Επιστρέφονται οι παρακρατηθέντες φόροι χρήσεων 2014 και 2018 στους δικαιούχους μετόχους της Τράπεζας της Ελλάδος μετά από  γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή.

Πιο συγκεκριμένα, με τη νέα αυτή απόφαση τα ποσά που είχαν καταβληθεί για φόρους κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα χρήσεων 2014-2018, θα αποδοθούν στους δικαιούχους μετόχους.

Κατόπιν της επιστροφής από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων του ποσού του εν λόγω φόρου που είχε αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο το ποσό του φόρου κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις χρήσεις 2014 και 2018 θα επιστραφεί ως εξής:

Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά τις οικείες ημερομηνίες καταγραφής (record dates) δικαιούχων για το μέρισμα χρήσεων 2014 και 2018, αντιστοίχως.

Ειδικότερα:

Α. Ως προς τη χρήση 2014:

Ως ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων για το μέρισμα της εν λόγω χρήσης είχε ορισθεί η 6η Μαρτίου 2015.

Το ποσό ανά μετοχή που επιστρέφεται στους κατά τα ανωτέρω δικαιούχους μετόχους ανέρχεται σε ευρώ 0,174720, επί του οποίου επιβάλλεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%. Το καθαρό πληρωτέο ποσό, που θα εισπράξουν οι δικαιούχοι, διαμορφώνεται σε ευρώ 0,157248 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία έναρξης της πληρωμής ορίζεται η 14 Σεπτεμβρίου 2020.

Β. Ως προς τη χρήση 2018:

Ως ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων για το μέρισμα της εν λόγω χρήσης είχε ορισθεί η 5η Απριλίου 2019.

Το ποσό ανά μετοχή που επιστρέφεται στους κατά τα ανωτέρω δικαιούχους μετόχους ανέρχεται σε ευρώ 0,194880, επί του οποίου επιβάλλεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%. Το καθαρό πληρωτέο ποσό, που θα εισπράξουν οι δικαιούχοι, διαμορφώνεται σε ευρώ 0,175392 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία έναρξης της πληρωμής ορίζεται η 21 Σεπτεμβρίου 2020.

Αμφότερες οι ανωτέρω καταβολές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων.

Η πληρωμή θα γίνει μέσω των χειριστών, δηλαδή των χρηματιστηριακών εταιρειών που οι ίδιοι οι μέτοχοι έχουν επιλέξει και εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη του μερίσματος. Η τράπεζα θα πιστώσει στις ανωτέρω ημερομηνίες έναρξης πληρωμής τους τραπεζικούς λογαριασμούς των χειριστών, οι οποίοι στη συνέχεια θα καταβάλουν τα χρήματα στους δικαιούχους.

Ακόμη, η πληρωμή μπορεί να γίνει απευθείας από την Τράπεζα της Ελλάδος, με επιταγή ή με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου.

Ειδικότερα αφορά σε θανόντες δικαιούχους που τηρούν τις αξίες τους στον ειδικό λογαριασμό και τα ποσά θα αποδοθούν στους νόμιμους κληρονόμους με την περαίωση της διαδικασίας κληρονομικής διαδοχής, σε δικαιούχους που τηρούν τους τίτλους τους σε υπό εκκαθάριση Χρηματιστηριακές εταιρίες ή απενεργοποιήθηκε ο λογαριασμός Χειριστή κατά το διάστημα που μεσολάβησε και σε δικαιούχους των οποίων οι αξίες είναι βεβαρημένες

Τέλος, αναφορικά με το χρόνο και τον τρόπο απόδοσης του φόρου κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις χρήσεις 2015-2017 στους δικαιούχους μετόχους, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος.