Την ανάληψη της θέσης του υπεύθυνου εξυπηρέτησης Μετόχων από τον Γεώργιο Καρπούζα, σε αντικατάσταση του Ιωάννη Λουλουδάκη, γνωστοποίησε η εταιρεία Μύλοι Λούλη.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3340/2005 και της υπ' αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ως Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων, μετά από αντικατάσταση του Ιωάννη Λουλουδάκη του Γεωργίου, ορίζεται ο κ. Γεώργιος Καρπούζας του Κωνσταντίνου.