ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ξεκινάει σήμερα η δημόσια πρόταση, λήγει 26 Ιουλίου – Το ομόλογο και η στρατηγική

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ξεκινάει σήμερα η δημόσια πρόταση, λήγει 26 Ιουλίου – Το ομόλογο και η στρατηγική
Στα 1,75 ευρώ ανά μετοχή το τίμημα. Ποια θα είναι η στρατηγική του ομίλου μετά και το deal με τη Motor Oil. Τι αναφέρεται στο πληροφοριακό δελτίο για projects, τομείς δράσης, εξόφληση ομολόγου και μετόχους.

Από σήμερα Παρασκευή 24.06.2022 έως και τις 26.07.2022 θα διαρκέσει η περίοδος αποδοχής για την προαιρετική δημόσια πρόταση που υποβάλει η Ελλάκτωρ με προσφερόμενη τιμή 1,75 ευρώ ανά μετοχή, με σύμβουλο την Goldman Sachs Europe SA. Χτες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, δυνάμει της από 23.06.2022, απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αναφορικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα ακόλουθα:

(α) Η ΜΣΧΤ κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι (6) μηνών πριν από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή από την 06.05.2022, ανέρχεται σε ένα ευρώ και τριάντα τρία λεπτά του ευρώ (€ 1,33), (β) Η υψηλότερη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή τα Συντονισμένα Πρόσωπα ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του Προτείνοντος ή σε συντονισμό με τον Προτείνοντα απέκτησε, κατά τη διάρκεια των 12 μηνών πριν από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης ήταν ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά του ευρώ (€1,70) ανά μετοχή.

O Προτείνων ενημέρωσε εγγράφως κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ότι θα προβεί στη Δημόσια Πρόταση προς τους Μετόχους για την αγορά των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και υπέβαλε το σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου. Κατόπιν των ανωτέρω, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 06.05.2022.

Κατά την ίδια ημερομηνία, ήτοι στις 06.05.2022, η Reggeborgh Invest B.V. συνήψε συμφωνία πλαίσιο με την ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Το κύριο αντικείμενο της συμφωνίας πλαίσιο είναι να μεριμνήσουν τα μέρη ώστε η Εταιρεία να πωλήσει και να μεταβιβάσει, εντός της επόμενης διετίας, το 75% του τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Εταιρείας στην ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ή σε θυγατρική της τελευταίας.

Η Reggeborgh Invest B.V., Πρόσωπο που ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατείχε κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης άμεσα εκατόν έξι εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα πέντε (106.275.775) Μετοχές, που αντιπροσώπευαν κατά προσέγγιση τριάντα κόμμα πεντακόσια είκοσι δύο τοις εκατό (30,522%) του πλήρως καταβεβλημένου κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατά την ίδια ημερομηνία (06.05.2022), ο Προτείνων δεν κατείχε Μετοχές με δικαιώματα ψήφου. Ο Προτείνων απευθύνει την παρούσα Δημόσια Πρόταση προς όλους τους Μετόχους αναφορικά με το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι διακόσια σαράντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα έξι χιλιάδες και διακόσιες τριάντα 241.916.230 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 69,5% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. έχει ανακοινώσει ότι δεν σκοπεύει να προσφέρει τις Μετοχές τις οποίες απέκτησε στις 06.05.2022. Ως βασικοί μέτοχοι αναφέρονται οι REGGEBORGH INVEST B.V. με 30,522%, ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με 29,87% και Atlas N.V. με 9,798%.

Ποια είναι η Reggeborgh Invest B.V.

Ο Προτείνων είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία έχει συσταθεί στις 07.10.2019 σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας με καταστατική έδρα το Rijssen, Ολλανδία, και γραφεία στο Reggesingel 12, 7461 BA Rijssen, Ολλανδία. Ο Προτείνων είναι 100% θυγατρική της Reggeborgh Invest B.V. Η Reggeborgh Invest B.V. δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπό την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3556/2007 και δεν ελέγχει οποιαδήποτε άλλη οντότητα (ή οντότητες) που να έχει άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή στην Εταιρεία.

Ο Προτείνων είναι μια ολλανδική ιδιωτική επενδυτική εταιρεία, η μοναδική του δραστηριότητα πρόκειται να είναι η απόκτηση μετοχών στην Εταιρεία και δεν διαθέτει συμμετοχές σε άλλες εταιρείες. Ο Προτείνων είναι μέρος του ομίλου Reggeborgh, μιας οικογενειακής επιχείρησης με μακρά ιστορία που ανήκει στην οικογένεια Wessels. Ο όμιλος Reggeborgh ιδρύθηκε το 1990 και στηρίχθηκε στη γνώση και την εμπειρία στις αγορές κατασκευών και υποδομών στην Ολλανδία και στο εξωτερικό. Ο όμιλος Reggeborgh έχει έκτοτε επεκταθεί στην ανάπτυξη ακινήτων, στις υποδομές τηλεπικοινωνιών (οπτικές ίνες), στην ιατρική έρευνα, την ενέργεια, τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

Σημαντικές επενδύσεις πλειοψηφίας του ομίλου Reggeborgh περιλαμβάνουν την 100% συμμετοχή στη Royal VolkerWessels B.V. (με έσοδα άνω των € 6 δις), την 100% συμμετοχή στη Reggeborgh Vastgoed B.V. (χαρτοφυλάκιο ακινήτων άνω του €1,1 δις), τη συμμετοχή κατά 82,5% στη μονάδα αποτέφρωσης απορριμμάτων EVI (μετατρέπει σε ετήσια βάση απορρίμματα άνω των 450.000 τόνων σε ηλεκτρική ενέργεια άνω των 350.000 MWh)και την 100% συμμετοχή στην εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων (private equity firm) Larchpoint και στα επενδυτικά της κεφάλαια (funds) (υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των €500εκ). Ο όμιλος Reggeborgh παρέχει επίσης υπηρεσίες οι οποίες συνήθως παρέχονται από ένα οικογενειακό γραφείο του μεγέθους του ομίλου. Ο Προτείνων είναι 100% θυγατρική της Reggeborgh Invest B.V., η οποία είναι ο ανεξάρτητος επενδυτικός βραχίονας του ομίλου Reggeborgh. Η Reggeborgh Invest B.V. ακολουθεί μακροπρόθεσμη στρατηγική και επικεντρώνεται σε έργα που παράγουν αξία, συμπεριλαμβανομένης της παροχής κεφαλαίων ανάπτυξης, αναχρηματοδότησης, πρόσθετων εξαγορών και αποσχίσεων, ενώ βασίζεται σε ισχυρές τοπικές ομάδες διοίκησης.

Με ίδια κεφάλαια η χρηματοδότηση

Ο Προτείνων έχει παράσχει επιβεβαίωση για κεφάλαια ύψους €425 εκατομμυρίων, τα οποία κεφάλαια έχουν τοποθετηθεί σε λογαριασμό μεσεγγύησης (escrow account) στην ING Bank στην Ολλανδία και θα αποδεσμευτούν μόνο για την εξόφληση της πληρωμής των Προσφερόμενων Μετοχών ή Μετοχών που αποκτώνται με άλλο τρόπο ή απαιτείται να αποκτηθούν από τον Προτείνοντα ως αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων πρόκειται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και των δικαιωμάτων με ίδια κεφάλαια.

Επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία

Η Reggeborgh Invest B.V. είναι επενδυτής στην Εταιρεία από το πρώτο τρίμηνο του 2020 και στηρίζει το τρέχον διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας στην επίτευξη του μακροπρόθεσμου στρατηγικού του πλάνου. Ο Προτείνων πιστεύει ακράδαντα στη δυναμική των διαφόρων δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου της Εταιρείας. Δυναμική η οποία - κατά τη γνώμη του Προτείνοντος - έχει ανασχεθεί από την αδύναμη χρηματοοικονομική δομή της Εταιρείας μέχρι σήμερα.

Ειδικότερα, ο Προτείνων και η Reggeborgh Invest B.V. στηρίζουν την υφιστάμενη επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας ως προς τους βασικούς τομείς δραστηριοτήτων (εκτός από τον τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ο οποίος πρόκειται να μεταβιβαστεί):

  • Κατασκευές: Αποδέσμευση από ορισμένες μη κερδοφόρες διεθνείς δραστηριότητες και εστίαση της προσοχής στις αγορές όπου η Εταιρεία έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην εκτέλεση έργων και διατηρεί ισχυρές ανταγωνιστικές θέσεις και όπου η μακροπρόθεσμη εικόνα διαγράφεται ευνοϊκή.
  • Παραχωρήσεις: Επιλεκτική και στοχευμένη συμμετοχή σε νέα κερδοφόρα έργα και σε υφιστάμενα έργα που θα επαναπαραχωρηθούν.
  • Ανάπτυξη Ακινήτων: Επέκταση του τομέα ακινήτων σε νέα έργα (συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων δικαιωμάτων ανάπτυξης) προκειμένου να κεφαλαιοποιήσει την ανάκαμψη στον τομέα των ακινήτων.
  • Περιβάλλον: Επέκταση του τομέα περιβάλλοντος σε νέα έργα λόγω των θετικών εξελίξεων στον τομέα.

Εξόφληση ομολόγου

Ο Προτείνων πιστεύει ότι η σχεδιαζόμενη πώληση του 75% του τμήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Εταιρείας στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. θα βελτιώσει σημαντικά την οικονομική θέση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της πιθανής πρόωρης εξόφλησης του ομολόγου υψηλής απόδοσης (high yield bond), η οποία θα ενδυναμώσει την χρηματοοικονομική και στρατηγική ευελιξία του Ομίλου της Εταιρείας για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων επιδιώξεών του. Για τον σκοπό αυτό, η Reggeborgh Invest B.V. συνήψε συμφωνία πλαίσιο (framework agreement) με την Motor Οil.

Το στρατηγικό πλάνο

Ο Προτείνων πιστεύει ότι μετά τη σχεδιαζόμενη πώληση στη Motor Oil του 75% του τμήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Εταιρείας, η Εταιρεία θα είναι σε θέση να αναπτύξει και να εξελίξει τις υπόλοιπες δραστηριότητές της (στις περισσότερες εκ των οποίων η Reggeborgh Invest B.V. έχει βαθιά εμπειρία και κατάρτιση λόγω των προηγούμενων επενδύσεών της και του ιστορικού της) με συγκροτημένο και κερδοφόρο τρόπο, προκειμένου να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους της.

Καθώς η περιουσιακή και χρηματοοικονομική δομή της Εταιρείας θα αλλάξει σημαντικά μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 75% του τμήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η Reggeborgh Invest B.V. και ο Προτείνων αναμένουν το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας να καταρτίσει ένα νέο τριετές στρατηγικό πλάνο για την Εταιρεία με στόχο τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για όλους τους Μετόχους. Ένα βασικό στοιχείο του νέου στρατηγικού πλάνου θα είναι η μελλοντική κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου της Εταιρείας.

Οι αναθεωρήσεις πλάνων

Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αναμένεται να παρουσιάσει το νέο στρατηγικό πλάνο κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2022.

Καθώς η Εταιρεία αναμένεται να μηδενίσει σχεδόν τις οφειλές της μετά τη σχεδιαζόμενη πώληση του 75% του τμήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο Προτείνων θεωρεί ότι ειδικά η κεφαλαιακή διάρθρωση της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και της REDS ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ ενδέχεται να χρειαστεί να αναθεωρηθεί, ενώ τα υφιστάμενα σχέδια για την AΚΤΩΡ Α.Ε. δεν αναμένεται να μεταβληθούν σημαντικά.

Ο Προτείνων πιστεύει ότι η σημαντικά βελτιωμένη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας θα είναι επωφελής για την κερδοφόρα ανάπτυξη της Εταιρείας στο μέλλον.

Η σχεδιαζόμενη πώληση του 75% του τμήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη MotorOil σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με την περιουσιακή δομή της Εταιρείας και, προκειμένου να δημιουργηθεί μια μετοχική σύνθεση που θα στηρίξει την Εταιρεία στο μέλλον, ο Προτείνων προέβη σε προαιρετική δημόσια πρόταση για τις μετοχές της Εταιρείας που δεν κατέχει ακόμη ο ίδιος ή τα Συντονισμένα Πρόσωπα. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα σε όσους Μετόχους δεν στηρίζουν τις προτεινόμενες αλλαγές στην περιουσιακή δομή του Ομίλου της Εταιρείας να αποεπενδύσουν από την Εταιρεία αποδεχόμενοι τη Δημόσια Πρόταση. Η προαιρετική Δημόσια Πρόταση γίνεται με όρους και προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και σε μια υποχρεωτική δημόσια πρόταση. Ο Προτείνων δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider