Την επέκταση του σκοπού της Revoil στη διαμεσολάβηση για την προώθηση προϊόντων καλείται να αποφασίσει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2015.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

«Η Εταιρία ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι με την από 23 Σεπτεμβρίου 2015 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προσκλήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 30 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στην έδρα της Εταιρίας, επί της οδού Καποδιστρίου 5 στη Βάρη Αττικής, για συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του νόμου 3556/2007, παρατίθεται κατωτέρω σχέδιο τροποποίησης άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο θα τεθεί υπόψη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που θα συνέλθει στις 30.10.2015.

Το προτεινόμενο σχέδιο τροποποίησης του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας έχει ως εξής :

(προστίθεται η παράγραφος 9)

Άρθρο 4

Ι. Σκοποί της Εταιρείας είναι:

.......................

9. Η διαμεσολάβηση για την προώθηση χρηματοοικονομικών προϊόντων (λ.χ. τραπεζικές κάρτες), προϊόντων τηλεπικοινωνιακού και τηλεοπτικού περιεχομένου και υπηρεσιών αποπληρωμής λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας.

........................»