Ελλάδα
29-09-2021 | 07:59

ΑΒΑΞ: Στα 1,7 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο – Αισιοδοξία για κατασκευές, παραχωρήσεις

ΑΒΑΞ: Στα 1,7 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο – Αισιοδοξία για κατασκευές, παραχωρήσεις
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ εκτιμά ότι το τρέχον έτος θα σημάνει την έξοδο από μία παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας της  κατασκευαστικής δραστηριότητας και ζημιογόνων οικονομικών αποτελεσμάτων, με αναπλήρωση του χαμένου εδάφους του 2020 και επιτάχυνση του ρυθμού εκτέλεσης όλων των παλαιότερων έργων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής ανάκαμψη στον κυκλοφοριακό  φόρτο και τα έσοδα των παραχωρήσεων στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος και είχαν πληγεί το 2020 από  τα διοικητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της επιδημίας του covid‐19. 

Επισημαίνεται ότι στο τέλος του α’  εξαμήνου του 2021, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, δηλαδή το τμήμα των υπογεγραμμένων συμβάσεων κατασκευαστικών έργων που δεν έχει αποτυπωθεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ως προς την παραγωγή εσόδων και εξόδων έφτανε τα €0,65 δις, έναντι €0,98 δις στο τέλος του 2020. Μετά την 30.06.2021, ο όμιλος έχει υπογράψει νέες συμβάσεις σημαντικής αξίας, με μεγαλύτερη εκείνη της νέας Γραμμής 4 του Αττικού Μετρό, ενώ υπάρχουν και συμβάσεις προς υπογραφή. Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω έργα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανέρχεται σε €1,7 δισ. περίπου», αναφέρεται στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του ομίλου ΑΒΑΞ.

Στο Β’ εξάμηνο του 2021, αλλά και στη συνέχεια, αναμένεται με ισχυρή ανάκαμψη της παγκόσμιας και κυρίως της Ελληνικής οικονομίας, με τη βοήθεια της παγκόσμιας επιδημιολογικής βελτίωσης που επιφέρουν τα  εμβολιαστικά προγράμματα, κυρίως στις χώρες του ανεπτυγμένου και του αναπτυσσόμενου κόσμου, αλλά και της  εφαρμογής  στοχευμένων δημοσιονομικών μέτρων στήριξη των πολιτών και της οικονομίας με Ευρωπαϊκούς πόρους. Ηδη, έχουν προχωρήσει εκταμιεύσεις για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της περιόδου 2021‐2026 της  Ελλάδος,  ύψους  €30,9  δισ.,  ενώ  σχηματίζεται  και  ένα  νέο  πακέτο  οικονομικής  στήριξης  αξίας €26  δισ.,  ως  συνέχεια  του  τρέχοντος  ΕΣΠΑ  το  οποίο  ολοκληρώνεται  στο  τέλος  του  2023.  Υπό  αυτό  το  πρίσμα,  ο  Ελληνικός  κατασκευαστικός κλάδος αναμένεται να καταγράψει σημαντική ανάκαμψη στην οικονομική δραστηριότητα, καθώς στα  παραπάνω πακέτα στήριξης  της  Ελληνικής  οικονομίας  περιλαμβάνεται  ένα  μεγάλο  σκέλος που αφορά στη χρηματοδότηση  έργων  υποδομής,  κυρίως  μέσω  Συμπράξεων  Δημοσίου  &  Ιδιωτικού  Τομέα, αλλά και τις Ανανεώσιμες  Πηγές  Ενέργειας,  την  ενεργειακή  διασύνδεση  των  νησιών  και  τις  διάφορες  μορφές  αποθήκευσης  ενέργειας.

Κατασκευή

Όπως σημειώνεται ,ο  κλάδος κατασκευών του Ομίλου συνέχισε να ανακάμπτει και στο α’ εξάμηνο του 2021, μετά την ανάσχεση η οποία καταγράφηκε  στο  μεγαλύτερο διάστημα του 2020 λόγω της  επιβολής περιοριστικών μέτρων  στις  επαγγελματικές δραστηριότητες και  την κυκλοφορία των πολιτών, για  την  αντιμετώπιση  της  πανδημικής  εξάπλωσης του κορωνοϊού covid‐19 και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Η βελτίωση του μείγματος έργων, ιδίως  στη  μητρική  εταιρεία,  με  την  απεμπλοκή  από  παλαιότερα  ζημιογόνα  έργα  στον  Περσικό  Κόλπο, και  η πλήρης αποκατάσταση  της λειτουργίας  των εργοταξίων και  της  διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας, οδήγησαν  σε  αυξημένη  δραστηριότητα  και  βελτιωμένη  κερδοφορία  του  κλάδου  στο  πρώτο  εξάμηνο  του  2021.  Ο  κατασκευαστικός  τομέας  συνεχίζει να εισφέρει πάνω από  τα  τρία  τέταρτα  των συνολικών εσόδων  του Ομίλου, ενώ  τα  διεθνή έργα αύξησαν περαιτέρω  την αναλογία  τους έναντι  των εγχώριων έργων, φτάνοντας στο πρώτο  εξάμηνο  του  2021  το  75%  του  συνόλου  των  εσόδων  του  κατασκευαστικού  τομέα.  Η  συμμετοχή  του  διεθνούς  σκέλους  των κατασκευών στο συνολικό μείγμα εσόδων  του Ομίλου αυξήθηκε ελαφρώς, φτάνοντας  το 59% στο  πρώτο εξάμηνο του 2021, έναντι 57% στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2020 και του 2019.

Στον Κατασκευαστικό  τομέα συνεχίζουν να παρατηρούνται ορισμένες καθυστερήσεις στα υπό εκτέλεση έργα ενώ  παράλληλα  συνεχίζουν  να  καθυστερούν  και  οι  διαδικασίες  των  δημοπρασιών  στις  αναθέσεις  νέων  έργων. Παράλληλα  παρατηρούνται  αυξήσεις  στο  κόστος  των  υλικών  αλλά  και  στο  κόστος  μεταφοράς,  οι  οποίες  στο  εσωτερικό  αντιμετωπίζονται  με  τις  συμβατικές  αναθεωρήσεις  τιμών  ενώ  στο  εξωτερικό,  που  δεν  προβλέπονται  αναθεωρήσεις  τιμών,  οι  όποιες  αυξήσεις  συμπεριλαμβάνονται  στο  κόστος  παραγωγής.  Τα  υφιστάμενα  έργα  του  εξωτερικού  αναμένονται  να  ολοκληρωθούν  εντός  του  2021,  και  επειδή  βρίσκονται  σε  προχωρημένο  στάδιο  ολοκλήρωσης,  οι  επιπτώσεις  των  αυξήσεων  τιμών  σε  υλικά  όπως  τσιμέντο  και  σίδερο  δεν  έχει  σημαντικές  επιπτώσεις.

Παραχωρήσεις 

Στα  αποτελέσματα  Α’  Εξαμήνου  2021  του  Ομίλου  περιλαμβάνεται το μερίδιο κερδών από συγγενείς εταιρείες για τη συμμετοχή του στις παραχωρήσεις, όπως της  Αττικής Οδού, της Γέφυρας Ρίου‐Αντιρρίου, του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, της Ολυμπίας Οδού, κλπ. Στη διάρκεια του Α’ εξαμήνου του 2021, αλλά και στους επόμενους μήνες, ο κυκλοφοριακός φόρτος και τα έσοδα  αυτών των παραχωρήσεων ανέκαμψαν σε σχέση με το 2020, όπου υπήρξε αρνητική επίδραση από την επιβολή  lockdown της οικονομίας και περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία των πολιτών. Τα κυκλοφοριακά δεδομένα  δείχνουν  ότι  η  πορεία  βελτίωσης  συνεχίζεται  και  μετά  το  α’  εξάμηνο,  σταδιακά  προσεγγίζοντας  ή  και  ξεπερνώντας σε ορισμένες περιπτώσεις τα στοιχεία της αντίστοιχης περιόδου προ της πανδημίας. Επισημαίνεται  ότι  οι  παραχωρησιούχες  εταιρείες  των  οποίων  επηρεάστηκαν  αρνητικά  τα  οικονομικά  αποτελέσματα  από  τα  κυβερνητικά μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας, κίνησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες απαίτησης αποζημίωσης  για τα διαφυγόντα έσοδα. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, τα έσοδα και τα μερίσματα αυτών των παραχωρήσεων  αναμένεται να εξελιχθούν σύμφωνα με την οικονομική κατάσταση στη χώρα μας, χωρίς πρόβλημα είσπραξης των  αναμενόμενων μερισμάτων.  Στις  Παραχωρήσεις,  η  σταδιακή  κατάργηση  των  περιορισμών  των  μετακινήσεων  αύξησε  την  κυκλοφορία  στην  Αττική  Οδό,  κατά  4%  το  πρώτο  εξάμηνο  του  2021  σε  σχέση  με  το  αντίστοιχο  εξάμηνο  του  2020,  οδηγώντας  σε  αύξηση  των  εσόδων.

Διαγωνισμός ΕΥΔΑΠ για τη λειτουργία και συντήρηση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυτάλλειας (ΚΕΛΨ)

Μετά από μακρά διαδικασία προσφυγών στον διαγωνισμό που διενεργήθηκε από την ΕΥΔΑΠ το 2019 σχετικά με τη  λειτουργία και συντήρηση του ΚΕΛΨ για 5ετή περίοδο, τον Αύγουστο 2021 το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι  η μόνη παραδεκτή προσφορά κατατέθηκε από την κοινοπραξία Άκτωρ‐Άβαξ‐ ΕΡΓΟΤΕΜ. Εως τώρα, έχουν ανοιχθεί  οι  τεχνικές  προσφορές,  και  εκκρεμεί  το  άνοιγμα  των  οικονομικών  προσφορών  για  την  ολοκλήρωση  του  διαγωνισμού.

Ανάληψη Νέων έργων 

Στη  διάρκεια  του  γ΄  τριμήνου  του  έτους,  ο  Όμιλος  έχει  υπογράψει  μικρό  αριθμό  συμβάσεων  έργων  χαμηλής  συνολικά αξίας, καθώς επίσης τη σύμβαση για την κατασκευή της πρώτης φάσης της Γραμμής 4 του Μετρό Αθηνών, και  συγκεκριμένα  το  τμήμα  Άλσος  Βεΐκου –  Γουδή, ως  επικεφαλής  κοινοπραξίας  με  προσφορά  έκπτωσης  ύψους  12,19% επί προϋπολογισμού €1,8 δις. Επιπλέον, υπάρχει μία σειρά από έργα σημαντικής αξίας που οδεύουν προς  υπογραφή  στο  προσεχές  διάστημα,  αναπληρώνοντας  επαρκώς  το  ανεκτέλεστο  υπόλοιπο  του  Ομίλου  καθώς  επιταχύνεται συνολικά ο ρυθμός εκτέλεσης έργων.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων leasing μειώθηκε στη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2021, ανερχόμενος σε €484,9 εκ την 30.06.2021 έναντι €511,6 εκ στο τέλος του 2020. Οι  μακροπρόθεσμες  υποχρεώσεις  από  ομολογιακά  δάνεια  και  leasing  μειώθηκαν  σημαντικά κατά €34,4 εκ στους πρώτους έξι μήνες του 2021, ανερχόμενες σε €476,3 εκ την 30.06.2021, σύμφωνα  με  το  πρόγραμμα  ταμειακών  ροών.  Αντίστοιχα,  τα  ταμειακά  διαθέσιμα  και  οι  δεσμευμένες  καταθέσεις  του  Ομίλου αυξήθηκαν σε €106,4 εκ την 30.06.2021 από €103,3 εκ στο τέλος του 2020.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2021 διαμορφώθηκαν σε €98,6 εκ έναντι €90,5 εκ  στο τέλος του 2020. Η  λειτουργική  ταμειακή  ροή  του  Ομίλου  ήταν  οριακά  θετική κατά  €0,4  εκ  στο  α’  εξάμηνο  του  2021, παρουσιάζοντας  ουσιαστική  βελτίωση  έναντι  της  εικόνας  της  αντίστοιχης  περιόδου  του  2020  όταν  ο  Όμιλος  παρήγαγε λειτουργική  ταμειακή εκροή ύψους €21,3 εκ. Η επενδυτική  ταμειακή  ροή ανήλθε  σε €41,4 εκ  στο α’ εξάμηνο του 2021, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη μείωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού. Η  ελεύθερη  ταμειακή  ροή  ήταν  θετική  στο  α’  εξάμηνο  του  2021,  με  την  εισροή  να  φτάνει  τα  €41,8  εκ  έναντι  εκροής €1,5 εκ που είχε καταγραφεί στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2020

Στη  διάρκεια  του  α’  εξαμήνου  του  2021,  ο  Όμιλος  υπέγραψε  συμβάσεις  δημόσιων  &  ιδιωτικών  έργων, υπεργολαβιών και υπηρεσιών συνολικού ύψους €62 εκ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.