Ελλάδα
10-11-2021 | 12:39

Trastor: Από τις 12/11 στο ταμπλό οι νέες μετοχές μετά την ΑΜΚ

Newsroom
Μοιράσου το
Trastor: Από τις 12/11 στο ταμπλό οι νέες μετοχές μετά την ΑΜΚ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Από τις 12 Νοεμβρίου ξεκινά στο ταμπλό η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Trastor από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η τιμή εκκίνησής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26 Απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στην μερίδα του δικαιούχου στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Υπενθυμίζεται ότι  η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 21/04/2021, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 36.645,50 ευρώ και συγκεκριμένα την ισόποση κεφαλαιοποίηση του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)». 

Δυνάμει της εν λόγω αύξησης, εκδόθηκαν 73.291 νέες, κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στον διευθύνοντα σύμβουλο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018.  Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της Εταιρείας δεν είχαν δικαίωμα προτίμησης στην ως άνω αύξηση, καθώς αυτή διενεργήθηκε μέσω κεφαλαιοποίησης του ως άνω αποθεματικού, δηλ. χωρίς την καταβολή νέων εισφορών. 

Για την έκδοση των ως άνω μετοχών δεν απαιτήθηκε δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου καθώς εμπίπτει στην εξαίρεση του άρθρου 1, παρ. 5, περ. (η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129. Οι 73.291 εκδοθείσες νέες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,05% περίπου του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που είναι ήδη εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε  εβδομήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (75.363.785 €), διαιρούμενο σε 150.727.570 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,50 Ευρώ.

Την 03/08/2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ'αριθμ. 87816/03-08-2021 (ΑΔΑ: 9ΚΗΩ46ΜΤΛΡ-ΜΡ8) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. 

H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη Συνεδρίαση του στις 09/11/2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω νέων δωρεάν μετοχών.
 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.