Την επιστροφή της στα κέρδη σηματοδότησε το α’ εξάμηνο του 2015 για την Εβροφάρμα, καθώς, σε επίπεδο ομίλου, ανακοίνωσε κέρδη ύψους 333 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 355 χιλ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Σε επίπεδο εταιρείας, εμφάνισε κέρδη ύψους 186 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 534 χιλ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του περασμένου έτους.

Αναλυτικά, στην περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2015, αυξήθηκαν ο ενοποιημένος και ο εταιρικός κύκλος εργασιών σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους και ανήλθαν σε 14.466 χιλ. ευρώ και 13.901 χιλ. ευρώ αντίστοιχα έναντι 11.982 χιλ. ευρώ και 11.708 χιλ. ευρώ (αύξηση 20,7% και 18,7% αντίστοιχα).

Επίσης οι εξαγωγές που αφορούν κυρίως ελληνικό γιαούρτι, φέτα ΠΟΠ και βιολογικά τυριά αυξήθηκαν κατά 24%. Να σημειωθεί ότι η αύξηση προέρχεται από την αύξηση του όγκου των πωλήσεων καθώς οι μέσες τιμές πώλησης δεν παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές.

Ως αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων βελτιώθηκαν καθώς τα ενοποιημένα από ζημιές 337 χιλ. ευρώ ανήλθαν στις 758 χιλ. ευρώ, ενώ τα εταιρικά ανήλθαν στα 443 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 582 χιλ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν επίσης κατά την τρέχουσα περίοδο και ανήλθαν για τον όμιλο σε 2.210 χιλ. ευρώ, έναντι 1.673 χιλ. ευρώ πέρυσι, ενώ για την εταιρεία διαμορφώθηκαν σε 1.579 χιλ. ευρώ, έναντι 1.076 χιλ. ευρώ.

Σε επίπεδο δραστηριοτήτων και παρά την αρνητική οικονομική και πολιτική συγκυρία τα ανωτέρω βελτιωμένα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα αντανακλούν τις προσπάθειες του ομίλου των τελευταίων ετών με στόχους τη μείωση των λειτουργικών εξόδων, την αναδιοργάνωση του δικτύου πωλήσεων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την αύξηση των εξαγωγών.

Βασική παράμετρος επίτευξης των ανωτέρω στόχων αποτελεί και η αύξηση του ιδιοπαραγώμενου ανωτέρας ποιότητας ελληνικού αγελαδινού γάλακτος, που δημιουργεί σημαντικές συνέργειες και επηρεάζει θετικά την ποιότητα των προϊόντων και κατά επέκταση την αύξηση των πωλήσεων και των εξαγωγών.

Ήδη, η θυγατρική CAMPUS A.E. με το cluster (ένας μοντέρνος συνεργατισμός) των 12 νεαρών κτηνοτρόφων που δημιούργησε στο χωριό Μέστη, παράγει 35 τόνους γάλα ημερησίως και ανέρχεται σχεδόν στο 2,5% της εθνικής παραγωγής νωπού αγελαδινού γάλακτος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χώρα μας είναι ελλειμματική και πραγματοποιεί μεγάλες εισαγωγές γάλακτος και γαλακτοκομικών αφού καλύπτει μόνο το 35% των αναγκών της.