Επιχειρήσεις | Ελλάδα
02-09-2021 | 08:03

Αναζητείται στρατηγικός εταίρος για την Trade Estates ΑΕΕΑΠ από την Fourlis

Αναζητείται στρατηγικός εταίρος για την Trade Estates ΑΕΕΑΠ από την Fourlis
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Μέσα στους επόμενους μήνες, ειδικότερα εντός του 2022, αναμένει η διοίκηση της Trade Estates, του real estate βραχίονα του ομίλου Fourlis, ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία εξεύρεσης στρατηγικού εταίρου που θα πραγματοποιήσει σημαντική επένδυση στην ΑΕΕΑΠ.

«Υπάρχει δέσμευση της Διοίκησης και είναι σε εξέλιξη πρόγραμμα εξεύρεσης αγοραστή, ενώ, έχουν γίνει ενεργές προσπάθειες να πωληθούν τα περιουσιακά στοιχεία σε τιμή που να είναι λογική σε σχέση με την εύλογη αξία τους. Πιο συγκεκριμένα, έχουν προσληφθεί επαγγελματίες σύμβουλοι παροχής υπηρεσιών εξεύρεσης επενδυτών ενώ οι προχωρημένες συζητήσεις και η ανταλλαγή προσχεδίων συμβατικών κειμένων και λεπτομερών προϋπολογιστικών μεγεθών με συγκεκριμένους πιθανούς επενδυτές, καθ’ όλη την περίοδο από την ημερομηνία πού κατατάξαμε αυτά τα ακίνητα κατεχόμενα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία έως σήμερα, δημιουργούν την πεποίθηση ότι είναι πολύ πιθανή στους επόμενους 6-9 μήνες η εξεύρεση στρατηγικού εταίρου ο οποίος θα πραγματοποιήσει σημαντική επένδυση στην εταιρεία, ώστε τελικά το ποσοστό του Ομίλου να κατέλθει του 50%. Η Διοίκηση παρακολουθεί και θα συνεχίσει να παρακολουθεί την ορθή κατάταξη των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων ως κατεχόμενα προς πώληση σε κάθε περίοδο αναφοράς», αναφέρεται χαρακτηριστικά στις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου της εισηγμένης Fourlis.

Πλέον, μένει να αποδειχθεί πότε θα ολοκληρωθεί το εν λόγω σχέδιο, με την ΑΕΕΑΠ να δρομολογεί την είσοδό της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Να αναφέρουμε ότι, όπως αποκάλυψε χθες το απόγευμα ο πρόεδρος του ομίλου Βασίλης Φουρλής κατά τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου με τους αναλυτές, στόχος είναι η AEΕΑΠ να ενισχυθεί προσεχώς με πρόσθετα ακίνητα αξίας 200 εκατ. ευρώ (πληροφορίες κάνουν λόγο για το project στο Ελληνικό ανάμεσα σε αυτά), ενώ υπό συζητήσεις βρίσκεται ο όμιλος και για άλλα ακίνητα αξίας 100 εκατ. ευρώ.

Την 31/12/2019 ο Όμιλος κατέταξε περιουσιακά στοιχεία του που σχετίζονται με την TRADE ESTATES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, αξίας ποσού 176.1 εκατ. ευρώ στην κατηγορία κατεχόμενα προς πώληση. Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν καταταχθεί προς πώληση αποτελούν μία ενιαία μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών (cash generating unit- CGU) δεδομένου ότι όλα μαζί εισφέρθηκαν στην TRADE ESTATES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και υλοποιήθηκε η έγκριση που έλαβε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για άδεια λειτουργίας. Τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία επιμετρήθηκαν στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της λογιστικής τους αξίας και της εύλογης μείον κόστη ολοκλήρωσης της πώλησης.

Στα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για πώληση περιλαμβάνονται: 

  • Το Κατάστημα ΙΚΕΑ στη Θεσσαλονίκη (το οποίο ιδιοχρησιμοποιείται στον Όμιλο), · Το Κατάστημα ΙΚΕΑ στα Ιωάννινα (το οποίο ιδιοχρησιμοποιείται στον Όμιλο), 
  • Το Κατάστημα ΙΚΕΑ στην Λευκωσία της Κύπρου (το οποίο ιδιοχρησιμοποιείται στον Όμιλο), 
  • Το Κατάστημα ΙΚΕΑ στη Σόφια της Βουλγαρίας (το οποίο ιδιοχρησιμοποιείται στον Όμιλο), 
  • Η εταιρεία διαχείχισης ακίνήτων ΡΕΝΤΗΣ με το εμπορικό κέντρο στην οδό Πειραιώς στην Αθήνα, 
  • Το logistics center στο Σχηματάρι, 
  • Το logistics center στα Οινόφυτα, 
  • Η συμμετοχή στην εταιρεία διαχείρισης ακινήτων MANTENKO AE με ακίνητο στο Ηράκλειο.

Η εκτίμηση της εύλογης αξίας διενεργήθηκε από πιστοποιημένους εκτιμητές τον Φεβρουάριο του 2021 και ήταν ποσού 184.7 εκατ. ευρώ. Κατά την 30/6/2021 η Διοίκηση επιβεβαίωσε τις παραδοχές που είχαν χρησιμοποιηθεί για να διασφαλίσει ότι τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση επιμετρούνται στη χαμηλότερη μεταξύ της λογιστικής τους αξίας και της εύλογης.

Την 12/7/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εταιρειών, της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση της εταιρείας με την επωνυμία «TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» («TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ»), δια εισφοράς αποσχισθέντος κλάδου, δια εισφορών εις είδος και δια καταβολής μετρητών. 

Στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ συμπεριλαμβάνονται όλα τα υφιστάμενα ιδιόκτητα ακίνητα του Ομίλου τα οποία χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της Λιανικής Οικιακού Εξοπλισμού (ΙΚΕΑ), τα κέντρα εφοδιαστικής αλυσίδας στο Σχηματάρι και τα Οινόφυτα, καθώς και επενδυτικό ακίνητο λιανικής του Ομίλου στην Ελλάδα. Σκοπός της TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ είναι να δραστηριοποιηθεί αμιγώς σε ακίνητα λιανικής αγοράς μεγάλης επιφάνειας («Big Bοxes») και υποδομών ηλεκτρονικού εμπορίου, μέσω της απόκτησης νέων ακινήτων και εκτός Ομίλου Fourlis, δημιουργώντας ένα χαρτοφυλάκιο υψηλής ποιότητας και απόδοσης.

Ο Όμιλος αξιοποιεί τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες που σχετίζονται με τη σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «TRADE ESTATES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία», για τη λειτουργία της ως α) Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2778/1999 και β) Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων με εσωτερική διαχείριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4209/2013.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της TRADE ESTATES «περιλαμβάνει και την εξεύρεση στρατηγικού εταίρου ο οποίος θα πραγματοποιήσει σημαντική επένδυση στην ιδρυθησομένη εταιρεία, με ποσοστό που θα ανέλθει τουλάχιστον και πλέον του 50%», αναφέρεται στην εξαμηνιαία οικονομική κατάσταση της Fourlis.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε 173.527.378 ευρώ καλύφθηκε από τους παρακάτω ιδρυτές ως εξής:

α) Από την ανώνυμη εταιρεία «HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» καλύφθηκε ποσό 67.372.856 ευρώ με εισφορά του αποσχισθέντος κλάδου ακινήτων της, που περιλαμβάνει τα ακίνητά της σε Ιωάννινα (ΙΚΕΑ Ιωαννίνων), Θεσσαλονίκη (ΙΚΕΑ Θεσσαλονίκης) και Οινόφυτα, ποσoύ 34.218.053 ευρώ με εισφορά των μετοχών της κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία «Η.Μ. ESTATES CYPRUS LTD» και ποσό ευρώ χιλίων ενός (1,001) με καταβολή μετρητών, ήτοι η παραπάνω ιδρύτρια κάλυψε συνολικό ποσό ευρώ εκατόν ένα εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα μια χιλιάδες εννιακόσια δέκα (101,591,910). Κατόπιν αυτού, η παραπάνω ιδρύτρια συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε ποσοστό 58.50% και ανέλαβε πενήντα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα πέντε (50,795,955) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δυο (2) ευρώ εκάστης.

β) Από τη βουλγάρικη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HOUSEMARKET BULGARIA ΕAD» καλύφθηκε ποσό ευρώ είκοσι εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες επτακόσια ενενήντα δυο (29,425,792) με εισφορά των μετοχών της βουλγάρικης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «TRADE ESTATES BULGARIA EAD». Κατόπιν αυτού, η παραπάνω ιδρύτρια συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε ποσοστό 17.0% και ανέλαβε δεκατέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες δώδεκα χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα έξι (14,712,896) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δυο (2) ευρώ εκάστης.

γ) Από την κυπριακή ανώνυμη εταιρεία «H.M. HOUSEMARKET CYPRUS LIMITED» καλύφθηκε ποσό ευρώ δεκαεπτά εκατομμύρια διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τέσσερα (17,245,694) με εισφορά των μετοχών της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΕΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Κατόπιν αυτού, η παραπάνω ιδρύτρια συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε ποσοστό 9.9% και ανέλαβε οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι δυο χιλιάδες οκτακόσια σαράντα επτά (8,622,847) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δυο (2) ευρώ εκάστης.

δ) Από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «TRADE LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλύφθηκε ποσό ευρώ είκοσι πέντε εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ενός (25,262,981) με εισφορά σε είδος του ακινήτου ιδιοκτησίας της και συγκεκριμένα με τη μεταβίβαση κατά κυριότητα, στη συσταθείσα εταιρεία, του ακινήτου που βρίσκεται στο Σχηματάρι Βοιωτίας, και ποσό ευρώ χιλίων ενός (1,001) με καταβολή μετρητών, ήτοι συνολικά καλύπτει είκοσι πέντε εκατομμύρια διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα δύο (25,263,982). Κατόπιν αυτού, η παραπάνω ιδρύτρια συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε ποσοστό 14.6%, και ανέλαβε δώδεκα εκατομμύρια εξακόσια τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα μία (12,631,991) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δυο (2) ευρώ εκάστης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Fourlis: Οι εκτιμήσεις για το β' εξάμηνο, οι επενδύσεις και το νέο ΙΚΕΑ στην Αθήνα

Fourlis: Αύξηση κατά 155% στα EBITDA το α' εξάμηνο του 2021