Ευρωπαϊκούς κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας διεκδικεί η Ελλάδα προκειμένου να συμμετάσχει στο αντίστοιχο δίκτυο (European Digital Innovation Hubs- EDIHs) που θα δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα οι Γενικές Γραμματείες Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Έρευνας και Τεχνολογίας, Βιομηχανίας και Εργασίας συμπράττουν και ανακοινώνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή σχετικών προτάσεων για την επιλογή των Κόμβων της χώρας που θα κληθούν να συμμετάσχουν στην αντίστοιχη πρόσκληση που θα δημοσιεύσει στο μέλλον η Κομισιόν.

Τι είναι ένας Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIHs)

Επί της ουσίας, πρόκειται για έναν ενιαίο οργανισμό ή σύμπραξη οργανισμών με συμπληρωματική εξειδίκευση, μη κερδοσκοπικού σκοπού, που θα υποστηρίξει τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις ΜμΕ και τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, αλλά και τον δημόσιο τομέα, στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Στόχος είναι, μέσω του Δικτύου των  EDIHs, να ενισχυθούν οι δυνατότητες της ΕΕ στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (HPC), της τεχνητής νοημοσύνης (AI), της κυβερνοασφάλειας (cyber security), της ανάπτυξης προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills) καθώς και του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης και της διαλειτουργικότητας.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φορείς που μπορούν δημιουργήσουν μία σύμπραξη νομικών οντοτήτων, η οποία θα πρέπει να αποτυπώνεται σ΄ένα Σύμφωνο Συνεργασίας. Ωστόσο, δεν υπάρχει υποχρέωση δημιουργίας νέας ξεχωριστής νομικής οντότητας. Τα EDIHs είναι ελεύθερα να καθορίζουν την οργάνωση, τη σύνθεση και τη δομή διακυβέρνησής τους.

Οι υπηρεσίες που θα προσφέρουν οι κόμβοι

Οι κόμβοι αυτοί θα αποτελέσουν «καταστήματα μίας στάσης» και θα παρέχουν υπηρεσίες όπως: 

  1. Δοκιμή πριν από την επένδυση (Test before invest): Η ομάδα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα επιτρέπει στους υποστηριζόμενους οργανισμούς (ΜμΕ ή/και δημόσιος τομέας) τη δοκιμή και πειραματισμό των υπηρεσιών και προϊόντων που σχεδιάζουν να αναπτύξουν, πριν από την επένδυση σε αυτά, όπως ενέργειες ευαισθητοποίησης του κοινού, αξιολόγησης ψηφιακής ωριμότητας, δραστηριότητες επίδειξης, σχέδια ψηφιακού μετασχηματισμού, μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας με ιδιαίτερη έμφαση στις βασικές τεχνολογίες που προωθούνται στο πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027», δηλαδή της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (HPC), της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και της κυβερνοασφάλειας (cyber security).
  2. Δεξιότητες και κατάρτιση (Skills and training): Προκειμένου να διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων στους υποστηριζόμενους οργανισμούς, τα ΕDIHs θα πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες, όπως φιλοξενία εκπαιδεύσεων ή/και παροχή εκπαίδευσης, boot-camps, πρακτική άσκηση, καθώς και την υποστήριξη της υλοποίησης βραχυπρόθεσμων επιμορφωτικών προγραμμάτων σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, απασχόληση φοιτητών και αποφοίτων σε εταιρείες και ερευνητικά κέντρα για απόκτηση προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων.
  3. Υποστήριξη στην εύρεση επενδύσεων (Support to find investments): τα EDIHs θα υποστηρίζουν τις εταιρείες, τους οργανισμούς και τις δημόσιες διοικήσεις στην εξασφάλιση επενδύσεων ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να βελτιώσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών. 
  4. Οικοσύστημα Καινοτομίας και δυνατότητες δικτύωσης (Innovation ecosystem and networking opportunities): τα ΕDIHs καλούνται τέλος να διαδραματίσουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή και να φέρουν σε επαφή τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, οι οποίοι χρειάζονται νέες τεχνολογικές λύσεις, με εταιρείες, ιδίως νεοσύστατες και ΜμΕ, που έχουν λύσεις έτοιμες για την αγορά. Για το λόγο αυτό θα προωθούν συνέργειες σε τοπικό επίπεδο αλλά και να συνεργάζονται με άλλα EDIHs για να βρουν τους αντίστοιχους συνεργάτες αλλού στην Ευρώπη.

Στον πυρήνα των EDIHs αναμένεται ότι θα είναι ένας ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας ή ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα που παρέχει τεχνολογικές υπηρεσίες. Η σύμπραξη (κόμβος) θα πρέπει να περιλαμβάνει φορείς με εμπειρία σε ανάπτυξη επιχειρήσεων, καινοτομία στον δημόσιο τομέα και εκπαίδευση καθώς και άλλους φορείς, όπως καινοτομικές συστάδες επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών, εμπορικά επιμελητήρια, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, ενώσεις βιομηχανιών, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, το Enterprise Europe Network (EEN), KIC (Knowledge & Innovation Community), EIT (European Institute of Innovation and Technology).

Οι κόμβοι που μπορεί να δημιουργήσει η Ελλάδα και η γεωγραφική τους κατανομή 

Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή,  κάθε κράτος – μέλος έχει τη δυνατότητα να ορίσει έναν αριθμό κόμβων, γεωγραφικά διασκορπισμένων στην επικράτειά του, που να ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, όσο και στις χρηματοδοτικές δυνατότητες της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο συνολικός αριθμός κόμβων που εκτιμάται ότι μπορεί να υποστηριχθεί για τις 13 περιφέρειες της χώρας μας, βάσει του πληθυσμού της και της διαθέσιμης από την Επιτροπή χρηματοδότηση, είναι κατ’ ελάχιστο τέσσερις κόμβοι με μέγιστο αριθμό τους 13 κόμβους.

Το ενδιαφέρον στοιχείο στην προκειμένη περίπτωση είναι οι τέσσερις ή και περισσότεροι κόμβοι που θα δημιουργηθούν δεν θα είναι σε μια περιφέρεια, αλλά θα κατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες της χώρας. Μάλιστα, υπάρχει η δυνατότητα να προταθούν ειδικά μέτρα για τις εξαιρετικά αποκεντρωμένες περιοχές, καθώς και η δυνατότητα να διαφοροποιείται το μέγεθος/ ποσό της επένδυσης σε κάθε κόμβο, ανάλογα με τις ανάγκες που καλείται να καλύψει ένας κόμβος σε μία περιφέρεια.

Το δίκτυο Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIHs) που δρομολογεί η ΕΕ

Όσο για την πρόσκληση, την οποία θα δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (κλειστή διαγωνιστική διαδικασία), προκειμένου να επιλεγούν οι EDIHs που θα συγκροτήσουν το αρχικό δίκτυο Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (European Digital Innovation Hubs – EDIHs) αναμένεται να ανακοινωθεί στα τέλη  του 2020. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δίκτυο Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας υλοποιείται στο πλαίσιο του νέου πολυετούς χρηματοδοτικού προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027» (Digital Europe Programme 2021-2027), οι όροι του οποίου, ο τρόπος εφαρμογής του και ο συνολικός του προϋπολογισμός θα εξειδικευτούν με την οριστικοποίηση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ. 

Για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων φορέων για την Πρόσκληση που ανακοινώνουν από κοινού οι Γενικές Γραμματείες Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Έρευνας και Τεχνολογίας, Βιομηχανίας και Εργασίας καθώς και για την κλειστή πρόσκληση που θα ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πραγματοποιηθεί webinar την Πέμπτη 6 Αυγούστου και ώρες 11.00 π.μ. – 14.00 μ.μ. για το οποίο η δήλωση συμμετοχής γίνεται εδώ.

Διαβάστε επίσης: