Loulis Food Ingredients: Η επένδυση των 4 εκατ. ευρώ στη Μαγνησία και η άνοδος του τζίρου λόγω ανατιμήσεων

Μαρίνα Φούντα
Μοιράσου το
Loulis Food Ingredients: Η επένδυση των 4 εκατ. ευρώ στη Μαγνησία και η άνοδος του τζίρου λόγω ανατιμήσεων
Πώς κινήθηκαν οι πωλήσεις και η κερδοφορία της ιστορικής αλευροβιομηχανίας για το α’ εξάμηνο του 2022 και τι προβλέπει ως το τέλος του έτους. Οι επενδύσεις, η διαχείριση των τιμών των πρώτων υλών και οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις.

Η ανταγωνιστική παραγωγική βάση, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εφοδιασμού, οι ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις και η επάρκεια χρηματοοικονομικής ρευστότητας είναι τα πλεονεκτήματα που επιστρατεύει η αλευροβιομηχανία Loulis Food Ingredients προκειμένου να συνεχίσει τη δυναμική της πορεία, παρά τις προκλήσεις, με βασική προτεραιότητα την απρόσκοπτη υλοποίηση του στρατηγικού της πλάνου για την περίοδο 2022-2025.

Έχοντας δημοσιεύσει πριν από μερικά 24ωρα τα οικονομικά της μεγέθη για το πρώτο εξάμηνο του 2022, η διοίκηση της ιστορικής αλευροβιομηχανίας επισημαίνει πως η πορεία της για τους επόμενους μήνες ως το τέλος του έτους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχή αβεβαιότητα που επικρατεί στην εγχώρια αγορά λόγω της εν εξελίξει εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία, της ενεργειακής κρίσης αλλά και των συνεχών προκλήσεων που δημιουργεί η πανδημία σε κάθε χώρα δραστηριοποίησης του ομίλου.

Θα διατηρηθεί η αστάθεια στις τιμές των πρώτων υλών

Όπως τονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου, οι αυξομειώσεις των τιμών των πρώτων υλών τα τελευταία έτη, καθώς και η γενικότερη οικονομική κρίση οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα συνεχιστεί η αστάθεια αυτή. Για να περιορίσει τους κινδύνους από τις διακυμάνσεις αυτές στις τιμές των πρώτων υλών, η διοίκηση λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, μέσω ειδικών συμφωνιών με τους προμηθευτές αλλά και με την χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, ενώ προσαρμόζει εγκαίρως και ανάλογα την τιμολογιακή και εμπορική πολιτική του ομίλου.

Σε ό,τι αφορά την πανδημία, το εύρος των επιπτώσεων της στις δραστηριότητες της Loulis Food Ingredients την προσεχή περίοδο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις μελλοντικές εξελίξεις και τα μέτρα της κυβέρνησης. Η πιθανότητα υιοθέτησης νέων αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις οικονομικές επιδόσεις του ομίλου, μειώνοντας τον κύκλο εργασιών, περιορίζοντας προσωρινά τη δυνατότητα είσπραξης των απαιτήσεων και επηρεάζοντας την εφοδιαστική αλυσίδα. H διοίκηση παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις, αξιολογεί τους κινδύνους και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις της πανδημίας, ενώ σε κάθε περίπτωση «το εν λόγω υγειονομικό γεγονός δεν θα επηρεάσει τη συνέχιση της δραστηριότητας του ομίλου».

Η εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία δημιουργεί αβεβαιότητα

Αναφορικά με την τρέχουσα εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία, ο όμιλος ενημερώνει πως δεν έχει ιδιαίτερη έκθεση στις ουκρανικές και ρωσικές αγορές. Όσον αφορά στις αγορές σιτηρών από τις χώρες αυτές και ειδικότερα από τη Ρωσία, κατά το προηγούμενο έτος αυτές αποτελούσαν το 17% της αξίας των συνολικών σιτηρών που άλεσε ο όμιλος, ενώ κατόπιν της παύσης εξαγωγών σίτου από τις εμπλεκόμενες χώρες, η Loulis Food Ingredients εντόπισε έγκαιρα εναλλακτικές λύσεις εφοδιασμού από τις υπόλοιπες χώρες παραγωγής σίτου στην Ευρώπη. «Στην παρούσα χρονική στιγμή δεν είναι εφικτή η εκτίμηση της ενδεχόμενης επίπτωσης επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης του ομίλου, καθότι η διοίκηση δεν είναι ακόμη σε θέση για να προβλέψει τα μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα της τρέχουσας εμπλοκής. Επιπλέον η διοίκηση παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και την επίδραση από τις αυξανόμενες τιμές των πρώτων υλών, τις διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και το αυξημένο κόστος της ενέργειας, προκειμένου να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητάς του ομίλου», σημειώνεται.

Η επένδυση στη Μαγνησία και τα ομολογιακά δάνεια

Στις 22 Φεβρουαρίου, με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της επένδυσης της εταιρείας για τον εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής αλεύρων στη Βιομηχανική Μονάδα Σούρπης Μαγνησίας που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου ν.3299/2004. Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 4,05 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος της επιχορήγησης σε 1,01 εκατ. ευρώ, ήτοι ποσοστού 25% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

Στις 30 Μαρτίου ολοκληρώθηκαν οι διαδικαστικές ενέργειες για την απόκτηση ακίνητης (οικόπεδο και κτήρια) και κινητής περιουσίας (μηχανολογικός εξοπλισμός, λοιπός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα και απαιτήσεις έναντι τρίτων) στη θέση Άμμος της Δημοτικής Κοινότητας Τυρνάβου Θεσσαλίας, έναντι τιμήματος 1,05 εκατ. ευρώ.

Στις 13 Απριλίου, η εταιρεία προχώρησε στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 4 εκατ. ευρώ, διετούς διάρκειας, για τη χρηματοδότηση των υποχρεώσεων της που σχετίζονται με τον κύκλο συναλλαγών της. Το κεφάλαιο του δανείου χορηγήθηκε από την Εθνική Τράπεζα με κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Λίγες ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 26 Απριλίου η εταιρεία προχώρησε στην έκδοση ενός ακόμη κοινού ομολογιακού δανείου, επίσης 4 εκατ. ευρώ, τριετούς διάρκειας, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της σε κεφάλαια κίνησης. Το κεφάλαιο του δανείου χορηγήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς μέσω του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων. Επίσης, στις 14 Ιουνίου, η εταιρεία προχώρησε στην έκδοση ενός ακόμη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 10 εκατ. ευρώ, τριετούς διάρκειας, για την κάλυψη των αναγκών της σε κεφάλαια κίνησης. Το κεφάλαιο του δανείου χορηγήθηκε από την Alpha Bank. Τέλος, στις 16 Ιουνίου η θυγατρική του ομίλου KENFOOD ΑΒΕΕ προχώρησε στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 2 εκατ. ευρώ, διετούς διάρκειας, για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της και για την κάλυψη των αναγκών της σε κεφάλαια κίνησης. Το κεφάλαιο του δανείου χορηγήθηκε από την Εθνική Τράπεζα με την εγγύηση της μητρικής εταιρείας του ομίλου.

Αύξηση τζίρου λόγω ανατιμήσεων

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις, οι πωλήσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2022 στον όμιλο ανήλθαν στα 97,59 εκ. ευρώ από 60,97 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, αυξημένες κατά 60,05%. Αντίστοιχα, στην εταιρεία οι πωλήσεις ανήλθαν στα 85,98 εκ. ευρώ από 54,25 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση 58,48%.

Ανά κύριο τομέα δραστηριότητας, διαπιστώθηκε μια αύξηση στις πωλούμενες ποσότητες της κατηγορίας «Καταναλωτικά Προϊόντα Αλευρόμυλου & Μείγματα Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής» στον όμιλο και στην εταιρεία, καθώς το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθαν στους 10,9 χιλ. τόνους, ενώ την προηγούμενη περίοδο βρίσκονταν στους 10,1 χιλ. τόνους. Η αύξηση αυτή επηρέασε θετικά και τις πωλήσεις της κατηγορίας, καθώς το πρώτο εξάμηνο του 2022 εμφάνισαν αύξηση κατά 32,19% στον όμιλο και 31,98% στην εταιρεία σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Οι πωλούμενες ποσότητες της κατηγορίας «Επαγγελματικά Προϊόντα Αλευρόμυλου» για το πρώτο εξάμηνο του 2022 στον όμιλο ανήλθαν σε 124,1 χιλ. τόνους, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,60% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, ενώ ομοίως κινήθηκαν οι πωλούμενες ποσότητες της ίδιας κατηγορίας και στην εταιρεία καθώς ανήλθαν σε 109,9 χιλ. τόνους παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,07% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Αυξητικά κινήθηκαν και οι πωλήσεις της κατηγορίας το πρώτο εξάμηνο του 2022 στον όμιλο και στην εταιρεία οι οποίες ανήλθαν σε 62,12 εκ. και 56,16 εκ. αντίστοιχα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 50,78% και 50,04% αντίστοιχα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Οι πωλήσεις της κατηγορίας «Μείγματα & Α' Ύλες για την Αρτοποιία & Ζαχαροπλαστική», για το πρώτο εξάμηνο του 2022, εμφάνισαν πωλήσεις προς τρίτους ύψους 5,67 εκ. από 3,12 εκ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, αυξημένες κατά 81,92%. «Η αύξηση των πωλήσεων στις προαναφερθείσες κατηγορίες, επήλθε λόγω των αυξήσεων στις τιμές πώλησης των προϊόντων το πρώτο εξάμηνο του 2022, ως αντιστάθμιση της πρωτοφανούς αύξησης των τιμών των πρώτων υλών, των βοηθητικών υλών και του κόστους ενέργειας στην παραγωγή», σημειώνει η διοίκηση. Τέλος οι πωλούμενες ποσότητες της κατηγορίας «Δημητριακά» στον όμιλο και στην εταιρεία το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθαν στους 42 χιλ. τόνους, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,94% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Οι δε πωλήσεις προς τρίτους της κατηγορίας, στον όμιλο και στην εταιρεία ανήλθαν σε 21,20 εκ. και 21,18 εκ. αντίστοιχα, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης που ήταν στα 10,15 εκ. στον όμιλο και στην εταιρεία. Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων στην κατηγορία «Δημητριακά», επήλθε λόγω της έξαρσης των τιμών αγοράς σιτηρών της τελευταίας περιόδου 2021-2022, τόσο στην εγχώρια όσο και στην διεθνή αγορά.

Το κόστος πωληθέντων στον όμιλο για το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθε στα 82,68 εκ. από 51,05 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2021, αυξημένο κατά 61,97%, ενώ αντίστοιχα στην εταιρεία το κόστος πωληθέντων ανήλθε στα 74,10 εκ. από 45,56 εκ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 62,66%. Η εν λόγω αύξηση στο κόστος πωληθέντων οφείλεται στις συνεχείς προκλήσεις που δημιουργεί η πανδημία, στις σημαντικές και συνεχείς αυξήσεις σε βασικές κατηγορίες πρώτων και βοηθητικών υλών στην εγχώρια και διεθνή αγορά, στη σημαντική αύξηση του μεταφορικού κόστους και κυρίως των ναύλων για μεταφορές με εμπορευματοκιβώτια, καθώς και στη σημαντική αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Ακολούθως, το μικτό κέρδος για το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθε για τον όμιλο στα 14,90 εκ. και στην εταιρεία στα 11,87 εκ., αυξημένο κατά 50,18% από 9,92 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2021 για τον όμιλο και αυξημένο κατά 36,57% από 8,69 εκ πέρυσι για την εταιρεία. Τα κέρδη προ Φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στον όμιλο στα 6,87 εκ. και στην εταιρεία στα 5,22 εκ., αυξημένα κατά 62,41% από 4,23 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2021 για τον όμιλο και αντίστοιχα, αυξημένα κατά 38,02% από 3,78 εκ. πέρυσι για την εταιρεία. Τα κέρδη προ φόρων για τον όμιλο στο πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε 2,22 εκ. έναντι 0,79 εκ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση, ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων ανήλθαν σε 2,28% από 1,29% το πρώτο εξάμηνο του 2021. Στην εταιρεία αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,01 εκ. για το πρώτο εξάμηνο του 2022 έναντι 0,71 εκ. πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 41,25%, ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων μειώθηκαν από 1,32% το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε 1,17% το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Τα καθαρά κέρδη για το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθαν στα 2,04 εκ. από 1,46 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων από 2,40% το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε 2,09% το πρώτο εξάμηνο του 2022. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 0,82 εκ. από 1,36 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2021, ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων διαμορφώθηκαν από 2,51% το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε 0,96% το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Ο συνολικός καθαρός δανεισμός του ομίλου την 30η Ιουνίου 2022 ανήλθε σε 62,94 εκ. έναντι 42,61 εκ. την 30η Ιουνίου 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 47,73% ενώ ο συνολικός καθαρός δανεισμός της εταιρείας ανήλθε σε 58,32 εκ. έναντι 37,41 εκ. πέρυσι παρουσιάζοντας αύξηση κατά 55,89%. Η αύξηση του καθαρού δανεισμού του ομίλου και της εταιρείας οφείλεται κυρίως στη χρηματοδότηση των αυξημένων αναγκών σε κεφάλαια κίνησης σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Η νέα ταυτότητα της αλευροβιομηχανίας

Το νέο κεφάλαιο στο βιβλίο μιας μακράς επιχειρηματικής διαδρομής άνοιξε τον περασμένο Ιούλιο, όταν η ιστορική αλευροβιομηχανία Μύλοι Λούλη άλλαξε την επωνυμία της και επανασυστήθηκε στο κοινό με νέα ταυτότητα. Ήταν στις 11 Ιουλίου όταν στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Μύλοι Λούλη έδωσε τη θέση στη Loulis Food Ingredients. Με μια επωνυμία πιο… φιλική προς τους ξένους, ο όμιλος επιχειρεί να εδραιώσει την παρουσία του στις χώρες του εξωτερικού και να δρέψει όλα τα οφέλη που μπορεί να φέρει κάθε προσπάθεια εξωστρέφειας. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο πρόεδρος του ομίλου, Νίκος Λούλης, η επωνυμία Loulis Food Ingredients «αντικατοπτρίζει συνολικά την ταυτότητα της εταιρείας», η οποία από το 2015 έχει εντάξει στο δυναμικό της την Kenfood ΑΒΕΕ και πλέον σήμερα παράγει, συσκευάζει και διανέμει πολλά προϊόντα, εκτός από τα άλευρα. Πλέον, η Loulis Food Ingredients αγκαλιάζει όλα τα brands που έχει ο όμιλος και πιο συγκεκριμένα το Μύλοι Λούλη για τα άλευρα προς επαγγελματίες του χώρου τροφίμων, το Μύλοι Αγίου Γεωργίου για τα άλευρα προς καταναλωτές, το Kenfood για τις πρώτες ύλες και τα μίγματα στον χώρο του HORECA, το Easy Bake για τα μίγματα προς καταναλωτές και το Kaizen για τα premium μείγματα για τους αρτοποιούς.

«Η νέα επωνυμία της εταιρείας μας, Loulis Food Ingredients, αντικατοπτρίζει τον μετασχηματισμό που έχει επιτύχει ο οργανισμός μας τα τελευταία χρόνια, από μία εταιρεία αμιγώς παραγωγό αλεύρων, σε μία εταιρεία που παράγει και διαθέτει μια μεγάλη γκάμα από πρώτες ύλες για την αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική. Αυτός ο μετασχηματισμός, μας έχει επιτρέψει να είμαστε πιο εξαγωγικοί, αλλά και πιο κοντά στις σύγχρονες απαιτήσεις της βιομηχανίας τροφίμων, των αρτοποιών αλλά και των καταναλωτών μέσα από τα μίγματα, τα βελτιωτικά αλεύρων, αλλά και τις άλλες πρώτες ύλες που σήμερα παράγουμε και διαθέτουμε», δήλωνε πριν μερικούς μήνες ο κ. Λούλης, εξηγώντας παράλληλα πως η ονομασία Μύλοι Λούλη θα εξακολουθήσει να υπάρχει στην εταιρεία και θα είναι το brand name για όλα τα επαγγελματικά προϊόντα αλεύρου.

Η Μύλοι Λούλη θεωρείται μια από τις μακροβιότερες ελληνικές εταιρείες με ιστορία από το μακρινό 1782. Μέσα στα 240 ολόκληρα χρόνια της ιστορίας της «ανδρώθηκαν» επτά γενιές μυλωνάδων, μετεξελίσσοντας σταδιακά την επιχείρηση σε έναν πολύ ισχυρό όμιλο. Σήμερα η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία με τέσσερις υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής στη Σούρπη, το Κερατσίνι, τη Θήβα και το Toshevo.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

«Στήνει» marketplace η Leroy Merlin - Tα νέα dark stores και οι επενδύσεις των 115 εκατ. ευρώ σε 15 χρόνια

Όλες οι ειδήσεις

12:41

TSMC: Αύξηση εσόδων 52% τον Νοέμβριο για τη μεγαλύτερη παραγωγό ημιαγωγών στον κόσμο

12:38

Χρήσιμες συμβουλές και λίστα με τα απαραίτητα για μια οργανωμένη και ομαλή μετακόμιση

12:35

Δένδιας: Η Ελλάδα δραστηριοποιείται για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων σε Πόντο και Μικρά Ασία

12:28

Αγορά ακινήτων: Δύο μεγάλες ευκαιρίες στην Πάρο

12:25

Γιατί η JP Morgan αρχίζει να «βλέπει» καλύτερα την Ελλάδα - Ξεχωρίζει την Alpha Bank

12:22

Οικονόμου για παρακολουθήσεις: Θεσμικά η κυβέρνηση αντιμετώπισε το πρόβλημα - Ανέλαβε τις πολιτικές ευθύνες

12:22

Στην Πολωνία οι περισσότερες εγκρίσεις προστασίας Ουκρανών προσφύγων τον Οκτώβριο 

12:21

IKEA και Sonos προσθέτουν στη σειρά SYMFONISK ένα κομψό WiFi ηχείο-φωτιστικό δαπέδου

12:16

Λιγότερα αυτοκίνητα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά το Νοέμβριο, περισσότερες μοτοσυκλέτες

12:10

Πτώση της βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα τον Οκτώβριο

12:05

Energean: Σταθερά στο πλευρό της ομάδας μπάσκετ του ΑΟΚ με αμαξίδια

12:00

Πληθωρισμός: Βραδύτερη άνοδος τιμών κατά 8,5% τον Νοέμβριο λόγω ρεύματος, αερίου - Μεγάλες ανατιμήσεις σε καταναλωτικά είδη

11:57

Πούτιν: Η επιθυμία της Δύσης για κυριαρχία στον κόσμο αυξάνει τους κινδύνους σύγκρουσης

11:53

Ηλεκτροκίνηση: «Άνοιγμα» ζημιών για την κινεζική Li Auto, παρά τις αυξημένες τιμές

11:45

Intertech: Αυξήθηκαν τα EBITDA στο εννεάμηνο του 2022

11:40

Έκτακτο επίδομα σε ένστολους: Στη Βουλή η τροπολογία

11:40

ΟΛΘ: Μικρή αύξηση εσόδων και πτώση κερδών για το 9μηνο του 2022

11:26

Ρεκόρ με πάνω από 1.000 αιτήσεις για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 2022

11:24

H Tesla μειώνει την παραγωγή οχημάτων στο mega εργοστάσιο της Σαγκάης για τον Δεκέμβριο

11:19

Βankman-Fried: Δεν απάντησε στο αίτημα της Γερουσίας για κατάθεση - Ενισχύεται η «οσμή» του σκανδάλου για την FTX

11:15

Αποθέωση NYT για Κάλυμνο: Διεθνές πρότυπο ανάπτυξης στον αναρριχητικό τουρισμό

11:14

Καραμανλής: Η ΝΔ πηγαίνει στις εκλογές ενωμένη

11:09

Τουρκία: Στις φλόγες πολυτελές ξενοδοχείο στο Βόσπορο

11:03

TotalEnergies: Αποσύρει τα στελέχη της από τη ρωσική Novatek - Πρόβλεψη για ζημιές 3,7 δισ. δολαρίων 

11:02

Κικίλιας: Ο τουρισμός παίρνει τα εύσημα από την ελληνική κοινωνία

10:54

Νομοσχέδιο για ΕΥΠ: Ονομαστική ψηφοφορία ζητά και ο ΣΥΡΙΖΑ

10:52

ΔΥΠΑ: Προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων για την πρόσληψη 60 εργασιακών συμβούλων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

10:46

Οι ξένοι οίκοι «χτίζουν» το επενδυτικό story και «σπρώχνουν» υψηλότερα το Χρηματιστήριο

10:44

ΕΛΤΟΝ: Αύξηση στα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων 95,11% στο 9μηνο του 2022

10:42

Banco Santander: Πρόστιμο 107,7 εκατ. στερλινών για αναποτελεσματικούς ελέγχους για «μαύρο χρήμα»