Ελλάδα
04-10-2021 | 08:20

Σε ποιους τομείς εστιάζει η Τεχνική Ολυμπιακή της οικογένειας Στέγγου

Σε ποιους τομείς εστιάζει η Τεχνική Ολυμπιακή της οικογένειας Στέγγου
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Μετά την πώληση των μετοχών των εταιρειών που αναπτύσσονται στο συγκρότημα ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ της Χαλκιδικής η στρατηγική της διοίκησης του ομίλου της Τεχνικής Ολυμπιακής στοχεύει σε μια σειρά από εναλλακτικές δράσεις σε ενέργεια, real estate, ναυτιλία και άλλους χώρους.

Για το επόμενο διάστημα έχει πρωτίστως τους παρακάτω στόχους:

  • Την επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου και εντός και εκτός Ελλάδος στον τουρισμό, στην «πράσινη» ενέργεια και στο Real Estate – Investment and / or Development. Ο Όμιλος στοχεύει στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που διαθέτει σε συνδυασμό με τη τρέχουσα σημαντική ρευστότητα του, επιδιώκοντας την εξεύρεση και εκμετάλλευση επενδυτικών και αναπτυξιακών ευκαιριών στους προαναφερθέντες τομείς.
  • Την αξιολόγηση και συμμετοχή κατά περίπτωση σε επενδυτικά σχέδια στον ευρύτερο τομέα της ναυτιλίας 19
  • Την οριστική παραλαβή του δημοσίου έργου στην Ρουμανία που έχει αναλάβει και εκτελεί.
  • Επιπρόσθετα την αξιολόγηση και συμμετοχή κατά περίπτωση σε συγχρηματοδοτούμενα κατασκευαστικά έργα (concession projects or PPP projects).
  • Την μείωση του διοικητικού κόστους, με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων.

Την 01/07/2021 η εταιρεία ίδρυσε την 100% θυγατρική εταιρεία με ονομασία Luxury Life M.I.K.E με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο € 5.000.000. Η εταιρεία θα έχει έδρα τον Δήμο Αλίμου Αττικής, ο δε σκοπός της εταιρείας θα είναι η αγορά, απόκτηση μέσω πλειστηριασμών, εκμίσθωση, λειτουργία ξενοδοχείων και παρόμοιων καταλυμάτων, καταλυμάτων διακοπών και άλλων καταλυμάτων σύντομης διαμονής, αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων, άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία.

Στα πλαίσια της απόκτησης υφιστάμενων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, ο Όμιλος προχώρησε στην ίδρυση της εταιρείας PFC Premier Finance Corporation LTD με έδρα στην Κύπρο η οποία θα δραστηριοποιείται μέσω συμμετοχής που θα επιδιώξει σε ήδη αδειοδοτημένη εταιρεία στην Ελλάδα, στην αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επισημαίνεται ότι, το ενδιαφέρον του Ομίλου για την αγορά αυτή θα αφορά κυρίως τα underlying assets / collaterals. Απώτερος στόχος με την ίδρυση της ανωτέρω εταιρείας, αποτελεί η εκμετάλλευση τυχόν ευκαιριών στην αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων τα οποία θα συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία ενδιαφέροντος του τουριστικού τομέα καθώς και του τομέα real estate. Στον τομέα της ναυτιλίας, ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, χωρίς να αποκλείεται στο μέλλον και η επένδυση του και σε άλλους κλάδους της ναυτιλίας.

Για την δραστηριοποίηση του Ομίλου στον τομέα της ναυτιλίας, έχει ήδη συσταθεί η εγγονή εταιρεία T.O. Shipping LTD., με έδρα στην Κύπρο, η οποία ελέγχεται σε ποσοστό 100% από την εταιρεία T.O. International Holding LTD., θυγατρική εταιρεία σε ποσοστό 100% της Εταιρείας. Στα πλαίσια του ανωτέρω, η εγγονή εταιρεία T.O Shipping LTD., συμμετέχει σε συνεργασία με άλλες εταιρείες / επενδυτές (equity partners), στην σύσταση εταιρειών οι οποίες στην συνέχεια αποκτούν συμμετοχή (πλειοψηφική ή/και μειοψηφική, άμεση ή/και έμμεση) σε νεοσύστατη πλοιοκτήτρια εταιρεία η οποία και προχωρά στην απόκτηση του κάθε πλοίου. Στρατηγική επιλογή του Ομίλου στα πλαίσια της δραστηριοποίησης του στον τομέα της ναυτιλίας είναι να εκμεταλλευτεί τις τυχόν ευκαιρίες που θα του παρουσιαστούν στην απόκτηση επιπλέον πλοίων προκειμένου αυτή η απόκτηση να επιφέρει τη δημιουργία ικανοποιητικών προσόδων για τον Όμιλο από την εκμετάλλευση του πλοίου και τις εκάστοτε συμφωνίες ναύλων σε συνδυασμό με ενδεχόμενη μελλοντική κερδοφόρα μεταπώλησή του.

Όπως αναφέρεται, η Τεχνική Ολυμπιακή έχει δημιουργήσει έναν ισχυρό άξονα διαχείρισης συμμετοχών που δραστηριοποιείται πλέον στα εξής:

· Στη διαχείριση, εκμετάλλευση και έμμεσα στην κατασκευή μαρίνων μέσω των εταιρειών ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ και ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ. · Στον κλάδο των κατασκευών REAL ESTATE του τομέα των επενδύσεων ακινήτων, μέσω της συμμετοχής της στις εταιρείες ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ στην Ελλάδα, EUROROM CONSTRUCTII SRL στη Ρουμανία.

· Στον κλάδο των κατασκευών, μέσω της θυγατρικής της ΤΟ CONSTRUCTION ΑΕ. Η εν λόγω εταιρεία διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης, το οποίο κατείχε η ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ και εισφέρθηκε σε αυτή μαζί με τον κατασκευαστικό κλάδο κατά τη διάσπαση της.

· Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ αποτελεί τον νευραλγικό κόμβο του Ομίλου καθώς παρακολουθεί και συντονίζει όλες τις εταιρείες, καθορίζει και επιβλέπει τους στόχους και τα έργα που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν, εξασφαλίζει την οργανική και λειτουργική συνέργεια των διαφόρων κλάδων.

Εντός του τέταρτου τριμήνου του 2020, ο Όμιλος μέσω της θυγατρικής του εταιρείας T.O. SHIPPING LTD προέβη στην διαδοχική αγορά εταιρικών μεριδίων μη εισηγμένων εταιρειών στον κλάδο της ναυτιλίας, όπου κάθε συμμετοχή αφορά σε εταιρεία που διαθέτει και εκμεταλλεύεται ένα πλοίο (τύπου Container). Ο Όμιλος διατηρεί μειοψηφική συμμετοχή 15% στις εν λόγω εταιρείες και έχει αμετάκλητα επιλέξει να τις διατηρεί στην εύλογη αξία μέσω των Λοιπών Συνολικών Εσόδων, καθώς ο Όμιλος θεωρεί ότι αποτελούν στρατηγικής σημασίας επενδύσεις. Εντός της χρήσης 2021, ο Όμιλος έχει λάβει μέρισμα από τις εν λόγω επενδύσεις ύψους € 211 χιλ. Κατά την 30/06/2021 οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους αποτιμήθηκαν σε εύλογες αξίες, από την αποτίμηση αυτή προέκυψε μεταβολή στην αξία των συμμετοχικών τίτλων ποσού € 17.138 χιλ., η οποία επηρέασε το αποθεματικό αποτίμησης συμμετοχών. Ό Όμιλος έλαβε το ποσό των € 1.506 ως επιστροφή κεφαλαίου λόγω του ότι οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχει έλαβαν νέο δανεισμό.

Οι Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις του Ομίλου ποσού € 9.879 χιλ. αφορούν κυρίως στην αναγνώριση απαιτήσεων από κατατασκευαστικά συμβόλαια κυρίως με το Ελληνικό Δημόσιο, για τις οποίες υπάρχουν είτε διαφωνίες με το Ελληνικό Δημόσιο είτε καθυστερήσεις στις πληρωμές με αποτέλεσμα η Διοίκηση του Ομίλου ,προς προάσπιση των δικαιωμάτων της, παράλληλα με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για επίλυση των διαφόρων θεμάτων σε Διοικητικό επίπεδο, η εταιρεία, έχει κινηθεί και δικαστικά . Να σημειωθεί ότι οι δικαστικές διεκδικήσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου είναι πάντοτε έντοκες όμως τα εμφανιζόμενα ποσά στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου αφορούν τα διεκδικούμενα ποσά κεφαλαίου. Η παρουσίαση ως μακροπρόθεσμες απαιτήσεις οφείλεται στη μεγάλη καθυστέρηση στην διευθέτηση των υποθέσεων. Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Μητρικής , ποσού € 3.746 χιλ. , αφορούν κυρίως απαιτήσεις από θυγατρική εταιρείας του Ομίλου.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της περιόδου του Α' εξαμήνου 2021 ανήλθε στο ποσό των € 2,52 εκατ. έναντι € 0,21 εκατ. της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου Α' εξαμήνου 2020.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων - EBITDA) το Α' εξάμηνο του 2021 ήταν ζημιογόνα και ανήλθαν σε € 0,42 εκατ. έναντι κερδών € 0,05 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου 2020.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους το Α' εξάμηνο 2021 διαμορφώθηκαν και αυτά ζημιογόνα και ανήλθαν σε € 2,74 εκατ. έναντι επίσης ζημιών ύψους € 1,62 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο 2020.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.