Πώς είδαν οι αναλυτές το νέο σχεδιασμό της Τράπεζας Πειραιώς - Έρχεται σταδιακό re-rating

Ανδρέας Βελισσάριος
Μοιράσου το
Πώς είδαν οι αναλυτές το νέο σχεδιασμό της Τράπεζας Πειραιώς - Έρχεται σταδιακό re-rating
Στο αναθεωρημένο τετραετές business plan της Τράπεζας Πειραιώς, στέκονται ιδιαιτέρως οι αναλυτές της Goldman Sachs, της JP Morgan, της Optima και της Axia.

Στο αναθεωρημένο τετραετές business plan της Τράπεζας Πειραιώς που στοχεύει κυρίως σε απόδοση μέσων ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου στο 6% το 2022 (από περίπου 3% το 2021) που θα ενισχυθεί κοντά στο 8% το 2023, 10% το 2024 και 12% το 2025, στέκονται ιδιαιτέρως οι αναλυτές της Goldman Sachs, της JP Morgan, της Optima και της Axia.

Έτσι, η Goldman Sachs επισημαίνει πως μετά τη σημαντική πρόοδο που κατέγραψε η τράπεζα όσον αφορά την απομόχλευση, πλέον μεταβαίνει σταδιακά από τη μείωση του κινδύνου και την εξυγίανση του ισολογισμού της (de-risking) στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της κερδοφορίας. Η Τράπεζα Πειραιώς αναμένει δείκτης αποδοτικότητας ROTE στο 12% το 2025 (όπως αναφέρθηκε παραπάνω), σημαντικά αυξημένο έναντι του 3% κατά το 2021, λόγω (1) των υψηλότερων εσόδων από τόκους NII που βασίζονται σε μια εκτίμηση για αύξηση κατά 25% του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και των υψηλότερων επιτοκίων, (2) υψηλότερα έσοδα από προμήθειες με σημαντικότερο τη δυναμική ανάπτυξης που περιγράφεται στο πλαίσιο της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AUM), (3) τον έλεγχο του κόστους τόσο στις δαπάνες προσωπικού όσο και σε λοιπές κατηγορίες και (4) σε χαμηλότερες οργανικές απομειώσεις λόγω της βελτίωσης του δείκτη NPE.

Το guidance για την αποδοτικότητα του δείκτη ROTE είναι οριακά υψηλότερη από τις εκτιμήσεις της Goldman Sachs, καθώς η διοίκηση βλέπει υψηλότερες δυνατότητες βελτιστοποίησης του κόστους και αύξησης των εσόδων από προμήθειες, και από νέες πρωτοβουλίες. Το guidance για τον δείκτη CET1 για 11% - 12% - 13% για την περίοδο 2023 - 2025 είναι σύμφωνο με τις εκτιμήσεις της επενδυτικής τράπεζας.

Goldman

Η Goldman Sachs στέκεται ιδιαίτερα και στο σκέλος της διανομής μερίσματος τα επόμενα χρόνια. Η διοίκηση της Πειραιώς δήλωσε ότι μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο αυτό το 2024 από τα κέρδη του 2023 με τη διανομή μερίσματος να αυξάνεται σταδιακά στο 35% το 2025. Στις προβλέψεις της η Goldman Sachs συνεχίζει να ενσωματώνει το πρώτο μέρισμα από τη χρήση του 2024 (που θα καταβληθεί το 2025) με δείκτη διανομής 20% (δηλαδή, ένα χρόνο αργότερα σε σχέση με το αρχικό guidance της τράπεζας). Οι προβλέψεις του αμερικανικού οίκου για το μέρισμα έχουν βασιστεί σε capital buffers πέραν του δείκτη CET1 του 13%, το οποίο συγκρίνεται με το μέσο στόχο για το δείκτη CET1 13% - 14% των τραπεζών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (CEMEEA).

Σε πέντε σημεία στέκεται από τη δική της μεριά η JP Morgan και πιο συγκεκριμένα: 1) Τα NII αναμένεται να αυξηθούν κατά 4% CAGR σε 1,2 δισ. ευρώ έως το 2025 από 1 δισ. ευρώ το 2021. Ενώ η διοίκηση εξακολουθεί να βλέπει σταθερές προοπτικές ανάπτυξης, με στόχο την εκταμίευση νέων δανείων ύψους 27 δισ. ευρώ με αποτέλεσμα μια καθαρή πιστωτική επέκταση σε 7 δισ. την τετραετία, ο στόχος των 1,2 δισ. ευρώ για το 2025 είναι χαμηλότερος από τον αρχικό στόχο των 1,3 δισ. ευρώ για το 2024. 2) Οι πιο ήπιες προοπτικές ως προς τα καθαρά έσοδα από τόκους αντισταθμίζονται εν μέρει από την ισχυρότερη αύξηση των προμηθειών καθώς και από πιο φιλόδοξους στόχους αποδοτικότητας κόστους, με βάση την πρόσφατη ισχυρή δυναμική. Οι προμήθειες αναμένεται να αυξηθούν κατά 8% CAGR σε 0,5 δισ. ευρώ έως το 2025 από 0,4 δισ. το 2021, ενώ τα κόστη αναμένεται να μειωθούν σε 0,7 δισ. ευρώ από 0,9 δισ. ευρώ πέρυσι, 3) Η διοίκηση βλέπει πως το κανονικοποιημένο κόστος κινδύνου στις 40 μονάδες βάσης το 2025, υποχωρώντας σταδιακά από το υποκείμενο επίπεδο των 70 μονάδων βάσης το 2021. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα συνολικές προβλέψεις 0,2 δισ. ευρώ το 2025, από 0,4 δισ. ευρώ πέρυσι, 4) Συνολικά, η διοίκηση στοχεύει να αυξήσει τα καθαρά έσοδα από 0,2 δισ. ευρώ το 2021 σε 0,7 δισ. ευρώ το 2025, με αποτέλεσμα ένα βιώσιμο δείκτη ROTE στο 12%, 5) Ο δείκτης FL CET1 αναμένεται να φτάσει στο 10% περίπου μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους από το τρέχον κατώτατο σημείο του 9% περίπου, με την τράπεζα να στοχεύει να προσφέρει μια ποσοστιαία μονάδα βελτίωσης κάθε χρόνο ώστε να φτάσει στο 13% τελικά το 2025.

Η Optima Bank αναφέρει πως το νέο business plan βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α) υψηλότερη πιστωτική επέκταση και διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, β) συγκράτηση του κόστους και γ) βελτίωση της δυναμικής της ποιότητας του ενεργητικού. Η Διοίκηση βρίσκεται σε συζητήσεις με τις ρυθμιστικές αρχές και σκοπεύει να διανείμει μέρισμα στη χρήση του 2024, υποθέτοντας μια διανομή μερίσματος 20% επί των καθαρών κερδών του 2023 και περίπου 35% διανομή μερίσματος επί των κερδών του 2024.

Η Optima θεωρεί πως το αναθεωρημένο business plan της Πειραιώς είναι φιλόδοξο αλλά εφικτό σε επίπεδο υλοποίησης. Σημειώνει επίσης ότι οι οικονομικοί στόχοι είναι ελαφρώς καλύτεροι σε σύγκριση με το consensus και τις εκτιμήσεις της Optima κυρίως λόγω των καλύτερων προμηθειών, των χαμηλότερων λειτουργικών δαπανών και των χαμηλότερων προβλέψεων. Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά κέρδη του 2023 και του 2024 είναι περίπου 10% και 30% πάνω από το consensus. Είναι σημαντικό, όσον αφορά τα κεφάλαια, που ήταν το κύριο μέλημα της Optima, πως η διοίκηση υποστήριξε ότι θα ξεπεράσει την απαίτηση SREP σε όλες τις περιόδους με μεγάλη διαφορά (100 - 150 μονάδες βάσης) και κατά 60 μονάδες βάσης το 2023. Όσον αφορά την αποτίμηση, η τράπεζα διαπραγματεύεται περίπου 0,3x το δείκτη TBV για το 22-23, το οποίο είναι κατά περίπου 35% σε σχέση με τις εγχώριες τράπεζες και πάνω από 50% discount σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Η Optima εκτιμά ότι θα υπάρξει ένα σταδιακό re-rating, καθώς η διοίκηση θα υλοποιεί τους στόχους του επιχειρηματικού της σχεδίου.

Από την πλευρά της η Axia, επισημαίνει ότι η διοίκησης της τράπεζας διαθέτει ένα αξιοσημείωτο ιστορικό, αναφορικά με φιλοδοξίες που τίθενται σε επίπεδο στόχων ή και υπεράνω αυτών, με την αναθεώρηση του σχεδιασμού της να αποτελεί μια φυσική εξέλιξη του «Sunrise». Σύμφωνα με το νέο στόχο για τα ενσώματα ίδια κεφάλαια του 2024, η Πειραιώς διαπραγματεύεται στο 0,29x για ένα ROTE της τάξης του 10%. Υπάρχει περιθώριο για θετικές προσαρμογές από το consensus κυρίως για τις προμήθειες (consensus 10% κάτω το 2023-24), τα λειτουργικά έξοδα (consensus 13% χαμηλότερα) και το κόστος κινδύνου. Η τελική γραμμή για το 2025 (που θα πρέπει να αποτελεί μια καθαρή χρονιά) δείχνει μια διαφορά 0,1 δισ. ευρώ μεταξύ Πειραιώς και consensus. Συνολικά, η εικόνα της Axia για το 2022 - 2024 ως προς τα κέρδη της τράπεζας είναι κατά μέσο όρο κατά 9% χαμηλότερα από τους στόχους της Πειραιώς. Επιπλέον, όπως σημειώνει, η Πειραιώς είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που εισάγει στόχο απόδοσης των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων πάνω από το επίπεδο του 10% (περίπου 12% το 2025 στην περίπτωσή τους). Ο λόγος κόστους προς έσοδα του ομίλου στοχεύει να φτάσει σε επίπεδα χαμηλότερα του 40% έναντι 59% το 2021. Από την άλλη πλευρά, η «επιθετική τροχιά» του πληθωρισμού παραμένει μια απειλή για τους στόχους του ομίλου. Να σημειωθεί πως Τράπεζα Πειραιώς έχει εκτιμήσει πως ο πληθωρισμό θα κινηθεί στο 7% περίπου για το φέτος και περίπου στο 2% ετησίως για το 2023 - 2025.

Οι προμήθειες αναμένεται να αυξηθούν με CAGR 2022 - 2025 περίπου, 9%. Αν και αυτό φαίνεται υψηλό με μια πρώτη ματιά, στηρίζεται σε εσωτερικές προσπάθειες όπως η αλλαγή στρατηγικής όσον αφορά την ανάπτυξη του AUM (πρόσφατη εξαγορά της Iolcus από την Πειραιώς με 1 δισ. ευρώ AUM), ευκαιρίες cross-selling, προμήθειες στο σκέλος του δανεισμού, τραπεζικές συναλλαγές (ενισχυμένη από τις πρωτοβουλίες ψηφιακής τραπεζικής) και το real estate μέσω της πρόσφατης εξαγοράς της Trastor. Ως αποτέλεσμα, η διοίκηση φάνηκε σίγουρη για την επίτευξη (και ενδεχομένως την υπερβολική παράδοση) των στόχων των προμηθειών του ομίλου.

Τα μερίσματα αποτελούν πλέον μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου, όπως τονίζει η Axia. Η πρόβλεψη διανομής είναι πιθανό να εξεταστεί. Για πρώτη φορά από το 2007, η Πειραιώς εξετάζει το ενδεχόμενο διανομής μερίσματος σε μετρητά. Όπως έχει διαμορφωθεί, το σχέδιο είναι να διανεμηθεί το 35% των κερδών του 2024 κερδών το 2025. Ενώ η διανομή κεφαλαίου εξαρτάται από τις εγκρίσεις των ρυθμιστικών αρχών, σημειώνουμε ότι η Πειραιώς, θεωρητικά, θα ήταν σε άνετη θέση να αρχίσει να διανέμει μερίσματα από τα κέρδη του 2023 αντ’ αυτού (ένα χρόνο μετά την Eurobank και την Εθνική Τράπεζα και σύμφωνα με την Alpha Bank), καθώς θα παρουσιάζει μονοψήφιο δείκτη NPE, θα παράγει κεφάλαια με ρυθμό περίπου 100 μονάδων βάσης ετησίως, με στόχος για δείκτη fully loaded CET1 στο 11% περίπου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

17:39

Ρωσία: Οι αρχές υπόσχονται να διορθώσουν τα "λάθη" αφού επιστράτευσαν ηλικιωμένους, ασθενείς και... μαίες

17:24

ΗΑΕ: Τα Εμιράτα θα εφοδιάσουν τη Γερμανία με LNG και ντίζελ

17:00

Focus σε μόλις 10 επαγγέλματα κάνουν οι 15χρονοι μαθητές - Η λίστα με τις προτιμήσεις τους

16:48

Γεωργιάδης: Εντός της εβδομάδας θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα επιχειρηματικά πάρκα

16:41

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Μαραθώνα

16:37

Meteo: Πιθανότητα ασθενών βροχών αύριο στα βορειοδυτικά τη Δευτέρα

16:30

Πολωνία: Ακυρώθηκαν οι συναυλίες του Ρότζερ Γουότερς λόγω δηλώσεών του για τον πόλεμο στην Ουκρανία

16:20

Ιράν: Το ΥΠΕΞ κάλεσε για "εξηγήσεις" τους πρεσβευτές της Βρετανίας και της Νορβηγίας

16:11

Ουκρανία: Νέες επιθέσεις στην Οδησσό με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ιρανικής κατασκευής

16:03

Όλυμπος: Σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης δύο τραυματιών

15:58

Μπερλουσκόνι: Θα είμαι ο σκηνοθέτης της επόμενης κυβέρνησης

15:44

Ρωσία: Η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Ζαπορίζια

15:31

Τι καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ, τη ΔΥΠΑ και τον ΟΠΕΚΑ, έως τις 30 Σεπτεμβρίου

15:19

Ενεργειακή και γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας - Τι σηματοδοτούν τα εγκαίνια του IGB

15:13

Θεσσαλονίκη: Επιτακτική ανάγκη ο ψηφιακός γραμματισμός των νέων, τονίστηκε σε διημερίδα του προγράμματος CommuniTIES

15:07

Καλαφάτης: Παρά την ενεργειακή κρίση, προχωράμε για μια σύγχρονη Θεσσαλονίκη

15:03

Ουκρανία: Η φιλορωσική διοίκηση της Χερσώνας κατηγορεί τον ουκρανικό στρατό για βομβαρδισμό ξενοδοχείου

15:01

Ηράκλειο: Εξιχνιάστηκαν έξι κλοπές-διαρρήξεις

14:57

Iταλία: Στο 19, 09% η συμμετοχή στις κάλπες στις 12:00 - Ουρές στα τμήματα στη Ρώμη

14:48

Επενδύσεις άνω των 5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα από κολοσσούς στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας

14:34

Κεντρικές Τράπεζες: Ταχύτερες και μεγαλύτερες οι αυξήσεις των επιτοκίων διεθνώς

14:25

Βρετανία: Τι μέλλει γενέσθαι για τη Γηραιά Αλβιώνα

14:21

Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε στη Δυτική Όχθη από τις ισραηλινές δυνάμεις

14:15

Τουρκία: Κλιμακώνει την ένταση με νέους ισχυρισμούς για περαιτέρω στρατιωτοκοποίηση των νησιών

14:07

Ειδική ομάδα της ΜΥΑ του λιμενικού στις έρευνες στη λίμνη των Κρεμαστών για τον εντοπισμό της 48χρονης αγνοούμενης

14:02

Σε αναζήτηση εργατικών χεριών οι ελαιοπαραγωγοί της Φθιώτιδας

13:59

Στη Σκόπελο ο Χρ. Στυλιανίδης

13:48

Θεσσαλονίκη: Παγίδευσαν ΑΤΜ και υπέκλεψαν στοιχεία τουλάχιστον 665 τραπεζικών καρτών

13:42

Ισπανία: Θετικός στην Covid-19 ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ

13:30

Δένδιας: Επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών εφικτή εάν η Τουρκία αποδεχόταν το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας