Τη δυνατότητα για κτηριακές παρεμβάσεις και αναβάθμιση της κύριας κατοικίας θα έχουν οι ωφελούμενοι που θα συμμετέχουν στο δεύτερο κύκλο του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II” του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει τη 15η Ιουλίου 2019 με τα κριτήρια να είναι πανομοιότυπα με εκείνα του 1ου κύκλου και συγκεκριμένα:

· Το ακίνητο να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία

· Να υφίσταται νόμιμα

· Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα

· Να ανήκει σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης χαμηλότερης ή ίσης της Δ.

Οι δράσεις για να επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθμιση στις κατοικίες οι οποίες έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ, αφορούν:

1. αντικατάσταση των κουφωμάτων

2. Τοποθέτηση / αναβάθμιση θερμομόνωσης

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.

4. Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Τα οικονομικά κίνητρα δίνουν την δυνατότητα σε ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην κατοικία τους με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου και συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας. Τα κίνητρα αυτά αφορούν στην:

· Δυνατότητα επιδότησης έως και 70% για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης της κύριας κατοικίας

· Κάλυψη των εξόδων συμβούλων, ενεργειακών επιθεωρητών

· Επιδοτούμενη χρηματοδότηση από την τράπεζα

· Επτά κατηγορίες εισοδηματικών κριτηρίων επιλεξιμότητας

· Αύξηση Επιχορήγησης ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Τα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας συνοψίζονται επιγραμματικά στα παρακάτω:

1. Υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά

2. Διασταύρωση των στοιχείων από το TAXISnet

3. Καταχώρηση της Α’ ΠΕΑ

4. Έλεγχος των υποβληθέντων στοιχείων

5. Επιλογή για την λήψη δανείου

6. Καταχώρηση προμηθευτών και παραστατικών

7. Υλοποίηση των παρεμβάσεων

8. Έκδοση Β’ ΠΕΑ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, οι πιο χρήσιμες και σημαντικές συμβουλές για τους ενδιαφερόμενους είναι :

α) η άμεση συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών

β) να έχουν καταλήξει στις ενεργειακές παρεμβάσεις που θέλουν να πραγματοποιήσουν στην κατοικία τους

γ) να διευκρινίζουν τυχόν απορίες που τους δημιουργούνται τόσο με τον ενεργειακό τους επιθεωρητή όσο και με τον Σύμβουλο Έργου.

Ενέργεια

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά στην έναρξη υποβολής των αιτήσεων ορίζοντάς τες διαδοχικά ως εξής:

Οι άμεσες ενέργειες από τους ενδιαφερόμενους κρίνονται απαραίτητες για όσους επιθυμούν να αναβαθμίσουν ενεργειακά την πρώτη τους κατοικία με την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υλοποιώντας τα πρώτα βήματα του προγράμματος. Οι σύμβουλοι έργου διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο καθώς με την καθοδήγησή τους επιτυγχάνεται η τήρηση των κριτηρίων και προθεσμιών για την εξέταση της αίτησης που πραγματοποιεί ο ενδιαφερόμενος στην πλατφόρμα του ΥΠΕΝ, με στόχο την ένταξη στο πρόγραμμα εφόσον πληρούνται τόσο οι εισοδηματικές όσο και οι κτιριακές προϋποθέσεις.