Ελλάδα
16-07-2021 | 09:13

Ελλάκτωρ: Γιατί «καίγεται» να κρατήσει την Αττική Οδό

Ελλάκτωρ: Γιατί «καίγεται» να κρατήσει την Αττική Οδό
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Μπορεί ακόμα ο διαγωνισμός για τη νέα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού να έχει ακόμα «ψωμί» μπροστά τους, ωστόσο, το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου της Ελλάκτωρ, βασικής μετόχου, μαζί με την ΑΒΑΞ, της κοινοπραξίας που ελέγχει και λειτουργεί τον αυτοκινητόδρομο, είναι αποκαλυπτικό για το τι… διακυβεύεται αν χαθεί η σύμβαση.

Η σελίδα 22 του ενημερωτικού αναφέρεται στους κινδύνους που σχετίζονται με την υφιστάμενη επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας, όπου ξεχωρίζει η αναφορά ότι η Ελλάκτωρ «βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην κερδοφορία της παραχώρησης της Αττικής Οδού και τυχόν μη ανανέωση της παραχώρησης αυτής μετά το 2024 ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα αποτελέσματα του Ομίλου».

Όπως προκύπτει, σημαντικό κομμάτι λειτουργικής κερδοφορίας φέρνει στον όμιλο της Ελλάκτωρ η Αττική Οδός, όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό για την ΑΜΚ. Κατά συνέπεια, είναι κρίσιμος για τον όμιλο ο διαγωνισμός για επέκταση της παραχώρησης μετά το 2024.

Ειδικότερα αναφέρεται:

«Η παραχώρηση της Αττικής Οδού Α.Ε. παράγει ένα σημαντικό τμήμα των λειτουργικών ταμειακών ροών του Ομίλου. Για τη χρήση του 2020, η παραχώρηση της Αττικής Οδού Α.Ε. συνεισέφερε €151,6 εκατ. στα συνολικά έσοδα του Ομίλου ύψους €892,3 εκατ. και €105,6 εκατ. στα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ύψους €30 εκατ.

Αντίστοιχα για τη χρήση του 2019 η παραχώρηση της Αττικής Οδού Α.Ε. συνεισέφερε €192,7 εκατ. στα συνολικά έσοδα του Ομίλου ύψους €1.273,6 εκατ. και € 134,0 εκατ. σε συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) Ομίλου ύψους €80 εκατ. Επιπρόσθετα, για την περίοδο 01.01- 31.03.2021, η παραχώρηση της Αττικής Οδού Α.Ε. συνεισέφερε €30,6 εκατ. στα συνολικά έσοδα του Ομίλου ύψους €193 εκατ. και € 18,6 εκατ. στα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ύψους €40 εκατ.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ολυμπία Οδός Ανώνυμη Εταιρία Παραχώρησης για τον Αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος – Τσακώνα» και το διακριτικό τίτλο «Ολυμπία Οδός Α.Ε.» και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Ανώνυμη Εταιρία Παραχώρησης για τον Αυτοκινητόδρομο Τμήμα Παθε Μαλιακός – Κλειδί» και τον διακριτικό τίτλο «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.» (οι οποίες δεν ενοποιούνται ολικά στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου) είναι παραχωρήσεις που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και, παρά το ότι αναμένεται να συνεισφέρουν στα έσοδα του Ομίλου μέσω διανομής μερίσματος προς αυτόν ή/και στις ταμειακές ροές του μέσω αποπληρωμής δανεισμού που έχουν λάβει από τον Όμιλο, η παραχώρηση της Αττικής Οδού Α.Ε. παραμένει το πλέον ώριμο έργο παραχώρησης για τον Όμιλο και συνεισφέρει το σημαντικότερο τμήμα στη λειτουργική κερδοφορία του.

Τυχόν μείωση των εσόδων από την Αττική Οδό Α.Ε. ενδέχεται να περιορίσει την ικανότητα του Ομίλου να διατηρεί επαρκείς λειτουργικές ταμειακές ροές για τα λοιπά έργα και δραστηριότητές του. Ο Όμιλος προτίθεται να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για την επέκταση της παραχώρησης της Αττικής Οδού Α.Ε. πέραν της λήξης της το 2024. Η ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης του διαγωνισμού δεν έχει ακόμα καθοριστεί. Παρότι ο Όμιλος κατέχει ήδη την παραχώρηση από το 2001 και έχει εμπειρία στη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου, δεν μπορεί να εξασφαλισθεί ότι η σύμβαση παραχώρησης του Ομίλου θα επεκταθεί ή ανανεωθεί. Εάν η παραχώρηση της Αττικής Οδού Α.Ε. δεν απονεμηθεί στον Όμιλο στη λήξη της τον Οκτώβριο του 2024, τα εναπομείναντα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας που κατείχε την παραχώρηση θα διανεμηθούν, κατόπιν πληρωμής όλων των υποχρεώσεων, σε αναλογική βάση στους μετόχους της κατά τη διάρκεια μιας περιόδου τριών ετών.

Βάσει του ισολογισμού 31.12.2020, και αφού συνυπολογισθεί η μετατροπή μέρους του μετοχικού κεφαλαίου σε δευτερογενές δάνειο ύψους € 83 εκατ, της αυτή έλαβε χώρα της 16.04.2021, το ποσό που θα επιστραφεί της μετόχους εκτιμάται σε περίπου € 91 εκατ. (εκ του οποίου ποσό €60 εκατ ή ποσοστό 65,75% αντιστοιχεί της μετόχους του Ομίλου Ελλάκτωρ).

Εάν ο Όμιλος δεν εξασφαλίσει εκ νέου την παραχώρηση της Αττικής Οδού Α.Ε., ή εάν η παραχώρηση εξασφαλισθεί με δυσμενέστερους όρους, ενδέχεται να μειωθούν τα έσοδα του Ομίλου από το 2025, καθώς και η λειτουργική του κερδοφορία.

Στη συνέχεια αναφέρεται ότι «ο  Όμιλος δραστηριοποιείται σε κλάδους όπως ο κλάδος των παραχωρήσεων, όπου η υποβολή προσφορών για την ανάληψη έργων γίνεται μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες περιλαμβάνουν την κοινοποίηση στοιχείων της παραχώρησης στον Όμιλο, με σκοπό ο Όμιλος να κάνει παραδοχές για τα μελλοντικά έσοδα και τις ταμειακές ροές, και να υποβάλλει τη δεσμευτική του προσφορά. Επιπλέον, οι παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων, βασίζονται σε προβλέψεις και κυκλοφοριακά μοντέλα που ξεπερνούν χρονικά ακόμα και τα 30 έτη για το υπολογισμό των εσόδων και είναι πολύ πιθανόν τα μοντέλα αυτά να παρουσιάσουν αποκλίσεις από την πραγματικότητα, είτε λόγω λάθους είτε λόγω απρόβλεπτων γεγονότων, όπως αλλαγές στις συνήθειες των ανθρώπων ως προς τις μετακινήσεις, ανταγωνισμό από μέσα που δεν είναι δεδομένα την εποχή που γίνονται οι υπολογισμοί (σιδηροδρομικές γραμμές, νέους αυτοκινητόδρομους κλπ.), όπως επίσης και γεωπολιτικά γεγονότα που επηρεάζουν την κοινωνική και οικονομική ζωή στις περιοχές που συνδέει ο αυτοκινητόδρομος.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι κατά τη χρήση 2020 αλλά και την περίοδο 01.01- 31.03.2021, η κυκλοφορία των οχημάτων στα ώριμα έργα παρουσίασε σημαντική μείωση (π.χ. η κίνηση στην Αττική Οδό μειώθηκε κατά 24% το 2020 και αντίστοιχα κατά 28% την περίοδο 01.01- 31.03.2021 και στο αυτοκινητόδρομο Μορέας Α.Ε. μειώθηκε κατά 23% το 2020 και αντίστοιχα κατά 38% την περίοδο 01.01-31.03.2021) μετά την πλήρη εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης λόγω της Πανδημίας. Συγκεκριμένα, το σύνολο των εσόδων από παραχωρήσεις (€ 202 εκατ.) παρουσίασε μείωση το 2020 έναντι του 2019 κατά 15,8%, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό μείωσης ύψους € 37,9 εκατ.

Αντίστοιχα, το σύνολο των εσόδων από παραχωρήσεις για την περίοδο 01.01.-31.03.2021 (€ 40 εκατ.) παρουσίασε μείωση κατά 20% έναντι της αντίστοιχης περιόδου χρήσης 2020, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό μείωσης ύψους €10 εκατ. Τυχόν εσφαλμένες προβλέψεις ή τυχόν αλλαγές στις παραδοχές του Ομίλου μελλοντικά ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τα οικονομικά αποτελέσματά του».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.