Συνολικά κονδύλια ύψους 523,4 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Κομισιόν για τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα το διάστημα 2014-2016, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις, εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων μονάδων και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Τα εν λόγω κεφάλαια θα επενδυθούν σε έργα που βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των ελληνικών αλιευτικών κοινοτήτων όπως, μεταξύ άλλων, με τη βελτίωση των υποδομών ή την παροχή νέων ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης. Η χρηματοδότηση θα συμβάλλει επίσης στον περιορισμό των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και θα ενισχύσει τη βιοποικιλότητα, επιτυγχάνοντας ισορροπία μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων.

Ικανοποιημένος με αυτή την εξέλιξη, ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, Καρμένου Βέλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «με αυτή τη δέσμη μέτρων για τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, η Επιτροπή μπορεί να συμβάλει στην υλοποίηση έργων με μακροπρόθεσμα οφέλη». Όπως εξήγησε, η Ελλάδα έχει μια παγκοσμίου φήμης θαλάσσια παράδοση και με έναν καλό χωροταξικό σχεδιασμό και μια ολοκληρωμένη στρατηγική, η τεράστια ακτογραμμή της μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

«Θέλουμε να δώσουμε ώθηση στην απασχόληση των Ελλήνων αλιέων, υδατοκαλλιεργητών, και των κοινοτήτων τους», υπογράμμισε ο ευρωπαίος επίτροπος.