Μπλε Κέδρος: Επιστροφή κεφαλαίου στην τακτική γ.σ. της 25ης Ιουλίου

Newsroom
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Μπλε Κέδρος: Επιστροφή κεφαλαίου στην τακτική γ.σ. της 25ης Ιουλίου
Την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική  Συνέλευση της Μπλε Κέδρος που θα λάβει χώρα την 25η Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

Την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Μπλε Κέδρος που θα λάβει χώρα την 25η Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 (περίοδος από 1.1.2022 έως 31.12.2022) και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2022. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022.
3. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.
4. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έτους 2022 σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.
5. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
6. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 και προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση κατ’ άρθρ. 109 του Ν. 4548/2018.
7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.
8. Εκλογή πιστοποιημένων εκτιμητών για τη χρήση 2023 κατ’ άρθ. 22 παρ. 7 Ν. 2778/99 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
9. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας κατ’ άρθρο 98 Ν. 4548/2018 για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
10. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 4.320.000,00 ευρώ με ισόποση κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€), από ένα ευρώ (1,00€) σε ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10€) και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν.4548/2018, κατά το συνολικό ποσό των 4.320.000,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€) από ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10€) σε ένα ευρώ (1,00€) και επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

11. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό απαρτίας και της επακόλουθης μη δυνατότητας λήψης αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 1 η Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στον ίδιο τόπο όπως παραπάνω ορίζεται, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 12 παρ. 4 του Καταστατικού.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider