Στη δημοσιότητα έδωσε το απόγευμα της Τετάρτης η Creta Farms το πόρισμα της Deloitte, το οποίο η εταιρεία είχε λάβει από τα τέλη Ιουλίου.

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, το πόρισμα – το οποίο η Creta Farms παρουσιάζει σε ανακοίνωση 28 σελίδων – αποκαλύπτει για την περίοδο που οι Μάνος και Κωνσταντίνος Δομαζάκης βρίσκονταν στα ηνία της κρητικής αλλαντοβιομηχανίας φαινόμενα υπερτιμολογήσεων και κακοδιαχείρισης.

Τι αναφέρει το πόρισμα

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Creta Farms στην ανακοίνωσή της, εντοπίστηκαν 12 εταιρείες οι οποίες θεωρούνται συνδεδεμένες οντότητες, καθώς οι βασικοί μέτοχοι και τα συγγενικά τους πρόσωπα, είναι μέτοχοι, µέλη διοίκησης ή ασκούν τον έλεγχο σε αυτές τις εταιρείες, είτε απευθείας, είτε εμμέσως ως τελικοί δικαιούχοι.

Οι εν λόγω εταιρείες καίτοι συνδέονται με τους βασικούς μετόχους και τα συγγενικά τους πρόσωπα μέχρι β΄ βαθμού, δεν έχουν γνωστοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Επιπρόσθετα, μέσω της έρευνας και των συνεντεύξεων που πραγματοποίησε η Deloitte, τρεις εταιρείες τηρούν μετοχικές μερίδες στην Creta Farms και πιο συγκεκριμένα οι εταιρείες SILVER INVEST & TRADE LIMITED, MONFERATO INTERNATIONAL INC και KCII ORIGINS HOLDINGS LTD, συνδέονται και αυτές µε τους δύο βασικούς µετόχους, καθώς οι δύο βασικοί μέτοχοι είναι τελικοί δικαιούχοι (με συμμετοχή 50% έκαστος) των εταιρειών αυτών.

Το συμπέρασμα αυτό δεν προκύπτει από τα επίσημα έγγραφα των ανωτέρω εταιρειών, όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί στα σχετικά μητρώα, αλλά από όσα γνωστοποιήθηκαν στην Deloitte στο πλαίσιο των συνεντεύξεων που πραγματοποίησε καθώς και από σχετική ενυπόγραφη δήλωση του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη.

Διαβάστε επίσης:

Επίσης, η Deloitte επισημαίνει ότι δεν εντοπίσθηκαν εταιρείες που συνδέονται με τα στελέχη της εταιρείας οι οποίες να έχουν συναλλαγές µε την Creta Farms και να πρέπει να γνωστοποιηθούν ως συνδεδεμένες οντότητες με την εταιρεία. Ως στελέχη της εταιρείας νοούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από το 2006 και έπειτα και τα άτοµα τα οποία κατείχαν θέσεις ευθύνης στην εταιρεία το ανωτέρω διάστημα.

Επιπτώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις

Σύμφωνα με την Deloitte, οι σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας θα έπρεπε να περιλαμβάνουν στην ενότητα των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, περισσότερες γνωστοποιήσεις και πληροφορίες για τις εταιρείες, που δύνανται να θεωρηθούν βάσει των ΔΠΧΑ ως συνδεδεμένες (ΔΛΠ 24- Συνδεδεμένα μέρη) και οι οποίες είχαν συναλλαγές με την εταιρεία ή τον Όμιλο.