Στο τομέα των διαγνωστικών κέντρων επεκτείνεται η Medicon στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης που έχει ξεκινήσει για την άρση της επιτήρησης από το Χρηματιστήριο Αθήνων.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε στα τέλη Αυγούστου η εταιρεία: «Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των Ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2015 έως 30/06/2015 της εταιρείας Medicon Hellas καθώς και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι:

Το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την από 4 Απριλίου 2013 συνεδρίαση του αποφάσισε την ένταξη των μετοχών στην Κατηγορία Επιτήρησης κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. (ενότητα 3.1.2.4), επειδή το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας είναι σημαντικό.

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας οφείλονται κατά κύριο λόγο στην εφαρμογή της αναδιάταξης του Ελληνικού χρέους (PSI+), η οποία είχε άμεση αρνητική επίπτωση στα Οικονομικά μεγέθη της εταιρείας.

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

  1. Βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τα Πιστωτικά Ιδρύματα με σκοπό την αναδιάρθρωση του δανεισμού της.
  2. Έχει ξεκινήσει την επέκταση των δραστηριοτήτων της στον τομέα των Διαγνωστικών εξετάσεων με την δημιουργία διαγνωστικών κέντρων.
  3. Συνεχίζεται η εφαρμογή του προγράμματος περιστολής των λειτουργικών δαπανών».