Ζημιές 2,8 εκατ. ευρώ κατέγραψε η εταιρεία «Επίλεκτος» το α’ εξάμηνο του 2015 έναντι 4,6 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση.

Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε ελαφρά από τα 44,2 εκατ. ευρώ στα 43,2 εκατ. ευρώ (αυξημένες πωλήσεις στην κλωστοϋφαντουργία, υποχώρηση επιδόσεων στην εμπορία βιοκαυσίμων και πτώση τζίρου από την παραγωγή ενέργειας λόγω των μειωμένων τιμολογίων που επέβαλε μονομερώς το ελληνικό δημόσιο). Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκαν από τα 4,1 εκατ. ευρώ στα 3,59 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων διατηρήθηκαν σε θετικά επίπεδα (+708 χιλ. ευρώ έναντι +1,19 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημιογόνα κατά -2,4 εκατ. ευρώ (έναντι -2,15 εκατ. ευρώ), καθώς οι επιδόσεις ανά κλάδο ήταν -2,99 εκατ. ευρώ για την κλωστοϋφαντουργία, +519 χιλ. ευρώ για την ενέργεια και +47 χιλ. ευρώ για τις λοιπές δραστηριότητες. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα +289 χιλ. ευρώ και οι επενδυτικές ταμειακές ροές στα -333 χιλ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διοίκηση του εισηγμένου ομίλου σχεδιάζει κινήσεις προκειμένου να επιστρέψει μελλοντικά σε κερδοφόρο αποτέλεσμα.