Το με ποιους όρους θα μπορεί κάποιο κράτος να κάνει χρήση της πιστωτικής γραμμής ενισχυμένων όρων (Enhanced Conditions Credit Line -ECCL) του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) για να οχυρωθεί από τις επιπτώσεις του κορονοϊού, θα αποφασισθεί πιθανότατα αύριο στη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών.

Η πιστωτική γραμμή ECCL του ESM είναι μια σημαντική λύση, καθώς κάθε κράτος της Ευρωζώνης θα μπορεί να αντλήσει χρηματοδότηση έως και 2% του ΑΕΠ του από αυτή. Ακανθώδες ωστόσο σημείο διαφωνίας είναι οι όροι πρόσβασης στην πιστωτική γραμμή. 

Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία υποστηρίζουν πως η κρίση του κορονοϊού ενέσκηψε ως έκτακτο γεγονός και ως εκ τούτου η χρήση της ECCL θα πρέπει να γίνει χωρίς όρους από όλους, για να μην υπάρξει μεμονωμένος στιγματισμός μιας χώρας. Ολλανδία και Γερμανία τάσσονται υπέρ της θέσπισης προαπαιτούμενων για τη χρήση της ECCL. 

Και αυτό προβλέπει από τη Συνθήκη του ESM. Η εν λόγω συνθήκη ξεκαθαρίζει πως για τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης δύναται να παρέχει στήριξη σταθερότητας σε μέλος του, κάτω από αυστηρούς όρους, κατάλληλους για το επιλεγμένο μέσο χρηματοπιστωτικής συνδρομής.

Για την προληπτική χρηματοπιστωτική συνδρομή το άρθρο 14 της Συνθήκης του ESM αναφέρει πως το συμβούλιο διοικητών μπορεί να αποφασίσει τη χορήγηση προληπτικής χρηματοπιστωτικής συνδρομής με τη μορφή πιστωτικού ορίου με ενισχυμένους όρους (Enhanced Conditions Credit Line -ECCL). 

Αναφορικά με την προληπτική χρηματοπιστωτική συνδρομή ECCL, την οποία συζητά το Eurogroup, ο κανονισμός του ESM αναφέρει πως στόχος της είναι να στηρίξει υγιείς πολιτικές και την πρόληψη καταστάσεων κρίσης, επιτρέποντας στα μέλη του ESM να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στη βοήθεια του Μηχανισμού πριν αντιμετωπίσουν σημαντικές δυσκολίες άντλησης κεφαλαίων στις αγορές κεφαλαίων.