Την εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Μέλλιου στη θέση του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και δύο μη εκτελεστικών μελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ανακοίνωσε ο Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, ο ΟΛΘ ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, ορίσθηκαν νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Παναγιώτης Καρδαράς και ο κ. Δημήτριος Μπίκας, ως μη εκτελεστικά μέλη, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ. Αναστάσιου Κανταρά και Γεωργίου Λαζαρίδη.

Επίσης, ανακοινώνεται ότι στην ίδια συνεδρίαση, με μυστική ψηφοφορία εξελέγη αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ο κ. Κωνσταντίνος Μέλλιος.