει επίσης υπόψη την αναμενόμενη αύξηση των απομειώσεων δανείων το 2020-21, λόγω της πανδημίας και του αντίκτυπου στον τουριστικό τομέα, στον οποίο η τράπεζα εκτίθεται σε μεγάλο βαθμό. Η αξιολόγηση περιορίζεται από το υψηλό επίπεδο προβληματικών δανείων της τράπεζας που αγγίζει το 63,4% των ακαθάριστων δανείων, σε συνδυασμό με μια μέτρια κάλυψη προβλέψεων ύψους 36% τον Δεκέμβριο του 2019. Η τράπεζα είχε τον χαμηλότερο δείκτη κεφαλαίου CET1 μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, στο 10,2% περίπου τον Δεκέμβριο του 2019.

Τράπεζα Πειραιώς

Η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Τράπεζας Πειραιώς παραμένει στο Caa2. Η αξιολόγηση αντικατοπτρίζει την αδύναμη ποιότητα του ενεργητικού της τράπεζας λόγω του υψηλού επίπεδου NPEs, τα οποία έφταναν το 49% των ακαθάριστων δανείων της τον Δεκέμβριο του 2019 - το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Η Moody's πιστεύει ότι περαιτέρω βελτιώσεις στα θεμελιώδη στοιχεία της τράπεζας επί του παρόντος δεν είναι εφικτές, λόγω των κινδύνων που απορρέουν από τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ελληνική οικονομία. Η αξιολόγηση της Τράπεζας Πειραιώς λαμβάνει επίσης υπόψη τα επίπεδα κεφαλαίου της, που επί του παρόντος υπερβαίνουν την απαίτηση της διαδικασίας εποπτείας και αξιολόγησης (SREP), με αναλογικό λόγο κεφαλαίου CET1 14,8% από τον Δεκέμβριο του 2019.