Διορία μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2016 όσοι έχουν κάνει αίτηση για υπαγωγή στο Νόμο Κατσέλη, και εκκρεμεί η υπόθεση τους, να προσκομίσουν στα δικαστήρια που τηρείται ο φάκελος τους τα αναγκαία δικαιολογητικά προκειμένου να τα επικαιροποιήσουν και να συνεχίσουν να προστατεύουν την περιουσία τους από τις κατασχέσεις.

Σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση οι οφειλέτες, των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεμεί  από τον περασμένο Αύγουστο, υποχρεούνται εφόσον δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεως τους, να υποβάλουν στη γραμματεία του δικαστηρίου όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους.

Όσοι δεν το κάνουν, δηλαδή δεν προσκομίσουν στις γραμματείες των δικαστηρίων τα αναγκαία δικαιολογητικά, χάνουν τη ρύθμιση αλλά και το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης υπαγωγής για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Τα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση είναι:

-Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

-Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

-Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του έτους 2015

-Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του έτους 2015.

-Τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) στ) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για το έτος 2015

-Βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος του Ν. 4336/2015

-Υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων

-Λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη.

Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος,τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον ή την σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία.