Σε 1,17 ευρώ ανά μετοχή ανέρχεται το μέρισμα της ΟΛΘ Α.Ε. για τη χρήση 2019, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2020.

Καθώς το μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, το καθαρό ποσό ανέρχεται σε 1,1115 ανά μετοχή.

Διαβάστε επίσης:

Ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020, ημερομηνία κατά την οποία, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος «Record Date» ορίστηκε η Τρίτη 7 Ιουλίου 2020.

Σύμφωνα με το Κανονισμό του Χρηματιστηρίου, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού.

Έναρξη πληρωμής του μερίσματος ορίστηκε η Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 από την πληρώτρια τράπεζα Eurobank.