Σημαντικό βοήθημα για την ενήλικη ζωή του παιδιού τους μπορούν να εξασφαλίσουν οι γονείς μέσω των επενδυτικών-αποταμιευτικών προγραμμάτων που προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Τα περισσότερα ασφαλιστικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά απευθύνονται σε γονείς με παιδιά από 1 έως και 17 ετών και λήγουν όταν το παιδί φτάσει στην ηλικία των 20 με 25 ετών. 

Τα παιδικά προγράμματα, όπως ακριβώς και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά προϊόντα αποταμίευσης και δημιουργίας κεφαλαίου, χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 

   - Τα προϊόντα εγγυημένων αποδόσεων στη λήξη τους και 

   - Τα επενδυτικά προγράμματα unit linked, τα οποία συνδέουν την ασφάλιση με επένδυση σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων. 

Στην μεν πρώτη περίπτωση είναι γνωστό εξ’ αρχής το ελάχιστο ποσό που θα λάβει το παιδί με τη λήψη της ασφάλισης, αλλά το ελάχιστο εγγυημένο επιτόκιο είναι σχετικά μικρό και κυμαίνεται στα όρια του 2% με 3%. Αντίθετα, στα unit-linked δεν υπάρχει εγγυημένο κεφάλαιο οπότε το ρίσκο είναι υψηλότερο αλλά και οι αποδόσεις μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερες. Μια ακόμη εναλλακτική προσφέρουν τα προγράμματα που εγγυώνται το κεφάλαιο που έχει καταβληθεί μέχρι τη λήξη του προγράμματος, συν όποιες αποδόσεις έχουν οι επενδύσεις. 

Πολλές ασφαλιστικές ταυτόχρονα με το αποταμιευτικό-επενδυτικό συμβόλαιο προσφέρουν και προγράμματα υγείας για το παιδί. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί στο παιδί πλήρης νοσοκομειακή κάλυψη η οποία περιλαμβάνει νοσηλεία σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, επισκέψεις σε γιατρούς, διαγνωστικές εξετάσεις κ.α. Σημαντικό είναι να ελέγξετε αν το ασφαλιστήριο, μετά τη λήξη του, παρέχει τη δυνατότητα στο παιδί σας να συνάψει ένα νέο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας με τις αντίστοιχες καλύψεις χωρίς έλεγχο της ασφαλισιμότητάς του, δηλαδή χωρίς έλεγχο της υγείας του.   

Τέλος, σχεδόν το σύνολο των παιδικών προγραμμάτων δίνουν την δυνατότητα κάλυψης της Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας του συμβαλλομένου γονέα. Με τη κάλυψη αυτή εξασφαλίζεται ότι ακόμη και αν ο γονιός φύγει από τη ζωή η καταστεί ανίκανος για εργασία το συμβόλαιο θα συνεχίσει να ισχύει κανονικά μέχρι τη λήξη του, χωρίς να καταβάλλονται ασφάλιστρα. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική κάλυψη που εξασφαλίζει το παιδί και η οποία σε πολλά συμβόλαιο είναι υποχρεωτική.  

Ενδεικτικά προγράμματα   

1. Εθνική Ασφαλιστική – Παιδικό Πρόγραμμα 

Το «Παιδικό Πρόγραμμα» της Εθνικής Ασφαλιστικής προσφέρει εγγυημένη παροχή στο παιδί ενός κεφαλαίου μετά από χρονικό διάστημα που θα επιλέξει ο συμβαλλόμενος. Η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος είναι 10 έτη ενώ το ελάχιστο ποσό του εγγυημένου κεφαλαίου είναι τα 3.000 ευρώ. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα εξασφάλισης του κεφαλαίου για το παιδί σε περίπτωση απουσίας από τη ζωή ή διαρκούς ολικής ανικανότητάς για εργασία του συμβαλλομένου που έχει αναλάβει την πληρωμή των ασφαλίστρων αλλά και ενσωμάτωσης προγραμμάτων νοσοκομειακής περίθαλψης.   

2. Τράπεζας Πειραιώς-SmartPlan Junior 

To πρόγραμμα SmartPlan Junior που προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την NN Hellas περιλαμβάνει μηχανισμό κατοχύρωσης τυχόν κερδών του προσωπικού σας λογαριασμού, ανεξάρτητα με την απόδοσή του στα επόμενα έτη. Το Εγγυημένο Κεφάλαιο Λήξης μπορεί να περιλαμβάνει ένα επιπλέον ποσό, Προϊόν Απόδοσης, πέραν του συνόλου των ασφαλίστρων που έχετε καταβάλει. Τα ασφάλιστρα ξεκινούν από 84 ευρώ το μήνα.